Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ksrEmsldjka ú<six.hla ke;s we÷ï w¢kj¨‍
we÷ulska ú<s ìh ;SrKh lrkafk fldfyduo@
wukaod wdhs;a fmïj;shla''æ


ksrEmsldjla jk wukaod is,ajdf.a fmu miq.sh ld,fha ìo jegqkd' celaika weka;kSf.a jeäuy,a mq;= jk wÅ, OkqoaOr iu. ;snQ jir lsysmhl wdorh weh ìo oeuqfja wÅ, lf,l mgka ;ukaj rjgd we;s njg fpdaokd lrñka'bka miqj wehf.a wdor ino;djhla .ek wdrxÑ fkdjQj;a oeka wukaod wdhs;a fmïj;shla'ta .ek wms weh f.kau wy, n,uq'
fldfyduo Ôúf;a'''@
yqÕdla fyd¢ka" i;=áka f.fjkjd'

wmsg;a wdrxÑhs wukaod fjkodg;a jvd i;=áka lsh,d@
ta wdrxÑh yßhg yß'

i;=g jeä ys;g .e<fmk flfkla uqK .eyqKq ksidfka'''@
Tõfka''' yßu flkd yïn jqKd' talhs i;=g jeä'

tfykï yefudagu oek .kak;a tlal flkd ljqo lsh,d lshuq'''@
wïfuda nE' uu thd .ek lshkafka ljodyß uu lido n¢k ojig' t;lka lg fyd,a,kafk kE'

fï mdr;a lg biair lrf.k jerfohs lsh,d nho@
Tõ' uu m%isoaêfha wdorh .ek l;d lr,d miq.sh ldf,a fyd| mdvula bf.k .;a;fka'

ta lshkafk fuhd .ek;a f,dl= úYajdihla keoao@
wïfuda úYajdihs' ta;a ´kEu foalg lg biair lr.kak ´fk kEfka'

fmïj;d la‍fIa;%fhau flfklao@
kE''' la‍fIa;%hg iïnkaOhla kE'

miq.sh ldf,a wdorh .ekj;a" fmïjf;la .ekj;a oekau ys;kafk kE lsh,d mdrïnEjdfka' ysá yeáfha ta ;SrKh fjkia lf<a wehs@

thd ta ;rï fyd| flfkla' .;s .=K;a fyd|hs" fmkqu;a fyd|hs' ta jf.au ug we;a;gu wdofrhs' fl,af,laf.a ysf;a ySk l=udrfhla lsh,d flfkla bkakjdfka' uf.a ySk l=udrhd jqfKa ta jf.a flfkla' tÉpr fyd| flfkla ,eì,d uÕ wßkafk wmrdfoa lsh,d ys;=jd'

wukaod leue;s jqKdg uÈfka' ;d;a;;a leue;s fjkaku ´kEfka'''@
;d;a;df.a leue;a; .kak f,ais kE' ;d;a;d leue;s jqK tlu tlaflkd ;uhs oeka uf.a fmïj;d'

ta lshkafk wks;a whg leue;s jqfKa keye'''@
kE''' biafi,a,d iïnkaO;dfjÈ;a ;d;a; lsõjd Thdg ´l .e<fmkafk kE'''' uu lshk foa ljodyß f;afrhs lsh,d' lsõjd jf.au ugu miafia wjfndaO jqKd' t;fldg m%udo jeähs'

w;S;h .ek ÿla fjkjo@
fmdâvlaj;a kE' mqxÑ miq;eùulaj;a kE' fudlo ta w;S;fhka uu f,dl= mdvula bf.k .;a;d' yeufoau fjkafka fyd|g lshkjdfka' tal tfyu fjkak we;af;a uf.a fyd|g'

ksrEmsldjka" ks<shka fmïj;shka lr.kak fmïj;=ka nhhs¨‍'''@
riaidfjka flfkla ukskak nE' l%shdfjkqhs flfklaj ukskak mq¿jka' ksrEmsldjla lshkafka krl riaidjla lrk flfkla fkfjhs' yenehs ´kEu riaidjla lrk flfkla krla fjkak mq¿jka' thd ud;a tlal iïnkaOhla mgka .kak l,ska fydh,d n,kak we;sfka' .eg¨‍jla ;snqKd kï udj fmïj;sh lr .kafk keyefka'

ksrEmsldjka ú<six.hla ke;s we÷ï w¢kj¨‍' t;fldg ta whg ú<s ìh keoao@
wehs ke;af;a'''@ we÷ulska ú<s ìh ;SrKh lrkafk fldfyduo@ uq¿ weÕu jefykak w¢k whf.o t;fldg ú<s ìh /ls,d ;sfhkafk'

we÷ulska flfklag pß; iy;sl fokak nE lsh,o lshkafka@
fldfy;au nE' tal lrkaku neß jevla'

ksrEmsldjla úÈhg rg jfÜ" f,dafl jfÜ hk .uka mjq, .ek ys;kak fj,djla ;sfhhso@
wehs ke;af;a' újdyfhka miafia uf.a uQ,sl ;ek ysñ fjkafka mjq,g'

wukaod ksrEmsldjla ú;rlau fkfjhs ks<shla' ta;a oeka rÕmdkafka keoao@
udj ks<shla lf<a le¨‍ï md,s; uySr;ak whshd' ta úiq, wyi hg fg,s kdgHfhka' Bg miafia ueo f.or fg,s kdgHhg iïnkaO jqKd' uf.a m<uq jeks kdgH jf.a ms<sfj<lg lrk kdgHhlg iïnkaO fjkak wleue;s kE'

fojeks kdgH wms<sfj<o@
kE''' kE''' taflka woyia lrkafk kE ta kdgH fyd| kE lsh,d' ta;a wo yefok yqÕdla kdgH wms<sfj<hs' l;djla kE' fjkafk fudllao" jqfKa fudllao okafk kE'

ksrEmK la‍fIa;%fh;a Th f;dard fírd .ekSu lrkjo@
ke;akï' uu yqÕdla jev lrkafka ˜‍Brian Kerkoven˜‍ tlal' thdf. jevla kï ug wdmyq ys;kak fohla kE' ta wereKu tk wks;a wdrdOkd Ndr.kafka n%hkaf.a" ;d;a;df.a" uf.a udud m%shka; úfÊfldakaf.a Wmfoia tlal' ;d;a;d jf.au udud;a uf.a Ôúf;a yeu ;ekl§u uf.a <Õskau bkakjd' uu wvqjg jev Ndr .kafka kE' .dK jeä yskaou iuyr foa uÕ wefrkjd'

TÉpr .Kka Wiaikak ksrEmK la‍fIa;%fha ;rejla lsh,o ys;ka bkafka'''@
Tõ' uu ys;ka bkafka tfyuhs'

wkd.; ySk;a lkaordjlau we;sfka'''@
uu uf.a yeu ySkhlau yenE lr.;a;d' fï fjkfldg yenE lr.kak ySk ke;s ;rï'

tfykï ljodo m;skshla fjkafk lsh,d lshuqflda'''@
iuyr úg fyg fjkak;a mq¿jka" ;j udihlska fjkak;a mq¿jka' tfyu;a ke;akï ;j wjqreoaolska fjkak;a mq¿jka' yenehs n¢kak ojilg l,ska yß yo.eiaug ;uhs uq,skau lshkafka'''

ysfïId ijka;S rdcmla‍I
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us