Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

iskud ks<s fIydrdf.a
.,alsiafia ksji
l=vq fnodyeÍfï uOHia:dkhla


l=m%lg u;al=vq cdjdrïlre fjf,a iqod miq.sh i;sfha Widúh yuqfõ ;uka iu. .kqfokq l< ks<shl f,i fy<sorõ l< jeäysá Ñ;%mg ks<s fIydrd chùr fjf,a iqodf.a u;aøjH cdjdrugo Woõ l< ldka;djl nj fï jkúg isÿ lr we;s fmd,sia mÍlaIK wkqj fy<sj we;'foysj, irKxldr mdf¾ mÈxÑj isá iqrdÊ wyuâ kue;s fjf,a iqodf.a uqo,a mßmd,l f,i lghq;= l< mqoa.,hd miq.sh ud¾;= udifha ryia fmd,sish yuqfõ mejiQ lg W;a;r wkqj Tyq fjf,a iqodf.a Wmfoia u; ñ;=ßhl f,i y÷kd.;a iskud ks<s fIydrd chùrg wh;a .,alsiai ksji u;a l=vq fnodyeÍfï uOHia:dkhla f,i Ndú; lr ;sfnkjd'iqrdÊ mjid ;sfnk wdldrhg 2009 jif¾§ fjf,a iqodf.a u;aøjH úYd, mßudKfhka furgg f.kajd .,alsiai m%foaYfha fIydrd chùrf.a ksjfia isg tajd fnodyer we;' ta i|yd ;j;a l=vq fnodyßkakka y;r fofkl= jk foysj, ljqvdf.a wñ," jqâ,kaâ udjf;a m%§ma" je,a,j;af;a l=udr" foysj, keÈud, k,Ska hk wh iyNd.s lrf.k we;s njg;a lreKq fy<s ù we;' tu lghq;af;a§ l<ukdldrjrhd yeáhg isg we;af;a iqrdÊh' Tyq ish¨ uqo,a mßyrKh lsÍu ta uqo,a tl;= lsÍu iy wod< cdjdru ixúOdkh lsÍu isÿ lr we;'

fIydrd ks<shl ùu ksid wehf.a ksji fyda weh .uka lrk jdyk .ek fmd,sish ielfhka fkdneÆ nj;a ta ksid fuu cdjdru yiqjkafka ke;s wdldrhg lrf.k hkakg Tjqkg yelsjQ nj;a mjid ;sfnkjd'

fï cdjdru lrf.k hdug ksji ,nd§u yd wdrlaIdj iemhSu fjkqfjka jßka jr úYd, uqo,a fjf,a iqod úiska fIydrdg ,nd§ we;'

flfia fj;;a wêlrKfha§ Tyq miq.shod lshd isáfha ;uka wehg ,ndÿka uqo,a m%udKh .Kkh lr ke;s nj;a u;l ke;s nj;ah'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us