Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uyskaog tcksifhka kdu fhdackd 
fok njg ksl=;a lr we;s ksfõokh 
ckdêm;s m%;slafIam lrhs
udÿÆjdfõ fidaNs; ysñhka wu;d lsh,d

uyskao rdcmlaIg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka ;rÛ lsÍu ioyd kdu fhdackd ,nd §ug ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ;SrKh lr we;ehs mjiñka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha hehs iel flrk ,sms YS¾Ihlska  iqis,a fma%ï chka;a uy;df.a w;aik hehs lshk iel lghq;= w;aiklska ksl=;a lr we;s ksfõokfha we;s lreKq ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska m%;slafIam lr ;sfí'

Tyq fuu m%;slafIam lsÍu lr we;af;a idOdrK iudchla i|yd jQ jHdmdrfha kdhl udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhka wo iji weu;+ wjia:dfõ§ h' fidaNs; ysñhka ckdêm;sjrhd yuqùug wjia:djla b,a,d ;sî we;s w;r tu wjia:dj ,nd §u iïnkaOfhka ckdêm;sjrhd wo iji udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhka wu;d ;sfí' ta jk úg by; lS iel lghq;= ksfõokh udOH yryd m%pdrh ù ;sîfuka l,lsÍug m;aj isá fidaNs; ysñhka oeka b;ska Tn ;=ud yuqùug ug wjYH;djhla kE" Tn ;=ud fkdlrkak ´kE foa lr,dfka ;sfhkafka hs mjid yuqùu m%;slafIam lr ;sfí' túg ckdêm;s jrhd fidaNs; ysñhkag ms,s;=re foñka lshd we;af;a tu ksfõokfha i|yka lreKq ldrKd j,g ;ukaf.a iïnkaOhla ke;s nj;a th we;a;gu iqis,af.a jevlaoehs ;uka fidhk nj;a h'

tcksih kñka ksl=;a lrk ,o ksfõokhg fmr od tkï Bfha^02& tcksi mlaI kdhlhka iu. idlÉPdfõ§ ffu;%Smd, ckdêm;sjrhd uyskao rdcmlaIg kdufhdackd ,nd fkdfok nj ia:srju mejiQ w;r wo WoEik jdiqfoaj kdkdhlaldr udOHhg m%ldY lr ;snqfka o uyskao rdcmlaIg kdu fhdackd fkd,efnk nj Bfha idlÉPdfõ§ ;yjqre jQ njhs'

kuq;a wo WoEik tcksi f,alï  iqis,a fm%ï chka; ÈfkaaIa .=Kj¾Ok iy úu,a ùrjxY yuqjla isÿj ;sìK' bka miqj fulS iel lghq;= ksfõokh udOH fj; ksl=;a lrk ,o w;r uyskao rdcmlaI md¾Yjh úiska wo ixúOdkh lrk ,o udOH idlÉPdfõ§ ÈfkaIa .=Kj¾Ok úiska fulS udOH ksfõokh lshejQjd muKs' bkamiqj udOH yuqj l,a oeñK' iqis,a fm%ï chka; uy;d fï iïnkaOfhka lsisÿ m%ldYhla fuf;la lr ke;'

fï w;r fuu udOH ksfõokh iïmQ¾K wi;Hhla kï ckdêm;s udOH wxYhg th ks, jYfhka m%;slafIam lsÍug fï jk úg ´kE ;rï ld,h ;snQ kuq;a tjekakla isÿlr o ke;'

,xld B ksõia fï iïnkaOfhka ckdêm;s udOH wOHlaI fckrd,a jrhdf.ka iy ckdêm;s udOH f,alï jrekaf.ka úuiQ úg Tjqka ÿrl:k weue;=ï u. yß;s' ckdêm;sjrhdf.a mqoa.,sl ÿrl:k wxlh weu;+jo th l%shd úrys;  lr ;sfí' ckdêm;sjrhdg ióm mqoa.,hka fndfyda fofkl= o ;u ÿrl:k wxl l%shd úrys; lr ;sfí'

wo rd;%S ysgmq ckdêm;sksh pkao%sld nKavdrkdhl uy;añhf.a Wmka Èkh fjkqfjka rd;%S fNdack ix.%yhla meje;afjk w;r ckdêm;sjrhd Bg iyNd.S ùug kshñ; h' tys§ ckdêm;sjrhd fï iïnkaOfhka ksYaÑ; ms<s;=rla fokq we;'

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh udOHhg ksl=;a lrk ,oehs ÈfkaIa .=Kj¾Ok úiska jyÆkaf.a udOH yuqfõ§ lshejQ iel lghq;= udOH ksfõokh fuys oelafõ' tys hï hï foa uld we;s whqre iy lmd we,jQ fldgia meyeÈ,sj oel .; yel' uyskao rdcmlaIf.a ckdêm;sjrKfha§ ffu;%S iy rks,a w;aika l<d hehs jHdc ,sheú,a,la udOHhg bÈßm;a l< w;r th jHdc ,sheú,a,la nj rcfha ri mÍlaIl jrhdo ;yjqre flf<ah' ;siai w;a;kdhl ta iïnkaOfhka ßudkaâ nkaOkd.drfhao miqúh'

LEN


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us