Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

wms m<uqfjkau c, m%ydr t,a, l<d'
kuq;a Tjqka úisr .sfha keye'
miqj wmsg .,a uq,a j,ska myrÿka ksid
wms l÷¿ .Eia m%ydr t,a, l<d'
~fld<U tiatiamS lshhs~

msßi úisrejd yeÍfï § isiqúh md.df.k f.dia ;snqKd' fmd,sia ks,Odßhd weh tu ia:dkfhka bj;a lsÍug mshjr

.;a;d ñil wehg myr §ula isÿ lf<a kE' ud t;ek ysáhd' ud fï m%ldYh lrkafka j.lSfuka'‘z hs fld<U uOHu fldÜGdi Ndr fcHIaG fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok uy;d Bfha meje;s udOH yuqjl § lSfõh'

w;lska negka fmd,a,la o" w;lska uq.=rla o /.;a fmd,sia ks,Orhl= YsIHdjlg myr fok whqre oelafjk mska;+r mqj;am;aj, m< lr we;;a tjeks myr§ula fkdjQ nj;a" tu ks,Orhd jeà isá YsIHdj ke.sgùug W;aidy .;a nj;a fcHIaG isßj¾Ok uy;d lSfõh'

ysig fmd,a,la ;ndf.k myr fok wdldrfhka isákafka wehsoehs weiQ úg Tyq lSfõ myr §ula isÿùula fkdjQ nj ;ud j.lSfuka m%ldY lrk njhs' fuh ta isiqúh ke.sgqùug lrk W;aidyhla nj o Tyq lSfõh' fmd,sish flfrys oafõYh we;s lsÍug mqj;am;a .;a W;aidyhla nj fyf;u jeäÿrg;a lshd isáfhah'

fuu PdhdrEm Wml%uYS,Sj ,ndf.k myr fok wdldrh yqjd olajd ;sfnk nj Tyq m%ldY lf<ah'

fmd,sia fomd¾;fïka;=j jYfhka wms udOHfhka b,a,d isákjd idOdrK fjkak lsh,d' isiqkag myr fokak wmg lsisu Wjukdjla keye' lsisu ;ryla keye' wms lrkafka rdcldßh' tu rdcldßh lrk wjia:dfõ iq¿ w;miq ùula fï wdldrfhka yqjd olajkak tmd lshd udOH wdh;kj,ska b,a,d isákjd'‘ hehs o isßj¾Ok uy;d lSfõh'

flfia fj;;a isiqka úiqrejd yeßu i|yd yels;dla wju n,h muKla Ndú; l< njhs fmd,sish udOH yuqfõ§ wjOdrKh lf<a'

zwms m<uqfjkau c, m%ydr t,a, l<d' kuq;a Tjqka úisr .sfha keye' Bg miqj wmsg .,a uq,a j,ska myrÿka ksid wms l÷¿ .Eia m%ydr t,a, l<d' ta wjia:dfõ§ Tjqka úisr .sh;a kej; ud¾.h wjysr jk mßÈ l%shd l<d'

ta wjia:dfõ§ wms lKavdhula yeáhg Wml%uYS,sj lE .idf.k Tjqka úiqrejdyeÍug lghq;= l<d'

TÆfjka f,a weú;a ;=jd, fj,d ;snqfka nia tll jeÈ,d' ta .eyeKq ,uhd úiqrejd yeÍfï§ md.f.k .sh tlaflfkla' m%ydrhla folla t,a, jqfKa keyehs lsh,d lshkakeye' tfyu wjia:djl§ 100la ú;r tlalyqfj,d l%shd lroaÈ iqÆ iqÆ foaj,a isoao fjkjd'z hehs fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok uy;d mejiSh'

fuu udOH idlÉPdjg fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s mQð;a chiqkaor" ksfhdacH fmd,siam;s .dñ” u;=rg" fcHIaG fmd,sia wêldÍ pïmsl isßj¾Ok" ysgmq fmd,sia udOH m%ldYl fcHIaG fmd,sia wêldÍ wð;a frdayK iy fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr hk uy;ajre udOH idlÉPdjg iyNd.S jQy'

flfia fj;;a wka;¾ úYaj úoHd,Sh YsIH n, uKav,fha le|jqïlre ,ysre ùrfialr wjOdrKh lf,a fmd,sia ks<OdÍka YsIHdjkago wudkqYssl f,i myr ÿka njhs' 

,xldoSm mqj;a mf;a m,jQ PdhdrEm my;ska''
If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us