Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

mdi,a m%jdyk jEka ßhlg
hgù isiqfjla ñh hhs
‘‘jdyfka Wiaikak fldg ta
ysáfha uf.a u,a,S‘‘

^ùäfhda iu.&

di,a <uqka m%jdykh lrk jEka r:hlg hg ùfuka jdoaÿj" fudrka;=vqj m%foaYfha § mdi,a isiqjl= ñhf.dia ;j;a isiqka ;sfokl= ;=jd, ,nd we;ehs jdoaÿj ‍fmd,sish mjihs'

ñhf.dia we;af;a fudfrka;=vqj" l,mq.u" fo,a¥j j;af;a mÈxÑj isá jdoaÿj ‍fmd;=msáh uy úÿy‍f,a 8 jk jifrys bf.kqu ,enQ oy;=ka yeúßÈ pfudaoa yiska; vhia kue;s isiqfjls';=jd, ,enQ wfkla isiqka ;sfokd fudfrka;=vqj Oïudkkao úÿy‍f,a bf.kqu ,n;s' úfkdaka me;=ï fmf¾rd ^12&" ldúkao ,laIdka ^12& iy Tyqf.a fidfydhqrd jk imqu,a ,ika; ^13& wk;=frka ;=jd, ,nd we;'

ñh.sh isiqjd mdi, ksu ùfuka miq jdoaÿfõ isg fudfrka;=vqjg nia r:fhka meñK Oïudkkao úÿy‍f,a isiqka ;sfokd o iu. ish ksfjia n,d fudfrka;=vqj ;reK fiajd udjf;a hñka isáh§ bÈßfhka meñ‚ mdi,a <uqka m%jdykh lrk jEka r:hla Tjqka hglrf.k f.dia we;'


fuu jEka r:h <uqka ksfjiaj,g wer,jd wdmiq fudfrka;=vqj m%foaYhg hñka isáh§ fuu wk;=rg ,laj we;' jEka r:fha ;sßx. wl%sh ùfuka fuu wk;=r isÿ ù we;ehs jdoaÿj ‍fmd,sish i|yka lrhs'

wk;=frka ;=jd, ,enQ úfkdaka me;=ï fmf¾rd isiqjd isoaêh fuf,i úia;r lf<a h' —wms biafld‍f,a weß,d jEka tl ke;s ksid mhska f.or wdjd' pfudaoa nia tflka neye,d wmsg tl;= jqKd' pfudaoa wdfõ wmsg álla msgqmiska'
wfma biairyska frdaid nia tlla wdjd' tal álla yhsfhka wdfõ' tal wfma me;a;g lemqjd' ldúkaohs" imqu¨‍hs ldkqjg mekakd' jEka tfla frdaohlg uf.a ll=, hg jqKd' wjg ñksiaiq weú;a nia tl Wvg wrf.k ;ud wmsj fírd .;af;a' pfudaoa nia tlg hgfj,d ysáhd˜ hehs úfkdaoa lSfõh'  ñh.sh pfudaoaf.a mshd úÿ,s WmlrK w¨‍;ajeähd lghq;= isÿlrkafkah'

 wk;=r isÿjk fudfydf;a ñh.sh isiqjdf.a ifydaoßhlao tu ia:dkfha isg we;s w;r weh mdie,a f.dia ksji n,d meñfKk úghs fuu isoaêh oel we;af;a' weh jydu tu ia:dkhg Èjf.dia we;af;a wk;=rg m;ajQjkag Woõlrkakghs' kuq;a wk;=rg m;aj isákafka ;u ifydaorhd nj weh tu ia:dkhg hkf;la oekf.k ;snqfKa keye'

tu wjia:dj ms<sn|j weh l÷¿ msß oEiska lS l;dj my;ska'''''
‘‘biafldaf,a .syska toaÈ jdykhla fmr,s,d ;sínd' uu .shd Woõ lrkak lsh,d' ux oekf.k ysáfha kE ta uf.a u,a,S lsh,d' Bg miafia jdyfka Wiaikak lÜáhu tl;= jqKd' t<shg wrka n,kfldg ta ysáfha uf.a u,a,S'‘‘

  ñh.sh pfudaoaf.a foayh mdkÿr frday‍f,a ;ekam;a lr we;s w;r mYapd;a urK mÍlaIKh wo ^28& isÿ lsÍug kshñ;h'

;=jd, ,enQ imqu,a kue;s isiqjd kdf.dv frday,g we;=<;a lr we;'  wk;=rg iïnkaO jEka r:h iy ßheÿre w;awvx.=jg f.k we;s w;r jdoaÿj yd fudfrdka;=vqj ‍fmd,sish tlaj jeäÿr úu¾Yk isÿ lrhs'


fuys ùäfhdaj my;ska''''

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us