Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

.Ksld jD;a;sh kS;s.;
l, hq;= nj lsjqjdu
yßhg uvmdrj,a jeÿkd
msßñ wiykh .ek hqf¾ks kej; lshhs


fldfyduo fï Èkj, l,d lghq;= tfyu@

jrola kE' fyd¢ka lrf.k hkjd' uu ljo;a f,dl=jg jev nodf.k lrk flfkla fkfï'

wehs ta r.mdkak lïue,so'''@‍fmdä lïue,s .;shl=;a ;sfhkjd' fyd| ks¾udK ,eìfï wvqj m%Odk jYfhka ;sfhkjd' wksl b;ska ñksiqkaf.a u;lfha /fokak ;srfha ksrka;rfhka olskak ´kE kE lsh,hs ug ysf;kafka'
ta jqKdg ckm%sh ks<sh iïudkh ;du .kak neß jqKd fkao'''@

ugu tia'tï'tia lrf.k Th iïudkh .kak ysf;kafk kE' Bg jvd ug yeuodu ,efnk ck;d iïudkh jákjd' mdrg neiaiyu tal yq.dla fyd¢ka f;afrkjd'

fu.d kdgH lska ckm%sh jQ Tn t;kska miq fu.dj, kE

fohla lrkak mq¿jka pß; ú;rhs uu Ndr .kafka' wdjdg .shdg pß; lrkafka kE'

l,d;aul ks¾udKhl r.mdkak leue;s keoao'''@

we;a;gu Tõ'' wNsfhda.d;aul pß;hla lrkak wdihs' miq.shod isysk iskavfr,a,d ks¾udKfha kï uqvqlal= pß;hla l<d' ta .ek ;Dma;su;ajhs bkafka'

foaYmd,khg tkak woyila keoao''@

w‍fmda kE' uu kS;sh;a yodr,d ;shkjd' ta jqKdg ,xldfõ foaYmd,khg tkafka kE'

wdorh újdyh olskafka fldfyduo'''@

wdorh yßu iqkaorhs' flfkl=g wdorh lroaÈ ;ksfj,d kE lsh,d ysf;kjd' ta;a uu wdorfhka merÈ,d ;sfhkjd' ta ksid flfkl=g <x fjkak nhhs' újdyhg wdihs' wkd.;fha újdyh isÿ fõú'

iqkaor ;reKshla fmïjf;la kE lSfjd;a fndre

wfka we;a;uhs' fï fjoa§ ug fmïjf;la kE

miq.shod mqj;am;l m< ù ;snqKd Tn lsh,d .Ksld jD;a;sh kS;s.; l< hq;=hs lsh,d wfma rfÜ'@

uu ljo;a iunrj l;d lrk flfkla' fï m%ldYhg ug yßhg uv jeÿKd' wfma rfÜ idOdrKj l;d lrkak nE' uu olsk idOdrK fya;= ksihs uu tfyu lSfõ' yenehs nqoaêu;a wh okakjd uu lshmq foa fudllao lsh,d'''@

Tn olsk idOdrK fya;= fudkjo''@

oeka n,kak .eyekq fldhs ;rï wfma iudcfha wirK fjk wjia:d ;shkjo''@ wdorh kdufhka wirK fl,a,kaf.a Ôú; iu. fi,a,x lrk msßñ fldhs ;rïo''@ wka;sug ;ks fjkafka wirK fjkafka .eyekq' <s|g jegqKq miq <sx lákauhs f.dv úh hq;af;a;a' wfma rfÜ by< ñksiaiqkaf.a b|ka my< ñksiaiq olajdu .Ksldjka <.g hkjd' fï jD;a;sh kS;s.; lf<d;a wfma rfÜ fï isÿfjk wmpdr fndfyduhla wvqfjkak mq¿jka'

Tn lshkafka .Ksld jD;a;sh kS;s.; l< hq;= lsh,o'''@

kS;s.; lrk tfla lsisu jrola kE'

.eyekshla wka; wirK jQ m<shg we. úl=Kkak ´ko''@

we;a;gu we. úl=Kk tl mjla oyu wkqj kï ta;a /lshdjla jYfhka fï jD;a;sfha kshef,k wh ;u mjq, Ôj;a lrjkak fï foa lrkjd' wmyiq;djla ke;=j lr.kak mq¿jka mßirhla ta whg ´fka' uu fï lshk foaj,a nqoaêu;ajhs ys;kak ´k'

.eyekshla leue;af;ka fï jD;a;sfha fhfohs lsh,d is;kjdo'''@

ke;sfjkak mq¿jka' ta;a wka; wirK jqKyu Ôj;afjkak uqo,a wjYH jqKyu fhduqfjkak mq¿jka fkao'''@ wms udkqIsljhs ys;kak ´k'

.Ksld jD;a;sh kS;s.; lsÍfuka wmpdr wvqfjhso'''@

fndfyda ÿrg wvqfjhs' oeka n,kak wfma rfÜ <ud wmpdr" ia;%S ¥IK fldÉpr isÿ fjkjo'''@ wiykfhka bkak msßñ fkao fïjd lrkafka' b;sx .Ksld jD;a;sh kS;s.; lrmqjyu fï wmrdO wvqfjkak f.dvdla bv ;sfhkjd' oeka n,kak we;eï rgj, fï m%Yak ke;af;a fuh kS;s.; lr ;sfnk ksidfka' we;a;gu wfma rfÜ fïjd l;d l<;a jerÈhs' f;areï .ekSu ;ud b;sx'''

uxcq, m%idoa ùrisxyIf You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

ENGLISH

PHOTO GALLERY

VIDEO PORTAL

Help For Us