Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

m%Ndlrka ñh.sfha fudagd¾ fyda
ld,;=jlal= m%ydrhl lene,a,la je§
fjä ;dnd .;a;d kï
mqxÑ ;=jd,hla muKla ;sìh hq;=hs
-ir;a f*dkafiald

m%Ndlrka ysig fjä;ndf.k ñh.sfha hehs m%ldY lrñka lreKd wïudka fou< ck;djf.a wkqlïmdj Èkd .ekSug W;aidy lrñka isák nj *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d mjihs'

hqoaOh ch.%yKh lsÍug lreKd wïudf.ka lsisÿ iydhla fkd,enqKq nj;a t,a à à B fhka fjkaù isá fï whg wdrlaIdj ,nd§ug hqo yuqodj lghq;= l< nj;a hqo iufha § ndysr md¾Yajhka iu. in|;d meje;aùug bv fkd,enqKq nj;a f*dkafiald uy;d wkdjrKh lf<ah'
fï rfÜ ukqIHhka yeáhg Tjqkag wdrlaId iys;j Ôj;aùfï whs;sh ,nd§ug hqo yuqodj lghq;= l< nj o ÿrl;khlaj;a <. ;nd .ekSug Tjqkag wjia:dj fkdÿka nj o tfyu ;;a;ajhl § m%Ndlrkaf.a urKh .ek Tyq fkdokakd foa lshñka fou< ck;djf.a wkqlïmdj ,nd.ekSug W;aidyhl ksr; jk nj o ir;a f*dkafiald uy;d lSh'

hqo ch.%yKfhka miqj m%Ndlrkaf.a ñksh y÷kd .ekSug ;udf.a ksfhda.h wkqj tu ia:dkhg lreKd wïudka .sh nj o ysgmq yuqodm;sjrhd mejeiSh'

m%Ndlrkaf.a ysig msiaf;da,hlska fjä ;dnd .;a;d kï mqxÑ ;=jd,hla muKla ;sìh hq;= nj fmkajdÿka f*dkafiald uy;d fudagd¾ fyda ld,;=jlal= m%ydrhl lene,a,la je§ ysig nrm;< ydks isÿù we;s njg‍ fmkS hk nj o lSfõh'

hqo ch.%yKfhka miqj uyskao rdcmlaI Y%S ,xld ksoyia mlaIfha WmiNdm;sjrhl= njg m;a l< nj o ol=fKa

ck;djf.ka Tyqj .Kka fkd.kakd ksid oeka W;=f¾ fou< ck;djf.a wkqlïmdj ,nd .ekSug fï m%ldYh yryd W;aidy lrka nj o ‍f*dkafiald uy;d lSh'

m%Ndlrka ;ud .re lrk hqo kdhlfhla nj;a yuqodjg wiqùug fmr Tyqf.a msiaf;d,fhkau fjä;nd f.k we;ehs ;ud úYajdi lrk njg bkaÈhdfõ o yskaÿ mqj;am;g lreKd wïudka úiska m%ldYla lr ;snqKs' thg m%;spdr olajñka ysgmq yuqodm;sjrhd fï nj m%ldY lf<ah'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English