Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

l¿;r fldñksflaIka tlla
lrf.k ysáh ùrjxY wo
fydalkaor iqmsß iqfLdamfNda.s
ukaÈrhla bÈlrf.k

ksfhdacH weue;s rxcka rdukdhl mjihs

wd.uk ú.uk mk; W,a,x>kh lrñka .=jka n,m;a <Û ;ndf.k isá úu,a ùrjxY uy;d ksje/È mqoa.,hl= f,i ùr;ajfhka l;d lsÍu lk.dgqodhl lreKla nj f,i iudc iún, .ekaùï yd iqnidOk ksfhdacH weue;s rxcka rdukdhl uy;d ÈkñKg Bfha ^29& m%ldY lf<ah'

je/È lrñka ;uka ksfodia hehs lshd .kakd .uka iudchg je/È wdo¾Y imhñka fndre ùr;ajhla wdfrdamKh lr .ekSu .ek ck;dj l,lsÍ isák njo rdukdhl uy;d wkdjrKh lf<ah' fujeks jerÈlrk mqoa.,hka fírd .ekSug bÈßm;a jk yd ÿrl;:fhka l;d lr fyda Wmldr ,ndfok ishÆfokdg ;udf.a úfrdaOh m< lrk nj;a olaI kS;S{hka isák ;=re je/È lrk mqoa.,hka isr.; lsÍug yelshjla fkdue;s njo ksfhdacH weue;sjrhd lSfõh'tys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ ksfhdacH weue;sjrhd fufiao lSh' úu,a ùrjxY uy;d fujeks fonä jevms<sfj<la l< m<uq wjia:dj fuh fkfjhs' t;=udf.a ìßhf.a .uka n,m;%hg;a ishÆ ,shlshú,s ilia l< tajdhs'

ta ksihs fujeks .=jka .uka n,m;% ;sfnkafka' tu jHdc ,smsf,aLkj,g wod< nexl= .sKqï ;sîu b;d nrm;< ;;a;ajhla' thska uqo,a wjNdú;d ù ;sfnkjd' uqo,a wjNdú;djla .ek oekgu;a i,ld ysñlre úiska kvqjla YIS ùrjxYhg tfrysj oud ;sfnkjd'

l¿;r fldñksflaIka tlla lrf.k ysáh ùrjxY wo fydalkaor iqmsß iqfLdamfNda.s ukaÈrhla bÈlrf.k ;sfnkjd' wysxilhkag ,nd§ug ;snQ ksjdi ;ukaf.a {d;Skag ksjdi ,nd§ ;sfnkjd' fï jeks jerÈ lr,d olaI ks;s{fhla w,a,f.k ksje/Èlrefjla jf.a fíß,d bkak Tyq W;aidy orkjd' fïjf.a je/È l< whg lsisu kS;s{fhla fmkS fkdisáh hq;=hs' fïjf.a wh fírd .ekSug bÈßm;ajk wh .ek;a ck;dj l,lsÍ,d bkafka'

miq.sh wdKavqj ldf,a jHdc .=jka .uka n,m;% ilia lr lreKd wïudka" l=vq ,d,a jeks mqoa.,hka rg heõjd' Oïñl wurisxy,d msgrg .shd' ta jf.a È.gu ùrjxY;a lrf.k hkjd' Bg úreoaOj kS;sh l%shd;aul l< úg olaI kS;s{hka bkaklï fï jf.a wh isr.; lrkak neye' fujeks wh uqod.ekSug bÈßm;a jk whg;a uf.a úfrdaOh m< lrkjd' oeka je/Èlrejka ys;df.k bkafka nvq;a yduqÿrjkaf.a kvq;a yduqÿrejkaf.a lsh,d' talhs fujeks jerÈ lrkafka'

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us