Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

zffu;‍%S-rks,az f.a jdikdj
ksid wms fírekd''


uyskao ysáhd kï wms n,j;a
lrorhl jefgkjd''
- iqukodi


rks,a - ffu;%S iqixfhda.fhka wm wdishdfõ muKla fkdj f,dalfhau wdYaprHj;a rdcH jk Èkh jeä wE;l fkdfõ

wo jk ;=re;a uyskao rdcmla‍I uy;d ckdêm;sjrhd f,i ysáfha kï ðkSjd ys§ wfma rg n,j;a lrorh /il jefgk nj m%ùK fcH;s¾fõ§ iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d mjihs' l,la ksyvj isg Wvq /jq, lmd oud kej;;a lr<shg meñfKkafka iaj¾Kjdysksfha we;a;o lshkafka jevigyk ;=,sks' tys§ mejiQ wkdjels wkqj Tyq h,s;a rdclSh ffoj{hd jk ,l=Kq ta l;dj ;=,ska wmg fmkqks'
hful=g ta ms<sn| kslug fyda mqÿu isf;a kï ksu,a ,xid" uq;=fyÜá.u" ,laIuka jika;" tia î weu;s jreka jQ ieá uola isys lrkak' jeäÿrg;a woyia olajñka iqukodi uy;d lshd isáfha ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak yd w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;df.a jdikd .=Kh ksid tu n,j;a lrorj,ska ñÿkq njh'


,xldj wdishdfõ wdYap¾h lrd f.khkag fkdyels jQ uyskao uy;d wid¾:l kdhlfhl= nj;a" ffu;‍%S-rks,a iqixfhda.fhka Y‍%S ,xldj wdishdfõ muKla fkdj f,dalfhau wdYap¾hu;a;a rdcH jk Èkhg jeä wE;la ke;ehso Tyq mejiSh'

zuyskao wo isáhdkï ðkSjdj, wm w,s lrorhl jeà wjikah' ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckdêm;s jQfha;a" rks,a úl%uisxy uy;d w.ue;s jQfha;a rfÜ jdikdjgh' uyskao rdcmlaI uy;dg ,xldj wdishdfõ wdYaprH lsÍug fkdyels úh' Tyq wid¾:l kdhlfhls' rks,a - ffu;%S iqixfhda.fhka wm wdishdfõ muKla fkdj f,dalfhau wdYaprHj;a rdcH jk Èkh jeä wE;l fkdfõz hkqfjka iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d lsß .yg wekakd jeks wkdjelshlao mejiSh'

iqukodi hkq ljfrlaoehs i;H jYfhkau okafka iq¿ msßils' oekg jir lsysmlhg fmr oßo%‍;djfha Wmßufha .s,S isá fyf;u re 150g y`oyka n,ñka ish Ôúldj iß lr .;af;la nj fndfyda fokd fkdokakd nj ienEh' <`.§u Tyq ljqo" fudkjo lf,a hkak .ek rgg wkdjrKh lsÍug wm iQodkñka isák nj lsj hq;=h' flfia fj;;a fudyq cd;Hka;r mfpdaßia flfkl= hehs fudyq .ek fkdokakd ´kEu wfhl=g fudyq iïnkaOjk rEmjdyskS jevigykla ÿgq .uka mejish yelsh'

miq.sh ld,fha whs'à'tka kd,sldfõ Wmq,a Ydka; ikakia., uy;d fufyhjQ i;Hd.rh jevigyfka§ iqukodi uy;d b;d wmyiq;djg m;ajQfha iQ¾hhd jgd .%‍yhka .uka lrkafka b,smaidldr yevhlg nj fkdoek isàfuks' jevigyk ksujQ miq Tyq wh'à'tka tm mqrd yvñka Wu;=fjka .uka l, njo tl, jd¾;d úh' fujka wjia:djd§ w{dKhkayg kej;;a iudcfha bvla ,nd fokjdo keoao hkak bÈßfha§ ck;dj úiska ;SrKh lrkq we;'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us