Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

jika; fidhsid fkdfyd;a
lrdfÜ jika; t,a,d uerE
zzle,e;a;Efõ fidhsidZZ
f.a mqf;la

wkqrdOmqr lv mky wi< rd;%S iudc Yd,djla mj;ajdf.k .sh wef,laiekav¾ úl%u jika; fidhsid fndfyda fokfkl= ye¢kajQfha zzlrfÜ jika;ZZ f,ih' jika;f.a mshd wkqrdOmqr m%foaYfha isá n,j;a jHdmdßlfhla fukau wmrdOlrefjl=o fõ' ñkSuereï lsysmhlg jrolrejk le,e;a;Efõ fidhsid kï Tyq 70 oYlfha t,a,d urd ;sfí'

we,a*%‍â fidhsid fyj;a le,e;a;Efõ fidhsidf.a uq,a .u jQfha fo,af.dvh' Tyq tl, ckm%sh ffjoHjrfhl= ^wefmd;sl¾& j isg we;' ffjoH jD;a;sh w;er jHdmdßl lghq;= wrUk fidhsid ta i|yd f;dard .kafka bÈlsÍï jHdmdrhhs' ta i|yd wkqrdOmqrhg hk fidhsid fldka;%d;a lrefjl= f,i id¾:l jHdmdßlfhl= jkafkah' uylkordj jeõneïu kej; bÈlsÍï Tyq fldka;%d;a f.k bÈlrk ,oaola nj rcrg jeishkag wog;a u;l nj fk;a ksõia jd¾;dlre w;=, nKavdr mejiqfõh' 
Tyqg fo,af.dv úiQ ìß|g wu;rj wkqrdOmqrfhao ;j;a ìß|la úh' jika;f.a uj jkafka wehhs' 

bÈlsÍï jHdmdrfhka fkdkej;=kq Tyq f¾kao n,m;%‍hlao ,nd .;af;ah' fufia u;ameka jHdmdrhg w; .eiSu;a iu. Tyqg ;rylrejkaf.kao wvqjla fkdùh' hdmkh m%foaYfha jHdmdßlfhl= fï ;rylrejka w;r uq,a ;ek úh' Tyq urd" Tyqf.a flaïn%sÊ j¾.fha fudag¾ r:ho iu. le,e;a;Efõ j;af;a j,oeófï isÿùu le,e;a;Efõ fidhsidf.a ;ru rgu oek.;a wjia:dj úh'

le,e;a;Efõ fidhsid t;ekska kej;=fka ke;' ;udg tfrysj isá fndfyda fofkl= ;u le,e;a;Efõ j;a;g f.kf.dia lDDr whqßka urd oud we;ehs w;S;fha ;;= okafkda mji;s' ta muKla fkdfõ" le,e;a;Ej j;af;a isÿjk kS;súfrdaë cdjdrï iy wmrdOj, f;dr;=re msgfj;ehs ielfhka le,e;a;Ej j;af;a fiajlhskago w;ajQfha tu brKuuh' j;af;a fiajlhska .ïrgj,a n,d hkakg ksjdvq b,a¨úg ksjdvq ,enqko" Tjqka lsisfjl= .ïrgj,a n,d .sfhaj;a kej; jevg wdfõj;a ke;'

fï ish¿ lghq;= j,g fidhsidf.a iyhg isáfha l¿ we,anÜ iy ú,S ududh'

fudjqkaf.a fï wmrdO wkdjrKh lr.kakfka le,e;a;Efõ j;af;a fiajlfhl= f,i fjiaj,df.k l,la fiajh l< ryia fmd,sia ks,Odßfhls' Ôú;fha ie|Eiuh meúÈj .;lrk Tyq le,e;a;Efõ ñkSurejd w,a,d.;a yeá udOHg mjid ;snqfKa fufiah'

zzug mejrekd le,e;a;Efõ ñkSuereï kvqjg f;dr;=re fydhkak' fidhsid" l¿ we,anÜ" ú,S udud lshk msßi oreKq wmrdOldrfhda' ñksiaiq ur,d ld¾ msáka j<od,d ;sfhkj' ta wh .xcd fyaka mj;ajkjd' tydg ljqreyß iel ysf;k flfkla .sfhd;a ur, j< odkjd' ta ;rï oreKq ñksiaiq álla ta'

ux rdcldßh mgka .;a;' wkqrdOmqrh me;a;g .syska úßÿldrfhla úÈhg ysáhd' fmdf<a úßÿ lshñka isáh§ tla flfkla weú;a wv.eyqjd th;a tlal huq lsh,d' uu th;a tlal .shd' n,k fldg fï wrka .syska ;sfhkafka l¿ we,anÜ <.g' uu ta f.d,a,kag ys;j;a úÈhg jevl<d' iuyr odg lEu Whkak;a isÿjqKd' lEu ri ksid ug È.gu Whkak isÿjqKd' t;ekska msg fjkak ÿkafka keye'

wmrdOj, f;dr;=re áflka ál oekf.k ojila jÜglald fld< jExckla fyd|g .xcd od,d yo, ÿkakd' tal ld, lÜáhu u;afj,d fyd|gu ksÈ' ux ta w;r t;ekska mekf.k wfma lÜáhg f;dr;=re ÿkakd' wfma lÜáh fj,djg mek,d ñkSure l,a,sh fldgqlr .;a;d' fidhsid" l¿ we,anÜ we;=¿ ñkSurefjda w;awvx.=jg .;a;d'ZZ

le,e;a;Efõ fidhsid iy f.d,hska l< wmrdO ish,a, tlska tl wkdjrKh jkafka bka wk;=rejh'

- fk;a-


If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us