Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ix.S;h uf. Ôú;hu fõú 
-lúkaoHd wêldÍ

wms fokakd w;r f,dl= wjfndaOhla ;sfhkjd' 
thd je/È jevla lrkafk ke;s nj ug úYajdihs
-iñ;d

iñ;d trkao;S uqÿkafldgqj  ix.S; f,dalh w;sl%uKh lrkafka tjlg Y%S ,xldfõ <dnd,u ix.S; úYdrojßh f,isks' .S; .dhkfhka fukau rx.kfhka o wmf.a fk;a" is;a" ijka m;a iekiQ wehf.a ku bÈßfhka ,sheù we;s ri mQ¾K" w¾: mQ¾K .S; /ils'

w;=, wêldÍ ix.S; f,dalhg  tkafka ngysr ix.S;fha iqúfYaIS  fmr<shla l< ika*a,j¾ ix.S; lKavdhfï ´.ka jdolhd f,isks' miqlf,l .dhkhg msúfik w;=,  tuÛska fkdkefik ia:djrhla ysñlr .ekSug iu;afjhs'
lúkaoHd wêldÍ" fï w;=,  iñ;d fom< f.a ÈhKshhs'

b;ska iñ;d… @

fyd¢ka bkakjd whshd' fï ojiaj,  álla ld¾h nyq,hs' forK ã%ï iagd¾  ßhe,sá ‍fm%da.%Eï tfla úksYaph uKav,fha idudðldjla ksid'
ta tlalu .S; lSmhl=;a l<d' thska tll rEm rpkh;a l<d' Bg wu;rj b;ska orefjd fokakf. jev lghq;= w;f¾ Ôúf;a .ffjkjd whshd

oeka Thdf. l,dh;kfha jev lghq;= fldfyduo kx.s@
tafl md,kh iïmQ¾Kfhkau ;sfhkafk wïuf.a  hgf;a' úfõlhla ,enqKdu .syska tkak hkjd”
yß wmrdOhlafk" Thdf. oekqu" w;aoelSï wmf;a hk tl@
bÈßfhaÈ  uf.a wdh;khla fld<U mgka .kak ys;df.k bkakjd' taflÈ  lgyඬ .ek jeä wjOdkhla fhduq lrkjd

ÿj .ek Thd ys;kafk fudk úÈyg o@
wms fokakd w;r f,dl= wjfndaOhla ;sfhkjd' thd je/È jevla lrkafk ke;s nj ug úYajdihs' ta ksid thdf. jevj,g uu ndOdjla lrkafk keye' ksoyfia jev lghq;=  lr.kak bv§,hs ;sfhkafk

lúkaoHd ;=<ska úoHdudk fjkafka No% fh!jkfha W;al¾Ihhs'  isri kd,sldfõ úldYh jQ islaiaáka ma,ia jev igyk fufyh jQ ksfõÈldj Tng u;lo@ ika *a,j¾ jdoH jDkaofha wêm;s kS,a j¾Kl=,iQßh f.a nd,  mq;= hqlS  iuÛska islaiaàka ma,ia fufyh jQ weh lùkaoHd wêldß'

fldfyduo lù Thdf. jev lghq;=@
bf.kSfï jevlghq;= ;uhs' ix.S; úYdro ;=kajeks wjqreoafoa bf.kqu ,nkjd

yenehs Thd ngysr ix.S;hg jeä we,aula olajkjd lsh,hs wïu kï lsõfj@
Tõ" tal we;a;' uu f.dvla wdihs ngysr ix.S;hg

kavindya ^3&ta ms<sn| yeoEÍula lrkjdo@
folu yeoEÍula lrkjd' fudlo ,xldfõ  Th folu ;sfhkjfk

Thd úYdro Wmdêhg lrkafk  .dhkh o" jdokh o@
.dhkh' fõÈldj,  .sgd¾ jdokh  yodrkjd' tal ÿrg yeoEÍula lrkak n,d‍fmdfrd;a;= fjkjd

wfkl=;a wOHdmk lghq;= ;du;a lrkjdo lùkaoHd@
ìiakia uefkaÊukaÜ *jqkafâIka fldaia tlla l<d

ta me;af;ka jeämqr wOHdmkhg fhduq fjkako woyi@
kE" tfyu woyila kï keye' ix.S;h me;af;ka È.gu bÈßhg hkak ;uhs n,d‍fmdfrd;a;=j

ngysr .S; .dhkhg" f,dl= we,aula ;sfhkjd kï" wïuf. iskaÿ jeämqr  wykafk ke;sj we;s@
wfka keye" wykjd' wïñf. iskaÿj,g uu f.dvla wdihs

ksfõokfhka whska fj,do oeka@
fyd| ‍fm%da.%Eï tlla ,enqfKd;a lrkak leue;shs

Thdf. .S; ks¾udK t<soelaùula lrkak woyila keoao@
óg l,ska je,kaghska Èfkag wu,a fmf¾rd tlal .S;hla  l<d' bÈßfhÈ ta  me;a;g fhduqfjkak ys;df.k  bkakjd

wcka; chfialr

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us