Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

.Ksld jD;a;sh kS;s.; l, hq;= nj 
uu lSju ug yßhg uvmdrj,a jeÿkd
-hqf¾ks

fldfyduo fï Èkj, l,d lghq;= tfyu@
jrola kE' fyd¢ka lrf.k hkjd' uu ljo;a f,dl=jg jev nodf.k lrk flfkla fkfï'

wehs ta rÛmdkak lïue,so'''@
‍fmdä lïue,s .;shl=;a ;sfhkjd' fyd| ks¾udK ,eìfï wvqj m%Odk jYfhka ;sfhkjd' wksl b;ska ñksiqkaf.a u;lfha /fËkak ;srfha ksrka;rfhka olskak ´kE kE lsh,hs ug ysf;kafka'
ta jqKdg ckm%sh ks<sh iïudkh ;du .kak neß jqKd fkao'''@
ugu tia'tï'tia lrf.k Th iïudkh .kak ysf;kafk kE' Bg jvd ug yeuodu ,efnk ck;d iïudkh jákjd' mdrg neiaiyu tal yqÛdla fyd¢ka f;afrkjd'
fu.d kdgH lska ckm%sh jQ Tn t;kska miq fu.dj, kE
fohla lrkak mq¿jka pß; ú;rhs uu Ndr .kafka' wdjdg .shdg pß; lrkafka kE'
l,d;aul ks¾udKhl rÛmdkak leue;s keoao'''@
we;a;gu Tõ'' wNsfhda.d;aul pß;hla lrkak wdihs' miq.shod isysk iskavfr,a,d ks¾udKfha kï uqvqlal= pß;hla l<d' ta .ek ;Dma;su;ajhs bkafka'

foaYmd,khg tkak woyila keoao''@
w‍fmda kE' uu kS;sh;a yodr,d ;shkjd' ta jqKdg ,xldfõ foaYmd,khg tkafka kE'

wdorh újdyh olskafka fldfyduo'''@
wdorh yßu iqkaorhs' flfkl=g wdorh lroaÈ ;ksfj,d kE lsh,d ysf;kjd' ta;a uu wdorfhka merÈ,d ;sfhkjd' ta ksid flfkl=g <x fjkak nhhs' újdyhg wdihs' wkd.;fha újdyh isÿ fõú'
iqkaor ;reKshla fmïjf;la kE lSfjd;a fndre
wfka we;a;uhs' fï fjoa§ ug fmïjf;la kE

miq.shod mqj;am;l m< ù ;snqKd Tn lsh,d .Ksld jD;a;sh kS;s.; l< hq;=hs lsh,d wfma rfÜ'@
uu ljo;a iunrj l;d lrk flfkla' fï m%ldYhg ug yßhg uv jeÿKd' wfma rfÜ idOdrKj l;d lrkak nE' uu olsk idOdrK fya;= ksihs uu  tfyu lSfõ' yenehs nqoaêu;a wh okakjd uu lshmq foa fudllao lsh,d'''@

Tn olsk idOdrK fya;= fudkjo''@
oeka n,kak .eyekq fldhs ;rï wfma iudcfha wirK fjk wjia:d ;shkjo''@ wdorh kdufhka wirK fl,a,kaf.a Ôú; iu. fi,a,x lrk msßñ fldhs ;rïo''@ wka;sug ;ks fjkafka wirK fjkafka .eyekq' <s|g jegqKq miq <sx lákauhs f.dv úh hq;af;a;a' wfma rfÜ by< ñksiaiqkaf.a b|ka my< ñksiaiq olajdu .Ksldjka <Ûg hkjd' fï jD;a;sh kS;s.; lf<d;a wfma rfÜ fï isÿfjk wmpdr fndfyduhla wvqfjkak mq¿jka'

Tn lshkafka .Ksld jD;a;sh kS;s.; l< hq;= lsh,o'''@
kS;s.; lrk tfla lsisu jrola kE'

.eyekshla wka; wirK jQ m<shg weÛ úl=Kkak ´ko''@
we;a;gu weÛ úl=Kk tl mjla oyu wkqj kï ta;a /lshdjla jYfhka fï jD;a;sfha kshef,k wh ;u mjq, Ôj;a lrjkak fï foa lrkjd' wmyiq;djla ke;=j lr.kak mq¿jka mßirhla ta whg ´fka' uu fï lshk foaj,a nqoaêu;ajhs ys;kak ´k'

.eyekshla leue;af;ka fï jD;a;sfha fhfohs lsh,d is;kjdo'''@
ke;sfjkak mq¿jka' ta;a wka; wirK jqKyu Ôj;afjkak uqo,a wjYH jqKyu fhduqfjkak mq¿jka fkao'''@ wms udkqIsljhs ys;kak ´k'

.Ksld jD;a;sh kS;s.; lsÍfuka wmpdr wvqfjhso'''@
fndfyda ÿrg wvqfjhs' oeka n,kak wfma rfÜ <ud wmpdr" ia;%S ¥IK fldÉpr isÿ fjkjo'''@ wiykfhka bkak msßñ fkao fïjd lrkafka' b;sx .Ksld jD;a;sh kS;s.; lrmqjyu fï wmrdO wvqfjkak f.dvdla bv ;sfhkjd' oeka n,kak we;eï rgj, fï m%Yak ke;af;a fuh kS;s.; lr ;sfnk ksidfka' we;a;gu wfma rfÜ fïjd l;d l<;a jerÈhs' f;areï .ekSu ;ud b;sx'''

uxcq, m%idoa ùrisxy
LNP
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English