Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uyskao ffu;%S urkak
ms,af,hdkag fldka;%d;a;=jla §,d

ffu;%Sg fndr,eia.uqfõ 
fndaïfí ;sõfõ uyskaof.a lSug” 
ms,af,hdka lshhs

ffu;%Sg fndr,eia.uqfõ fndaïfí ;sõfõ uyskaof.a lSug” ms,af,hdka lshhs

uyskao rdcmlaI ckdêm;sj isá wjÈfha tl, wud;Hjrfhl= iy Y%S','ks'm'fha uyf,alïj isá ffu;%Smd, isßfiak uy;d >d;kh lsÍu i|yd ;udg fldka;%d;a;=jla ÿka nj" fï jk úg wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ w;awvx.=fõ miqjk" kef.kysr m<df;a ysgmq uyweu;s isjfkai;=frhs pkao%ldka;ka fyj;a ms,af,hdka mdfmdÉPdrKhla lr ;sfí'
TNA ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S fcdaYma mrrdcisxyï >d;kh lsÍug l=uka;%Kh lsÍu" wdOdr yd wkqn, §u iy wú iemhSu iïnkaOfhka ielmsg w;awvx.=jg f.k /|jqï ksfhda. hgf;a miqjk ms,af,hdka fuu lreKq wkdjrKh lr ;sfí'
ffu;%Smd, isßfiak uy;dj kef.kysr m,df;a fyda fmdf,dkakrefõ§ >d;kh lsÍug uyskao rdcmlaI ckdêm;sjrhd ;ukag mqoa.,slj mejiQ nj;a tfy;a th kef.kysr§ l<fyd;a ;ukag fpdaokd t,a, jk neúka fld<U§ th bgq lsÍug ;uka iQodkï nj ysgmq ckdêm;sjrhdg mejiQ úg “fld<U§ lf,d;a udj wyq fjkjd” hkqfjka ;udg lS nj ms,af,hdka i|yka lr we;'

miqj meñKs tlÛ;djhla u; fld<Ug wdikak fndr,eia.uqj m%foaYfha§ urdf.k uefrk fndaïn ldßhla ,jd ffu;%Smd, isßfiak uy;d >d;kh lsÍug ;e;a l<o wkQkufhka j;auka ckdêm;sjrhd Ôú;h fírd.;a nj ms,af,hdka mdfmdÉPdrKh lr ;sfí'

fuu iïmQ¾K ie,eiau ms<sn|j oekg wjqreÿ 2 lg muK fmr m%N, uqia,sï jHdmdßlfhl= yryd úmlaIhg oekqï ÿkako Tjqka ta ms<sn|j lsisjla isÿfkdl< nj ms,af,hdka jeäÿrg;a i|yka lr we;'

fcdaYma mrrdcisxyï uka;%Sjrhd >d;kh lsÍfï fya;=j wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg meyeÈ,s lr we;s ms,af,hdka th isÿlf,a rdcka i;HuQ¾;s md¾,sfïka;=jg hdug wjia:djla §u i|yd nj;a kuq;a i;HuQ¾;sj Bg fmr fldá ixúOdkh úiska >d;kh l< nj;a fy,sfldg we;' fcdaYma mrrdcisxyï fldá ixúOdkfha rElvhla nj ms,af,hdka mjid ;sfí' bkamiq md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;ajQ ;j;a t,a'à'à'B' rElvhla jk î' wßfhakao%ka yuqod nqoaê wxY úiska fjk;a fou< lKavdhï ,jd >d;kh l, nj ms,af,hdka mdfmdÉPdrKh lr we;'

fcdaYma mrrdcisxyï uka;%Sjrhd >d;kh lsÍu i|yd T -56 wú folla Ndú;d lr we;s nj;a bka tl fjälalrefjl= Bg miq isÿlrk ,o fufyhqul§ ñh .sh nj ms,af,hdka i|yka lr ;sfí' wfkla ;eke;a;d fï jk úg úfoaY .;j isà'

t,aààB ixúOdkh folvùfuka miq wkd: ù we;s fldá ixúOdkfha há fm, l%shdldßlhka yuqod nqoaê wxY úiska fufyhjk ,o nj;a Èjhsfka m%foaY .Kkdjl fou< cd;sl fjälalrejka úiska isÿlrk ,o >d;k i|yd ish¿ há;, myiqlï imhd fokq ,enqfõ yuqod nqoaê wxY úiska nj ms,af,hdka úiska tlska tl fy,slr ;sfí' tu f;dr;=re u; yuqod nqoaê wxYfha lSm fofkl= bÈßfha§ wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j u.ska m%Yak lsÍug kshñ;h'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us