Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

msg;ska n,,d lsisfohla .ek ;SrKh .kak tmd
w;=, udj od,d .shd lsh,d ux lSfõ ke


w;=, wudhd fjkajqk;a ljqre;a
tal m%Yakhla lr.kak tmd

mqj;am;l wudhd wêldÍ iu. l< idlÑPdjla ksid wks;¾cd,fha h,s Wkqiqï mqj;a w;=, wudhd ms<snoj m<jqkd tu i;s wka; mqj;am;g wudhd ioyka lr ;snqfka zzw;=, mjq,a Ôúf;ag jvd ix.S;hg uq,a ;ek ÿka whl= nj wudhd wêldÍ mjikjd'wm th f.disma99 u.ska Un fj; bosrsm;a l,d' 

tfukau zzwms tl f.or fkdysáhdg ;ryla kï kEZZ hkak;a weh mjikjd'

w;=, wêldÍ ;ukaj yerhdu iïnkaOfhka wudhd wêldÍ olajk ;j;a woyia lsysmhla my;ska oelafjkjd'
w;=, wudhhs ÿjhs .ek fydh,d n,kjdo@

fydh,d n,kjd'l;d lrkjd 'yenehs biairjf.a ks;r l;d lrkafka kE'

t;fldg wehs w;=, tlmdrgu hkak .sfha'
w;=, whshd mjq,a Ôúf;ag jvd ix.S;hg uq,a ;ek §mq flfkla'jevj,g f,ais fjkak lsh,d ;uhs f.oßka .sfha'n¢kak l,ska kï udj ke;sj bkak neß jqKd'

wudhd leu;s jqKdo w;=, f.oßka hkjg@

ug w;=, whshd ke;=j bkak neß ld,hla ;snqKd'ta ldf,a thd tl ojila rg hkjd lsõju uu fmr<s fmr,s wevqjd'ta;a oeka yeufoau fjkia fj,d'thdg f.oßka hkak ´fka lsõjdu uu bv ÿkakd'

Th ;Srkh .;af;a Th fokakf.a ys;a wukdmhla ksido@

w;=, whshd laIKslj f.dvla ;ryd .kak flfkla'ta úÈy;a tlal ;ks Ôú;h thdg fyd| we;s' wms tl f.or fkdysáhdg ;ryla kï kE ZZ

fu ms,snoj úúO f.disma fõí wvú Tiafia mqj;a yqjudre fõoa§ ysre udèh cd,hg wh;a fõí wvúhlg wudhd wêldÍ m%ldY lr ;snqfka fïjka woyila

zzf.disma yefok tl wmsg k;r lrkak nE" yenehs uu WodyrK §,d ;sfhkjd neßfj,d yß w;=, udj od,d .sfhd;a uu ÿlafjk tlla kE" iñ;d ;ksjqKd jf.a ljodyß uu;a ;ksjqfKd;a kslka bkafka kE lsh,d" WodyrK ÿkakd ñila w;=, od,d .shd lsh,d uu fld;klj;a lsh,d kE'

w;=,g jev jeä yskaod ;uhs thd fld<U bkafka" thdf.a ix.S; jev;a tlal ;kshu bkak tl thdg jeo.;a" fufy b|ka fld<U hkak jqk;a jeä fj,djla hk yskaod ld¾hnyq, fj,d bkakfldg w;=, fld<U ysáhdkï ta fj,dfj;a fmdä úfõlhla yß ;sfhkjd' talhs w;=, fjku bkafka' thd oekg;a uuhs orejhs .ek fydh,d n,kjd" wksl uu fld<U .sfha ke;af;a ÿj n,d.kak ´ks ksid'

uu Ôúf;a .ek fyd|g f;areï .;a; flfkla" w;=,g iñ;df.a <uhs fokakd ke;=j bkak nE" uu ;du;a w;=,g iñ;df.a WmkaÈfka jqk;a u;la lrkjd" orejkaf.a WmkaÈk jqk;a tfyuhs" wms tlg b|ka f*dfgda odkafka wmsju f;areï wrf.k" w;=, iñ;d tlal iskaÿ lSj;a ug m%Yakhla kE" thd,d tlg g%ej,a l<;a tfyuhs" w;=, iñ;d lshk fokakd ñksiaiq ta ldf,a b|kau okakjd ta ksid thd,d tlg ysáhd lsh,d ug m%Yakhla kE" fudlo ug thd,j úYajdihs'

iuyrúg olsk whkï tajd jerÈhg ys;kjd we;s" iñ;d lshkafka ys; jqKq fjk pß;hla" yenehs lù kï iuyr wjia:dj, ug ffjr lrkjd we;s" thdf.a wïuhs ;d;a;hs fjkajqfKa ux ksid lsh,d ys;df.k bkakjd we;s" tal idOdrKhs fudlo thd ;du <ufhla''yenehs okak wh okakjd w;=, iñ;d we;a;gu fjkajqfKa wehs lsh,d''

w;=, wudhd fjkajqk;a ljqre;a tal m%Yakhla lr.kak tmd" fudlo ;ukaf.a Ôúf;a .ek okafka ;uka" ;ukaf.a we;=,dka;h .ek okafka ;uka" wms;a fmd<fõ mh.y,d bkak ñksiaiq" ta ksid msg;ska n,,d lsisfohla .ek ;SrKh .kak tmd" mjq,a m%Yak ke;s ;ekla kE" ta yskaod wms fjkajqk;a tlg ysáh;a wfka wmsg f.disma kï yokak tmd'ZZ

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English