Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

.vd*s lrg w; fkdoeïudkï
hqoaOh bjr lrkak nE''


we'fvd,¾ ñ,shk 500 l Khla
,xldjg ,nd §ug .vd*s uy;d tl. Wkd

uyskao úfYaI ksfõokhlska lshhs''

tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï ljqkais,h ;=< ,xldjg tfrys weußld fhdackdj Pkao úuiSulska f;drj iïu; lr .ekSu ,xldj ,enQ rdcH ;dka;%sl ch.%yKhla yeáhg we;eï wh yqjd oelajqjo tu u;hg tl`. úh fkdyels nj ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d udOH ksfõokhla ksl=;a lrñka mjihs' 

fuu udkj ysñlï úu¾Ykh lsÍug msysgqjk hdka;%Kh ;=< wdrlaIl yuqodfõ udkj ysñlï W,a,x>kh l< njg iel lrk idudðlhka Widúhlg bÈßm;a lsÍug ;rï idlals ke;;a mßmd,kuh l%shdoduhlska fiajfhka bj;a flfrk nj;a úfoia úksiqrejreka" úu¾Yk ks,OdÍka yd kS;s{hka iyNd.Sjk nj;a ,xldfõ hqo iuh w,,d ìys lrk fï hdka;%Khka j,g úfoaYSh rgj,aj,ska uQ,H myiqlï ,nd .ekSug bv ie,fik nj;a thska isÿjkafka Y%S ,dxlsl hdka;%Kh úfoia n,j;=kaf.a uqo,aj,ska mj;ajdf.k hk wdh;k njg m;aùu nj;a ysgmq ckm;s ;u ksfõokfhka fmkajd fohs',xldfõ hqoaOh keje;aùug úfoaYSh m%‍NQjreka meñKs wjia:dfõ § Tjqkaj weô,smsáhg f.kajd u[af[dlald lEug § Tjqkag is;d u;d wmydi l< ksid ngysr rgj,a wmg tfrysj fhdackd iïu; lrk njgo woyila m<jQ nj;a tfia meñKs n%s;dkH yd m%xY úfoaY weue;sjrekag ,ndÿka wdydr fudkjdoehs ;u u;lfha ke;s nj;a rdcmlaI uy;d ish ksfõokfhka lshhs'
hqo fufyhqï k;r lsÍu ;ud tlfy,du m%‍;sla‍fIam l< njo wo ;%‍ia;jdofhka f;dr rgl Ôj;a jkafka úfoaYSh mSvkhg ;ud hg;a fkdjqKq ksid njo tu ksfõokfha oelafõ'

zud ,sìhdfõ kdhl uqjïu¾ .vd*s uy;df.a lr jgd w; oud .ekSu ksid;a ngysr rgj,a ,xldj iu. WrK jQ njo we;eï wh lshhs' fï lshk Pdhd rEmfha udf.a lr jgd w; oud isákafka .vd*s uy;dh' 2009 § hqoaOfha wjika udi lSmhg wj;S¾K j;au tjl f,dalfha we;s ù ;snQ oreKq wd¾:sl wjmd;h fya;=fjka ,xldfõ úfoaY ixÑ; iS.%fhka my; jefgñka mej;=Ks' fï wjia:dfõ § ngysr rgj,ska t,a, lrkq ,enQ mSvkh ksid cd;Hka;r uq,H wruqo,ska wmg ,eìh hq;=j ;snQ Kh myiqlï o m%udo úh' ta wjia:dfõ § ud ÿka tl ÿrl:k weu;=ulska we'fvd,¾ ñ,shk 500 l Khla ,xldjg ,nd §ug .vd*s uy;d tl. úh' ta fmdfrdkaÿj fkdjkakg hqoaOh ch .ekSug fmr wd¾:slh weK ysàug bv ;snqKsz hehso rdcmlaI uy;d mjihs'

tu iïmQ¾K ksfõokh fufiah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us