Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

cd;sl wdKavqjla fjkqfjka
wjika tl.;djhla
kj leìkÜ ukav,h
iema' 02 od Èjqreï fohs

cd;sl wdKavqjla msysgqùu i|yd Y%S,ksmh iu. wjika tl.;djlg meñK we;s nj tcdm iNdm;s"cd;sl ,ehsia;= md¾,sfïka;= uka;%S u,sla iurúl%u uy;d mjihs'


u,sla iurúl%u uy;d‍f.a w;aikska hq;=j wo ^26& udOHhg ksl=;a l< ksfõokhl fï nj oelafjhs'

tlS ksfõokfha fufiao i|ykah'

miq.sh ckdêm;sjrK yd md¾,sfïka;= ue;sjrK jHdmdrfha § tlai;a cd;sl mlaIh È.ska È.gu m%ldY lf<a furg kj foaYmd,k ixialD;shla yd YS,dpdr md,k l%uhla ks¾udKh lsÍu i|yd uq¿ md¾,sfïka;=ju wdKavqjla njg m;a lrk nj h' 

ta i|yd wju jYfhka jir foll ld,hlg fyda cd;sl wdKavqjla ìys lrk nj o" wms mejiQfjuq' ta wkqj hñka YaÍc ,xld ksoyia mlaI h iu. .súiqula o miq.sh od w;aika lf<uq' 

cd;sl wdKavqj msysgqùu i|yd wms Y%S ,xld ksoyia mlaI h iu. b;d iqyo yd .eUqre f,i idlÉPd meje;aùfuka miqj oeka tl.;ajhlg meñK we;af;uq' 

fuys§ wm fomd¾Yajfhau uQ,sl wruqK jQfha ck;djg fiajh lsÍuhs' idïm%odhsl foaYmd,k Ñka;khkaf.ka úhqla;j" foaYfha wkd.;h fmdaIKh l< yels l%shdj,shlg wms tla jQfhuq' weu;s ;k;=re yd jrm%idoj,g fkdj ud;D N=ñh h<s by<g Tijd ;eîfï jHdhduhg wms uq,a ;ek ÿkafkuq'

fuys§ wm fomd¾Yajhgu lem lsÍï lrkakg isÿ úKs' tfy;a ta ish¿ lemlsÍï wm lf<a foaYfha Wkak;sh fmroeß lr .ksñks' kj wud;H uKav,h" kj md¾,sfïka;=j iu. wms udi yeglska w¨;a rgla yok wNsfhda.d;aul .uk id¾:l lr .ekSu i|yd wem lemù lghq;= lrkafkuq'

fï w;r wud;HxY yd ksfhdacH wud;HOQr m%Odk mlaI fol w;r fnod.ekSu iïnkaOfhka fïjk úg w¾O jYfhka tl.;djlg meñK we;s nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. mjihs'

ta wkqj Y%S,ksmhg uydud¾." Wiia wOHdmk"jdßud¾." lDIsld¾ñl yd iuDoaê wud;HxY ,nd§ug uQ,sl idlÉPdj,§ tl.ù we;ehs i|ykah'

fï w;r rdcH mßmd,k wud;HxYho Y%S,ksm ksfhdað;hska úiska b,a,d we;;a th ,nd§ug tcdmfha j.lsjhq;a;ka tl.ù fkdue;s njo foaYmd,k wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a lshd isáhs'

kj rcfha leìkÜ uKav,h Èjqreï§u iema;eïn¾ ui 02 jk Èk isÿlrk nj tcdm iNdm;s u,sla iurúl%u uy;d mjihs'

flfia fj;;a bl=;a wf.daia;= 17 jk Èk mej;s uyue;sjrKfhka miq m<uq jrg md¾,sfïka;=j /iaùug kshñ;j we;af;a iema;eïn¾ ui 1 odh'

fïjk úg w.%dud;Hjrhd f,i rks,a úl%uisxy uy;d Èjqreï§ we;s w;r úfoaY wud;H f,i ux., iurùr uy;do" wêlrK yd kS;s m%;sixialrK wud;H f,i úchodi rdcmlaI uy;do" mqkre;a:dmk yd kej; mÈxÑ lsÍï wud;H f,i ã'tï iajdñkdoka uy;d o Èjqreï § ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

ENGLISH

PHOTO GALLERY

VIDEO PORTAL

Help For Us