Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uf.a .ek fyd| fyd| foaj,a 
wka;¾cd,fha ;sfhkjd 
-l%siafgka iagqj¾Ü

f,dal m%lg khsf,daka i.rdfõ fï udifha uq,a ljrh irikq ,nkafka fyd,sjqâ f,dfõ Okj;au rx.k Ys,amskshl jk l%siagka iafgjÜ úiskqhs' tys we;=<; iïuqL idlÉPdj i|yd l%siagka úiska ,ndÿka ms<s;=rej, isxy, mßj¾;khhs fï'

Tn ye§ jevqfKa msßñ <uqka ;=kafofkla w;r" tlu .eyekq <uhd yeáhg fkao@

Tõ' ta fya;=j ksid ug úfYaI fyd| ie,ls,a,la fyda úfYaI krl ie,ls,a,la ,enqKd hehs lshkak mq¿jkalula kE' fudlo uu ys;df.k ysáfha uu;a msßñ <ufhla lsh,hs' ta ;=kafokd iy uu w;f¾ fjkila ug oeks,d ;snqfKa kE' tal iajNdúlju fjÉp fohla' wfma mjq‍f,a fld,af,da ;=ka fokdg kshfugu udj;a .e<mqKd'miqld,Skj Tn .eyekq <uqkag wdof¾ lrk njg rdjhla me;srefK;a Tfí Th fldÆ yeisÍu ksid fkao@fjkak mq¿jka' uu .eyekq <uhskag wdof¾ lr,d ;sfhkjd' msßñ <uhskag;a wdof¾ lr,d ;sfhkjd' ux ys;kafka ;uka leue;s ´ku flfklag fma%u lrkak ñksiqkag ksoyi ,efnkak ´k' uf.a <uhl=g jqK;a .eyekq flkl=g fyda msßñ flkl=g wdof¾ lrkak uu wksjd¾hfhkau ksoyi yo,d fokjd'

Tn wjqreÿ 25 l ;reKshla' oekaj;a Tng cqj lshkak mq¿jkao Tn iußis flfklao lsh,d@

wehs uu ta .ek yx.kafka' uf.a kñka wka;¾cd,fha .+.,a wvúfha fydh,d n,kak' uf.a .ek fyd| fyd| foaj,a wka;¾cd,fha ;sfhkjd' uf.a reÑl;ajh .ek fndfyda foa tys ;sfnkjd' lsisu yex.s,a,la ke;sju'

Tn cqj ta lsisjla .ek fkdlshkafka wehs@

uu Ôj;a fjkafka iskud f,dafll' uu riaidjg rÛmdk flfkla' ldgj;a uf.a mqoa.,sl;ajh jeo.;a kE lsh,hs uu ys;kafka'
ñksiaiqkag ug lshkak ;sfhkafka wkqka .ek ‍fkfjhs" m<uqj ;ukaf.a reÑl;ajh fudllao lsh,d w÷k.kak' fojkqj ta reÑl;ajh úiska b,a,k ´kEu fohla lrkak lshk mKsjqvh ;uhs'

Tng f,dal m%isoaêh f.k ÿka Twilight iskud mgfha ,sx.sl o¾Ykh .ek oeka fudlo ysf;kafka@

talg uu uqyqK ÿkafka yßhg" uf.a w;yer.sh fmïj;d h<s yuqjqKq úÈhghs' we;a;gu Tn úYajdi lrk tlla keye' ta o¾Ykh wms rEm.; lf<a b;du wiSre jd;djrKhla ;=<hs'

tjeks o¾Ykhla Tng wiSre fjkafka fudk ;;ajhkaj,§o@

iskudmgj,ska ñksiaiq olskafka iajNdúl o¾Yk ‍fkfjhs' tajd rEm.; lrk wjia:dfõ§ yßu wiajdNdúlhs' kuq;a ta lD;%su mßirh wu;l lr,d iajNdúl rx.khl kshe<Su myiq keye'

wvq jhiskau ckm%sh;djfha by<gu meñKs Tng jhia.; ùu oefkkafka fldhs wdldrhgo@

jhiska jeäjk úg uu iaud¾Ü pß;hla njg m;afj,d' ta jf.au uu ksYap, flfkla njg m;afj,d' th b;du jeo.;a fohla'
ta jf.au fï rx.k la‍fIa;%h ksid jhig jvd jeä w;aoelSï f.dkakla w;aú¢kak ug yelshdj ,enqKd' Ôúf;a yeu bulau uu iam¾Y lr,d ;sfhkjd' ta .ek yß i;=gqhs'

fyd,sjqvh ;=< krlu foh fudllao lsh,d uu weyqfjd;a@

;re yemafmk tl ;uhs krlu foh' ñksiaiq ;ukaf.a ckm%sh;dj mj;ajd.kak fkdl< hq;= foajÆ;a lrkjd" fï fyd,sjqvh ;=< §' uq,§ ux ta .ek fndfydau ;on, úÈhg lïmd jqKd' ta;a oeka kï tal idudkHhs'

rx.kfha Tfí bgqlr fkd.;a wdidj fudllao@

ux wdihs fnd,sjqâ Ñ;%mghl rÛmdkak' ljqre yß fnd,sjqvfha wOHlaIjrfhla ug fyd| msgm;l pß;hla ÿkafkd;a ux tal Ndr .kakjd'
úfYaIfhkau ß;sla frdaIka tlal rÛmdkak ,efnkjd kï uu leue;shs' Tyq yßu lvjiï jf.au olaI k¿fjla'

Tn ß;slag t;rïu leue;s wehs'@

ug mqf;la ,enqfKd;a uu ß;slaj n,kak hkjd" ta mq;d tlal' ß;slaf.a rx.khg jf.au Tyqg uu leue;shs'

i|ud,s j¾KiQßh
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us