Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uu wdorh lrkjd' uu fmïj;shla‌'
újdyh ljodo lshk tl ryila‌
-wkQId ouhka;s


úfialdr" oÕldr" lgldr pß;hla‌ úÈyg ÿgqj wkQId ouhka;sf.ka udOH yeuodu weyeõfõ ljodo lido n¢kafka lsh,d' fjkod jf.au wms fuod mdr;a wehf.ka ta m%Yakh weyeõjd' yenehs fuod mdr ta m%Yakhg weh wmsg ÿkafka fjkod fok W;a;rh kï fkfuhs' ta .ek
oek.kak wkQId iu. wms l< l;dny lshj,d n,kak'

ldf,lg mia‌fia wmsg wkQIdj fg,s kdgHhlska olskak ,efnkjd @
uu fg,s lrkjd yß wvqhs' fg,skdgHj,g iïnkaO fjkafka oefkk hula‌ lrkak mq¿jka kï ú;rhs' ta ksidu ;uhs yq§ pß;h Ndr.;af;a'

fï Èkj, jhiska uqyql=rd .sh mqoa.,fhl=g fmï lrkjd¨‍ fkao@
trx. fiakdr;akf.a uu iyNd.s jqKq fojeks ks¾udKh jk fkdafk uf. iqÿfkdafka Ñ;%mgfha ;uhs uu ta jf.a pß;hla‌ rÕmdkafka' wms ta ks¾udKfhka lshkafka wdorhg jhi n,mdkafka keye' ú,aika .=Kr;ak whshdg ;uhs wdorh lrkafka' tal ydiHh uqiqjqK l;djla‌'

ienEjgu;a fkdakd flfkla‌ fjkak hkjd fkao@
ta .ek ,nk ckjdß udifha l;dny lruq' 

oekau l;d lrkak wleue;so@
Tõ' wdorŒh fma%la‍Ilhka n,df.k ysgmq" yeu udOHhla‌ yryd uf.ka wmyq f,dl= m%Yakhla‌ ;sfhkjd'
wdorh .ekfka @
Tõ' ta .ek ug oekg lshkak ;sfhkafka uu wdorh lrkjd' uu fmïj;shla‌' ta ljqo@ ldgo@ fldfyduo lshk tlg;a jvd uf.a újdyh ljodo lshk tl ryila‌' tal wkd.;fha§ lshkakï'

,nk ckjdßfha újdy fjkjd lsh,hs wmg oek.kak ,enqfKa @
tal ryila‌' uu ld iu.o újdy fjkafka' ljodo újdy fjkafka lsh,d oekau lshkafka keye'

wkQIdf.a újdyhg nd,.sß fodaIho lsh,;a udOH úuiqjd' tajdg oeka fudkjf.a W;a;rhla‌o fokafka @
uu yeuodu ld,hg bv§,d ysáhd' ld,hu ug W;a;r f.k;a ÿkakd' uf.a wïudf.a jo lsÍu;a tla‌l uu ys;=jd újdy fjk ld,h yß lsh,d' tal yskaod fmïj;shla‌ jqKd'

Ôú;fha ish,a, iïmQ¾Khs lsh,d ysf;kjdo@
ug ljodj;a wvqmdvqjla‌ oekqfKa keye' yeu;sia‌fiau uu ysáfha ikaf;daIfhka' tal ksid újdyh lshk tl ;ukaf.a Ôú;hg wjYHhs'

iqÿiq ld,fha§ iqÿiq foaj,a ,enqKd lsh,d ys;kjdo@
iqÿiq fj,dfõ§ uu ;SrKh .;a;d lsh,d ys;kjd'

fï ojia‌j, flakaor n,kjd lsh,;a wdrxÑhs@
uu wïudg lsõfõ flakaor n,kak tmd lsh,d' flakaof¾ ;uhs yeuodu Ôúf;a .eg¨‍jla‌ jqfKa'

la‍fIa;%fha flfkla‌¨‍ fkao@
la‍fIa;%hg uq,§ kï iïnkaOfj,d ysáhd' oekg Th we;s tal ryila‌fka'

rx.kfhka iuq.kakjdo@
uu ljodj;a rx.kfhkaj;a" k¾;kfhkaj;a iuq.kafka keye' hï f;dardfírd .ekSula‌ lrkak mq¿jka' úfõlhla‌ .kak;a mq¿jka'

oeka k¾;kfha fhfokafka ke;so@
uu fyd|g fydh,d n,,d ;uhs k¾;k m%ix. i|yd iyNd.s fjkafka' ,xldfõ k¾;k m%ix.j,g iyNd.s fkdjqKdg ug úfoia‌ rgj,ska f.dvla‌ wdrdOkd ,efnkjd'

ta úfoia‌ m%ix.j,g wïud;a iyNd.s fjkjdo@
wksjd¾hfhkau' uu .sh yeu rglgu jf.a wïud tla‌lf.k .shd'

fudk foa l<;a wïud msgqmiskauhs @
uu ys;kafka wkQId ouhka;s lshk iskud ks<sh fyda k¾;k Ys,ams‚h hï ch.%yKhla‌ ,enqjd kï ta yeu fohla‌u ,enqfKa wïud ksihs'

wïud msgqmiska isák ksid wkQIdg lÜ‌á mkskak yïnfjk tlla‌ keye@
uu ljodj;a lÜ‌á mkskak ne¨‍fõ keye' uf.a wïudg iudch .ek fyd| f;areï.ekSula‌ ;sfhkjd' thd ksid ug lÜ‌á mkskak jqjukdjla‌ keye'

tkak tkak ,ia‌ikùfï ryi fudlla‌o@
tal uf.a ys; fyd|ùu fjkak we;s' uu ldgj;a B¾IHdj" ffjrh" fl%daOh jmqrkafka ke;s pß;hla‌' uu yefudagu wdofrhs' ta jf.au fidndoyug;a uu yßu wdorŒh pß;hla‌'

ÈfkaIa ú;dk
If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us