Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

ug irKf.a
irK .kak lsõfj
ÿñkao is,ajdhs
-fjf,a iqod-

ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajd uy;df.a Wmfoia u; fmg%,a fIâ tlla ,nd .ekSu i|yd ysgmq ksfhdacH wud;H irK .=Kj¾Ok uy;d iuÕ fydag,hl§ l;d l< nj —fjf,a iqod˜ fld<U uydêlrKh yuqfõ Bfha ^14& mejiSh'
fIâ tlla ,ndfokak lshd ;ud ÿñkao is,ajd uy;df.ka b,a,d isá nj;a ta wkqj Tyq ;udj irK .=Kj¾Ok uy;d fj; fhduq l< nj;a irK .=Kj¾Ok uy;df.a oekqï§u u; ;u ìßh keÈud, ykaÈfha jQ bvfï Tmamqjo /f.k Tyq yuqùug .sh nj;a ‘fjf,a iqod’ jeäÿrg;a mejiSh'

fyfrdhska .%Eï 7'05 ika;lfha ;nd .ekSu yd cdjdrï lsÍu iïnkaOfhka .ïm, ú;dkf.a iuka; l=udr fyj;a ‘fjf,a iqodg’ tfrys kvqfõ meñ‚,af,a yria m%Yakj,g ms<s;=re foñka ú;a;sldr ‘fjf,a iqod’ tfia mejiSh'

fld<U uydêlrK úksiqre m%S;s moauka iQrfiak uy;d yuqfõ fuu kvqj úNd. flf¾' ysgmq foaYmd,k{hka fofokd iuÕ fmg%,a fIâ tlla ,nd .ekSug l;d ny lr Tjqka iuÕ oeä iïnkaO;djla ;sìh § bka tla foaYmd,k{fhl=f.ka ;ukg urK ;¾ck meñ‚ ksid rg yer .shd hehs ;ud Widúhg wi;H lreKq mjikjd fkdfõoehs rcfha wêkS;s{jßh ú;a;sldr fjf,a iqodf.k m%Yak lf<ah'
;ud rg yer.sfha urK ;¾ck ;snQ ksid nj mjid isá ú;a;sldr ‘fjf,a iqod’ lsis úfgl ;udg wêlrKh uyyerhdfï wjYH;djla fkdjQ nj fuys§ mjid isáfhah'

2010'07'15 yd 2011'08'26 hk jirl ld,hla ;=< ñ,shk 19" 16" 12" 18 jeks .Kkaj,ska uqo,a wdfhdackh lr foam< ñ,gf.k we;s nj ;uka ms<s.kakjd oehs rcfha fcHIaG wêkS;s{jßh weiQ m%Yakhlg ms<s;=re foñka ‘fjf,a iqod’ mjid isáfha foam< ñ,g .;a nj ms<s.kakd nj;a kuq;a tajdfha ñ, .Kka ;uka fkdokakd nj;ah'

;ud mdlsia;dkfha isg ,xldjg g%elag¾j, gh¾j, iÕjd l=vq /f.k tk nj yd yhsì%â ld¾ r:hlska l=vq /f.k hk njg f;dr;=re ,nd ÿka nj yd ta wkqj tu l=vq w;awvx.=jg .;a nj;a meñ‚,af,a yria m%Yakj,g ms<s;=re foñka mejiQ fj‍f,a iqod kuq;a ‘ l=vq rcd’ njg yxjvq .eyqfõ ;udj njo mejiSh'

;uka wêlrKh yuqfõ lsis úfgl;a fndre fkdlshk nj mejiQ fjf,a iqod ;ukag t,a, jQ urK ;¾ck ksid rg yer .sh njo mejiSh'

meñ‚,af,a yria m%Yak bka wjika ùfuka miq kvqfõ idlals le|ùuo wjika jq‚'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English