Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uy weu;s m%ikak w,a,ila b,a,d'''
uqo,a b,a¨‍ ixjdo ish,a, má.; lr,

niakdysr uyweu;s m%ikak rK;=x. uy;d re' ñ,shk 64 l w,a,ila b,a,d ;¾ckh l< njg is,slia fglafkdf,dð kï wdrlaIl leurd iy wê ;dlaI‚l WmlrK furgg f.kajk iud.ul ysñlrejl= úiska lrk ,o meñ‚,a,lg wkqj fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdYh fï jk úg mÍlaIK wdrïN lr we;s w;r tys jeäÿr f;dr;=re wkdjrKh fjñka ;sfí'

fuu w,a,i uqo, b,a,d we;af;a fldf,dkakdj" óf;dg uq,a, mdf¾ wxl 251$9 ia:dkfha msysá wlalr 2 m¾pia 8 l bvula ny¨‍ï wx.khla iy .nvd ixls¾Khla bÈlsÍu i|yd tys wkjir mÈxÑlrejka bj;a lsÍug niakdysr m<d;a iNdfjka fiajh ,nd.ekSu i|yd;a" tu .nvd ixlS¾Kh m<d;a iNdjgu nÿ§u i|yd;a jq tlÕ;djhlg t,ôfï§h'
fuysÈ  uyweu;sjrhd iDcqju uqo,a b,a¨‍ nj;a" Uyqg th iDcqju ,nd.; fkdyels neúka Tyqf.a ìß| iy ;j;a {d;s fidfydhqßhla kñka meñ‚,slre iuÕ wjfndaO;d .súiqulg t,ô nj;a meñ‚,af,a oelafõ' fuu .súiqu 2014'01'17  Èk w;aika lr we;' tu .súiqu wkqj fuu jHdmdrfha ,dNfhka 31] la jxpksl f,i ,nd.eksug uyweu;sjrhd lghq;= lr we;'
flfia fj;;a fuu bvfï ysñlre uq,H wmyiq;d fya;=fjka fuu bvu 2015'03'03 Èk re' ñ,shk 209'08 lg fgdalsfhda isfuka;s iud.ug úl=Kd we;'

bvu úl=Kq nj oek.;a m%ikak rK;=x. uy;d meñ‚<slre fj; ÿrl:kfhka wu;d fplafmd; /f.k ;ud yuqjg meñfKk f,i ;¾ckh lr we;' m%Odk wud;Hjrhd bvfï wkjir mÈxÑlrejka bj;alsßug;a" bvu f.dvlsÍu i|yd bvï f.dvlsÍfï yd ixj¾Okh lsÍfï ixia:dfõ wkque;sh ,nd .ekSu i|yd;a ;ud úiska ,nd fokq ,enq iyfhda.h i|yd re' ñ,shk 64 la ;udg ,nd fok f,i b,a,d ;u ìß| jk fudßka rK;=x. iy {d;sfhl= jk kf¾Ê *dßla hk whf.a kï j,g fplam;a 11 uÕska tu uqo, 2015'04'10 Èk meñ‚,slref.ka ,ndf.k we;' tu fplam;a w;=ßka wxl 597706 orK fplam; i|yd re'ñ,shk 5 la o 597719 orK fplam; i|yd re' ñ,shk 3 la o ,ndf.k we;s w;r" jHdmdßlhd wfkl=;a fplam;a w.reùug bvyer we;'

fuf,i  fplam;a 9 la w.reùu ksid fldamhg m;a uy weu;sjrhd meñ‚,slreg yd Tyqf.a ìß|g  2015'04'28 Èk uyweu;s ld¾hd,hg meñfKk f,i ;¾ckh lr we;' tf,i meñ‚ miqj tu wjia:dfõ jQ ixjdoh wê ;dlaI‚l ishqï WmlrKhla uÕska meñ‚,slre úiska má.; lr we;' fuys§ uy weu;sjrhdf.a ;¾ck ksid ìhgm;a meñ‚,slre h<s;a re' ñ,shk 38'1  l jákdlñka hq;= fplam;a 8 la fudßka rK;=x. iy kf¾Ê *dßla hk whg ,ndÈ we;'

uy weu;sjrhd ;¾ckh lrñka mreI jpkfhka neK jÈñka fuu uqo,a b,a¨‍ ixjdo ish,a, má.; lr CD ;eá 3 la uÕska idlaIs f,i bÈßm;alr we;' Bg wu;rj ,ndÿka fplam;a ms<sn| ish¨‍ f;dr;=reo idlaIs f,i Tyq úiska bÈßm;a lr we;'


fï ms<sn|j miq.sh n%yiam;skaod ^02& m%ikak rK;=x. uy;df.a ìßo jk fudßka rK;=x. uy;añhf.kao fmd,sia uq,H wmrdO fldÜGdYh m%ldYhla igyka lr f.k ;sì‚'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us