Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

Woh .ïukams,f.a jHdmdr jxpd
.ek ,is;a fmf¾rd fy<slrhs


.ïukams, úfoaYslhkag wh;a fldgia Tyqg mjrd ;snQ wefgdaks n,h jerÈ f,i Ndú;d lrñka wkai;= lr ;sfnkjd'

Woh .ïukams, udOH idlÉPd mj;ajd n%hka fIä%la y÷kkafka keye lshd m%ldY l<;a" th iïmq¾K wi;Hhla nj;a" *EkataIshd nexl=j" isf,daka à .d¾vkaia iy fuÜ,a Íihsl,a hk wdh;kj, fldgia wkai;= lr ;sfnk njg wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg n%hka fIä%la úiska Woh .ïukams,g tfrysj meñ‚,a,la bÈßm;a lr we;s nj wefgdaks n,m;a ysñ ,is;a fmf¾rd  uy;d wo^12& mqia;ld, yd m%f,aLK fiajd uKav, Y%jKd.drfha mej;s udOH idlÉPdjl§ m%ldY lf<ah'

tys§ woyia oelajQ ,is;a fmf¾rd'''
n%hka fIä%la kS;Hdkql+,j tu kvq lghq;a; i|yd ish¿ n,;, wefgdaks n,hlska ug ,nd§ ;sfnkjd' uu ta wkqj 52-2015 meñ‚<s wxl hgf;a wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg meñ‚,a,la bÈßm;a l<d' Woh .ïukams, n%hkaia fIä%laf.a ;snQ isf,daka à .d¾vkaia" *Eka taIshd nexl=j" fuÜ,aia Íihsl,a l,ïfnda hk iud.ïj, fudyqf.a ;snQ fldgia wkai;= fldg úl=Kd" i,a,s wrka ;sfnkjd'

ta iïnkaOfhka n%hka fIä%la  úiska miq.sh wf.daia;= 01 od ,xldjg meñK ryia fmd,Sishg meñ‚,a,la bÈßm;a l<d' tu.ska uu 52 - 2015 wxl hgf;a l< meñ‚,a, iaÒr lrkq ,enqjd' fï iïnkaOfhka Woh .ïukams, uy;dg iDcqju fldgia wkai;= lsÍu iïnkaOfhka fpdaokd bÈßm;a lr ;sfnkjd' ta ms<sn| fï jkúg úu¾Yk lghq;= isÿ lrkjd' tla wfhl=f.ka ryia fmd,Sish u.ska lgW;a;r ,ndf.k ;sfnkjd'

Woh .ïukams, uy;dg n%hka fIä%la úiska fuÜ,a Íihsl,a iud.fï ffoksl lghq;= lsÍu i|yd wefgdaks n,m;%hla ,nd§ ;snqKd fudyq th Ndú;d lrñka  tu iud.fï iy wfkl=;a iud.ïj, fldgia wkai;= lr we;ehs úYajdi lrkjd' ta wkqj ta .ek meñ‚,a,la bÈßm;a l< miq wmrdO mßlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska *Eka taIshd nexl=fjka iy iud.ï frðiagd¾ ld¾hd,fhka m%Odk ,smsf,aLK úu¾Ykh lrkjd' bÈßfha§ fuu isÿùug wod< kvq lghq;= f.dkqlsÍug oekg wêlrKhg î jd¾;djla u.ska lrekq olajd ;sfnkjd' fï wkqj isâks chixyg;a" Woh .ïukams,g;a fpdaokd bÈßm;a lr ;sfnkjd' tu iud.ïj, wOHlaIjrfhlajk c.;a úfÊr;akf.a ku i|ykalr ;sfnkjd' Tyq fï jkúg ;u lgW;a;rh ,ndÈ ;sfnkjd"

fïl úfoaY rgj,ska ,xldjg meñK wdfhdackh lrk wdfhdaclhskag l< widOdrKhla" jxpdjla' fïflka isÿjkafka"  lsis÷ wdfhdaclfhla fï rgg meñK kej; wdfhdackh fkdlsÍuhs " hehs mejiSh'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English