Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

miq.sh md¾,sfïka;=fõ isá
mrdð; uka;%Sjre fukak

miq.sh md¾,sfïka;=j ksfhdackh l< ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sjreka 65 fofkl= fujr ue;sjrKfha§ mrdchg m;aj ;sfí' fuu uka;%Sjrekaf.ka nyq;rhla tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh ksfhdackh lrñka ue;sjrKhg bÈßm;a jQ ysgmq uka;%Sjrekah'

fld<U Èia;%slalh - ;s,x. iqu;smd," frdais fiakdkdhl" ir;a f*dkafiald" iqks,a y÷kafk;a;s" chka; legf.dv

.ïmy Èia;%slalh - *S,slaia fmf¾rd" rejka rK;=x." mKavq nKavdrkdhl" ir;a l=udr .=Kr;ak" WfmalaId iaj¾Kud,skS
l¿;r Èia;%slalh -  uyskao iurisxy" ks¾u, fld;,dj," kkaok .=K;s,l
.d,a, Èia;%slalh -  .=Kr;ak ùrfldaka" mshfiak .uf.a" wð;a l=udr


ud;r Èia;%slalh -  ,laIauka hdmd wfíj¾Ok" fyaud,a .=Kfialr" úch oykdhl
yïnkaf;dg Èia;%slalh -  ksrEmud rdcmlaI" ù'fla' bkaÈl
uykqjr Èia;%slalh - tia'î' Èidkdhl" tßl m%ikak ùrj¾Ok" wíÿ, ldo¾
ud;f,a Èia;%slalh -  frdayK Èidkdhl" kkaÈñ;% talkdhl
kqjrt<sh Èia;%slalh -  mS' rdcÿfrhs
l=reKE., Èia;%slalh -  Ydka; nKavdr" chr;ak fyar;a" ksu,a úf–isxy
mq;a;,u Èia;%slalh -  ohdY%s; ;sfiard" wekagks ìhkaú," ksfhdaud,a fmf¾rd" ñ,afrdahs m%kdkaÿ
wkqrdOmqr Èia;%slalh -  ;siai lr,shoao" ví'ã' talkdhl
fmdf<dkakrej Èia;%slalh ) pkao%isß iQßhwdrÉÑ
;%sl=Kdu,h Èia;%slalh -  tï'tia' ;jq*sla
È.duvq,a, Èia;%slalh -  ir;a ùrfialr" ta't,a'tï' w;djq,a,d" mS' ohdr;ak" mS'tÉ' mshfiak
uvl<mqj Èia;%slalh -  fmdkakïn,ï fi,ajrdid" mS' wßhfka;%ï" ta't,a'tï' ysianq,a,d" niS¾ fia.= vdjqâ
nÿ,a, Èia;%slalh -  pdñl nqoaOodi" WÈ; f,dl=nKavdr" frdayK mqIaml=udr" ,laIauka fifkúr;ak
fudkrd., Èia;%slalh -  c.;a mqIaml=udr" .dñ” úð;uqks fidhsid
r;akmqr Èia;%slalh -  ikS frdayK" wp, cdf.dv
lE.,a, Èia;%slalh -  wd;djqo fyar;a" jhs'Ô' moauisß" ,,s;a Èidkdhl
hdmkh Èia;%slalh -  wdreuq.ï fma%upkaÈrka" wmamd;=frhs úkdhluQ¾;s" is,afjia;%s w,dkaáka" pkao%l=ud¾ uqref.aiq
jkaks Èia;%slalh -  tia' fkdayro,sx.ï" Wfkhsia *drela" kQ¾§ka uIQ¾


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us