Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

;dcqãka >d;kfha iel 4la y÷kd.kS
;=kla mS'tia'ã'
isjqjekakd ,kavkfha mÈxÑ Y%S ,dxlslfhla
bÈß i;s fol we;=<; w;awvx.=jg

r.¾ l%Svl ;dcqãkaf.a >d;kh iïnkaOfhka ielflfrk mqoa.,hka isjqfokl= fï jkúg y÷kdf.k we;ehs wmrdO mßlaIK fomd¾;fïka;=j m%ldY lrhs'

fï w;r ;sfokl= ckdêm;s wdrlaIl wxY idudðlhka jk w;r tla whl= fï jkúg ,kavkfha mÈxÑj isák Y%S ,dxlslhl= njg wkdjrKh lrf.k we;ehs wmrdO mßlaIK fomd¾;fïka;=fõ fcHIaG ks,Odßfhla m%ldY lf<ah'  fï w;r tu fomd¾;fïka;=j m%ldY lrkafka ;dcqäkaf.a >d;khg iïnkaO iellrejka b;d,shg mek .sh njg isÿlr ;sfnk m%ldY wi;Hhla njhs'
fï isoaêhg ielflfrk ckdêm;s wdrlaIl wxYfha idudðlhka ;sfokd fï jkúg Y%S ,xldfõ isák nj mjik tu fcHIaG ks,Odßhd wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j Tjqka ms<sn|j úuis,af,ka miqjk njo tu ;sfokd bÈß i;s fol ;=< w;awvx.=jg .ekSug yelsjkq we;s njo úYajdih m< lf<ah'

fï jkúg n%s;dkHfha mÈxÑj isák mqoa.,hdg Y%S ,xldfjka mekhdu i|yd ysgmq ;dkdm;s ks,Odßfhl= iydh ,nd§ ;sfnk w;r tu ;dkdm;s ks,Odßhdf.a o je/È lsysmhla iïnkaOfhka úu¾Yk lghq;= isÿ flf¾'

;dcqãkaf.a uD; YÍrh yuq jQ ia:dkfha lsisÿ ßh wk;=rla isÿ fkdjQ njg fï olajd isÿl< mÍlaIKj,§ wkdjrKh lrf.k we;s w;r tu r:fha bÈßmi .sksn;a jqjo bkaOk gexlsfha Nd.hlg;a jvd bkaOk msÍ meje;s njg wkdjrKh lrf.k we;' ;dcqãkaf.a uD; YÍrh ßhÿre wiqfka fkdj bÈßmi wfkla wiqfka ;sî we;s w;r tu ia:dkhg f.dia mÍlaId lsÍfï§ wk;=rla isÿjQ njg idlaIs fkdjQ njo wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j i|yka lrhs'

fï iïnkaOfhka kdrdfyakamsg fmd,sish lreKq úlD;s fldg jd¾;djla bÈßm;a l<do hkak iïnkaOfhka úu¾Yk isÿlrk njo wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j i|yka lrhs'

f.dv.kq ,enQ ;dcqãkaf.a uD; YÍrh jeäÿr mÍlaId lsÍug ,la flfrk w;r Tyqf.a YÍrfha wia:sj,g isÿù we;s ydks wmrdO mÍlaIK fomd‍¾;fïka;=j Widúhg bÈßm;a l< lreKqj,g iudk o hkak iïnkaOfhka o wjOdkh fhduq flf¾' fï urKhg fmr ckdêm;s wdrlaIl wxY ks,OdÍka Tjqkaf.a wdmk Yd,dfõÈ /iaù idlÉPd l< njg wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fï olajd isÿl< úu¾Ykj,§ wkdjrKh lrf.k ;sfnk w;r ;dcqãkaf.a urKh iïnkaO wêlrK ffjoH ks,OdÍ jd¾;dj t<fUk 10 od wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'
Èjhsk
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us