Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

w;=reokajQjkaf.a fldñiu iqÿfldä isoaêh fiùug hhs

úY%dñl uydêlrK úksiqrejreka we;=¿ 
miafokl=f.ka iukaú; lKavdhula m;a flf¾
pek,a 4 kd<sldj fyda fjk;a md¾Yjj,ska 
bÈßm;a lrk idlaIs i<ld n,hs 

hqoaOfha wjidk wjia:dfõ§ Ndrùug iqÿfldä Tijdf.k meñKs nj lshk t,a'à'à'B'fha by< fmf<a kdhlhska >d;kh lf<a hehs lshk isoaêh ms<sn| lreKq fidhd ne,Su i|yd iajdëk wmlaImd; mÍlaIKhla meje;aùug w;=reoka jQ mqoa.,hska fidhd n,k ckdêm;s fldñIka iNdj mshjr f.k we;' isoaêhg wod< jk ishÆ md¾Yajj,ska ,nd.kakd idlaIs yd f;dr;=re u; fuu úu¾Ykh isÿlrk nj ckdêm;s fldñifï iNdm;s uelaiaj,a mrK.u uy;d lSh'


fï i|yd úY%dñl uydêlrK úksiqrejreka we;=¿ miafokl=f.ka iukaú; lKavdhula m;a flf¾' tys§ pek,a 4 kd<sldj fyda fjk;a Wkkaÿjla olajk md¾Yjj,ska bÈßm;a lrk idlaIs i<ld n,k njo mrK.u uy;d lSh'

fuhg wod<j bÈßm;a jk fpdaokd lshdmEï ms<sn|j lreKq fidhd n,k fldñiu ish jd¾;dj bÈßm;a lsÍug fmr Èia;%slal lsysmhlu ksÍlaIK lsÍug f.dia lreKq /ialrk njo mrK.u uy;d lSh' ,nk jir uq, fuu jd¾;dj bÈßm;a lsÍug wfmalaId flf¾' th fndfydaúg fmnrjdß ui úh yelsh'

iqÿfldä >d;k hkqfjka m%isoaO isoaêh ms<sn| pek,a 4 kd<sldj úldYkh l< mßÈ yuqod fj; rdcH fkdjk ixúOdk u.ska wdrlaIdj iy;sl l< miq Ndr jQ t,a'à'à'B' ixúOdkfha idu f,alï ld¾hd,fha m%Odks isjr;akï mq,sfoajka tys foaYmd,k wxYfha m%OdkS nd,isxyï kfâika we;=¿ tys by< fmf<a kdhlhska bÈßm;a jQ miq rcfha yuqod Tjqkag fjä ;nd urd oeuQ njh'

tfy;a tjlg hqo yuqodm;sj isá *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d miqj lshd isáfha hqoaOfha wjidk wjia:dfõ§ lsisÿ t,a'à'à'B' idudðlhl=g yuqodjg Ndrùug Wjukd njg ;ukag lsisÿ f;dr;=rla fkd,enqKq njh'

hqoaOh wjidk wjia:dfõ§ wdrlaIl yuqodj,g NdrjQ lsisjl= urd oeuQ njg lrk fpdaokd tjlg wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI yd ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d ;rfhau m%;slafIam lr ;sfí' tfiau hqoaOfha wjika wjia:dfõ§ ls,s‍fkdÉÑfha isg l%shd;aul jQ t,a'à'à'B' ixúOdkfha “T,sùÉpq” rEmjdysks uOHia:dkfha fiajh l< bihsm%shd kue;a;shf.a urKh ms<sn|jo mÍlaIK lKavdhu úu¾Ykh lrkq we;' pek,a 4 kd<sldjg wkqj wdrlaIl yuqod bism%shd w,a,df.k urd oeuq nj lshefõ'

W;=re yd kef.kysr m<d;aj, 1990 cQks 10 isg 2009 uehs 19 Èk w;r ld,h ;=< w;=reoka mqoa.,hska ms<sn| meñKs,s úNd. lsÍu i|yd mrK.u fldñiu ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d m;a lf<ah' fldñifï jd¾;dj tys iNdm;s mrK.u uy;d ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fj; bÈßm;a lf<ah' miqj Tlaf;dan¾ 20 Èk tu jd¾;dj w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lf<ah'

tu jd¾;dj cd;Hka;r udkqIjd§ kS;sh W,a,x>kh flÍ ;sfío rcfha yuqod yd t,a'à'à'B' úiska hqo wmrdO lr ;sfío wkd.;fha§ fujeks ;;a;ajhka j<lajd .kafka flfiao hkak tu jd¾;dj m%Odk jYfhka lreKq fidhd n,d ;sfí'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us