Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

wms leu;s úÈfha weÿï .kak
,xldfõ ;ekla keye
- whsIa w;=fldar<f.a


ksrEmK lafIah;ar fha bkak ckmaß,h pß;hla f,i whsIa w;=fldar<f.a y÷kajkak mq¿jka' ta ksidu wef.a f;dr;=re oek.kak wms wehg l;d
l<d' 
Tfí iïmQ¾K ku @
whsIa w;=fldar<f.a

tx.,ka;fha jdih lrmq Tng fldfyduo ksrEmKhg iïnkaO fjkak wjia:dj
,enqfKa@ksrEmsldjla fjkafka wyïnhlska lSfjd;a yß'

lõo fï fCIa;%hg tkak Woõ lf<a@

uq,skau Okxch nKavdr udj ukd,shla úÈyg yev.ekajQjd' ta yryd ;uhs
ug ksrEmKhg iïnkaO fjkak ,efnkafka'

lafIak;afrhg iïnkaO fjk whg uq, wu;l fjkjd lshkafka we;a;o@

tal fndrejla' fudlo ld¾hnyq,;ajh ksid f.dvdla fokd wdYarkh lrk
tl iSud fjkjd' tfyu jqKd lsh,d uq,skau ;ukag ke.sákak Woõ lrmq wh wu;l fjkafka
kE'

,iaik jQ mu‚ka ksrEmsldjla fjkak myiqo@

,iaik lshkafka maßOdku idOlh kffuhs' fudlo fudâ,skaj,g
wksjd¾hfhkau fyd| Wila jf.au isyska isrerla ;sfhkak ´k' ,iaikg weúÈkak ´k'
ksrEmK lafIa;%fha úúO me;slvj,a ;sfhkjd' oekaùïj,g iyNd.s fjk ksrEmK
Ys,amSkag kï uqyqfKa ,iaik ú;rla ;snqKu we;s'

rEmh mj;ajdf.k hkak fudkjo lrk lemlsÍï@

fmdaIahjodhS iunr wdydr fõ,la .kakjd' õhdkhdu lrkjd' j;=r fndkak
yels ;rï W;aidy .kakjd' ta yefrkak lD;su lsisfohla mdúÉÑ lrkafka kE'

w¨;a mrïmrdj ckmS%h hfjkak ´ku fohla lemlrkjd lshk l;dfõ we;a;la
;sfhkjo@

tfyu wh;a we;s' ta jf.a whg lafIak;armfha jeäl,a /fokak nE jf.au
meje;aul=;a kE' olaI;djh u; .sfhd;a f,dl= .ukla hkak mq¿jka'

Tng ksfõokhg wjia:dj ,enqfKa fldfyduo@

wms f*dfgda IQÜ tlla l<d' ta IQÜ tl .ek
l;dlrkak lsh,d rEmjdysks jevigyklg iyNd.s jqKd' jevigykg iïnkaO jqKdg miqj ta
rEmjdysks wdh;kfhau ksfõokhg iïnkaO fjkak wjia:dj ,enqKd'

ckm%shh jQ mu‚ka fldfyduo yeu fCIa;%hu ksfhdackh lrkafka@

yefudagu ta wjia:dj ,efnkafka kE' jdikdj jf.au yelshdj;a ;sfhkak
´k'
whsIa ys;kjo Tng ksfõokhg yelshdjla ;sfhkjd lsh,d@

uu lshkafka kE uu f.dvla olaI flfkla lsh,d' fmdä yß yelshdjla
;sfhk ksihs ksfõokhg iïnkaO jqfKa' bÈßfha§ ksfõokh .ek yodrkak n,dfmdfrd;a;=
fjkjd'

wjia:dj ,eì,;a rx.khg iïnkaO fkdjkafka@

fg,s kdÜhuj,g kï wdrdOkd lsysmhlau ,enqKd' ta;a uu leue;af;ka
bkafka iskudjg iïnkaO fjkak' fyd| ks¾udKhla wdfjd;a Ndr.kakjd'

whsIa ú,dis;dj,g;a Wkkaÿhs fkao@

Tõ' ta ksidu uu õHdmdrhla mgka .;a;d'
iuyr fj,djg wms leue;s we÷ula .kak ,xldfõ ;ekla kE'

whsIa weÕ ksrdjrKh jk ú,dis;dj,g leue;s ,efnk wdl¾IKh ksido@

tfyu fohla kE' uu IQÜ tll§ ta ta wjia:djg wkqj ;uhs we÷ï
f;dard.kafka' ug weÕ fmkak,d wdl¾IKh .kak jqjukdjla kE' fndfyda fj,djg PdhdrEm
Ys,amshd f;dark we÷ï ;uhs w¢kafka'

ksrEmKh ksfhdackh l<;a jD;a;sh jYfhka kS;s{jßhla fjkak
wèhddmkh ,nkjd lshkafka we;a;o@

Tõ' ksrEmKhg fhduqfj,d ;sfhkafka úfkdaodxYhla úÈyg' uf.a
n,dfmdfrd;a;=j jD;a;sh jYfhka kS;s{jßhla fjk tl'ta;a
,xldfõ kS;s{jßhla f,i mqyqKqfjkak ´k' ta ksid fï iïnkaOfhka jeäÿr bf.k .kak
;sfhkjd'

wdorh .ek fudkjo ys;kafka@

wdorh iqkaor jf.au ñksiaiqkag w;ahijYah u fohla'

újdy fjkak jhi yß lsh,d ysf;kafka keoao@

jhi yß' ta;a újdyhg ;j l,a ;sfhkjd' uu ;du Ôúf;a yeufoau mgka
.;a;d ú;rhs'uu ,xldfjka .syska wjqreÿ 12lau tx.,kaf;a Ôj;a jqKd' ;du uu ,xldjg
w¨;a flfkla' ta ksid újdyh .ek ;ju ;SrKhla kE'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us