Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

t,a' à' à' B' iellrejka 31
Bfha ksoyia
tla wfhl=g remsh,a ñ,shk 10 l
YÍr wem 02la u; ksoyia lr ;sfí

t,a' à' à' B' iellrejkag wem kshu lsÍu m%;sla‍fIam lr h<s ßudkaâ Ndrhg m;a lsÍug fld<U ufyia‌;%d;a wêlrKh Bfha fmrjrefõ l< ksfhda.fhka l=ms; jQ Tjqka Bg úfrdaOh m< lrñka lE flda .eiSu ksid Bfha wêlrKh bÈßmsg oeä fkdikaiqka;djla‌ we;s úh'


fuu fkdikaiqka;dj Woa.;jQfha fuu iellrejka h<s nkaOkd.drh fj; /f.k hk w;r;=r§h' fuu t,a'à'à'B' iellrejka wem u; uqodyeÍug kshñ; njg m%pdrhla‌ me;sr ;sìKs'

wem ,nd§u m%;sla‍fIam lsÍfuka miq Tjqyq kej; nkaOkd.drh fj; /f.k hdug wêlrKfhka msg;g .ekSfï§ rch ;ukag ÿka fmdfrdkaÿ bgqfkdl< nj;a ;uka /jàug ,la‌l< nj;a mjiñka úfrdaOh m< l<y'

wêlrKfha m%Odk msúiqu bÈßmsg§ lE flda .iñka úfrdaOh m<l< iellrejka md,kh lsÍug nkaOkd.dr ks,OdÍka yd fmd,sish oeä mßY%uhla‌ oerE w;r Tjqyq nkaOkd.dr nia‌r:hg f.dvl< miq nia‌ r:h ;=<§o lE flda .iñka úfrdaOh m< l<y'

fuu iellrejka ksoyia‌ lr.ekSu i|yd uQ,slj lghq;= lrk foaYmd,k isrlrejka ksoyia‌ lr .ekSfï jHdmdrfha le|jqïlre jk Yla‌;sfõ,a mshku mejiqfha fuu iellrejkag wem ,nd§u uÛyeÍug rch lghq;= lrñka isák njhs' fudjqkag fmdfrdkaÿ jQ mßÈ wem ,nd§ug lghq;= fkdfldg Wmjdifha ksr; tla‌ iellrejl=f.a fyda Ôú;hla‌ wysñ jqjfyd;a th úYd, flda,dy,hla‌ njg m;ajkq we;s njo mshku mejeiSh'

flfia fj;;a miajrefõ kS;sm;sjrhd úiska fudaiula u.ska wod< kvqj kej; le|jQ w;r iellrejka 31 fokd wem u; ksoyia lsÍug tys§ ksfhda. flreKd'

Tjqka tla wfhl=g remsh,a ñ,shk 10 l YÍr wem 02la u; ksoyia lr ;sfí' ;j o Tjqkag úfoaY .uka ;ykï l< w;r ia:sr mÈxÑh ;yjqre lrk f,i;a" i;s 02 lg jrla fld<U fyda jõkshdfõ ;%ia; úu¾Yk tallhg jd¾;d lrk f,i;a kshu lrk ,§'

wem fldkafoais lv l<fyd;a wem wj,x.=jk njg wêlrKh okajd isáfha h' Tjqkaf.a kvq 2016 jif¾ ckjdß 27 jeks od le|ùug kshu flßKs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English