Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

W!r.iaukaykaÈfha fjä ;eîulska
;reKhka fofokl= ureg


fjä 9ka fldaka;rh bjrhs
t;kg ;=jlal= wrf.k wdmq lsis flfkla ‍
fmd,sishg w;awvx.=jg .;af;a keye

W!r.iauxykaÈh rkaf;dgqú, m%foaYfha mÈxÑ ;reKhka fofokl= h;=re meÈfhka ish fiajd ia:dkhg hñka isáh§ Bfha WoEik 9'00 g muK h;=remeÈhlska meñKs mqoa.,hka fofokl= úiska Tjqka mÈxÑ ksji wdikakfha§ t,a, lrk ,o fjä m%ydrhla fya;=fjka ñhf.dia ;sfí'

fuf,i >d;kh ù we;af;a iqrx. úfciqf¾kao% yd WIdka rkaÈ; kue;s fofofkls' WIdka kue;a;d .rdc ysñlrefjls'

fuu >d;khg fya;=j merKs fldaka;rhla njg;a" fuf,i fjä ;nd we;af;a Tjqka mÈxÑ m%foaYfhau ;reKhka fofokl= nj;a Bfha isoaêh isÿ jQ wjia:dfõu ‍fmd,sishg f;dr;=re ,eì ;snqKs' fudjqka fomsßiu tlg isg we;s w;r miq.sh ld,fha we;s jQ .eguqla fya;=fjka fuu >d;kh isÿj we;ehs i|yka fõ' ñh.sh fuu ;reKhka fofokd wújdyl wh jk w;r Tjqka ish ksjfia isg fiajd ia:dkhg hñka isáh§ ksji wi, isg óg¾ 100 la muK ÿßka h;=remeÈfhka .uka .ksoa§ fuu fjä ;eìu isÿj ;sfí' ñ,sóg¾ 9 .sks wúhlska fuu fjä ;eìu lr we;ehs uQ,sl ‍fmd,sia úu¾Ykj,§ wkdjrKh ù we;'

>d;kh isÿ jQ ia:dkhg wfkla miska" wä 10-15 la muK ÿßka hlv ‍fmd,a,la iy lvqjla ;sì ‍fmd,sish fidhdf.k we;'

h;=remeÈh meojQ wh ysia jeiquo iys;j ñhf.dia isá w;r wfkla mqoa.,hdf.a u< isrer Bg wä 10 la muK ÿßka jeà ;snqKs'

>d;khg ,la jQ ;reKhka fofokd yd h;=remeÈh W!r.y rkaf;dgqú, ud¾.h ueo jeà ;snQ w;r fï fya;=fjka fuu ud¾.fha .uka .kakd ishÆu r:jdyk Odjkh k;rfldg ufyia;%d;a mÍlaIK lghq;= meje;aùug wjYH jgmsgdj ieliQ nj W!r.iauxykaÈh ‍fmd,sia ia:dkdêm;s iqð;a m%shka; uy;d lSfõh' >d;kh isÿ jQ ia:dkfha ;snQ WKav fldmq 09 la fidhdf.k we;'

we,amsáh ‍fmd,sia fldÜGdifha wmrdO ia:dk mÍlaIKd.drfha ks,Odßka isoaêh jQ ia:dkfha mÍlaIK lghq;= wdrïN l< w;r fï iïnkaOfhka we,amsáh jevn,k ufyia;%d;a uqksodi yd,amkafoKsh uy;d ufyia;%d;a mÍlaIKh isÿ lsÍfuka wk;=rej u< isrere mYapd;a urK mÍlaIKh i|yd lrdmsáh YslaIK frday,g /f.k hk f,i ‍fmd,sishg ksfhda. lf<ah'

ñh.sh tla whl=f.a ifydaoßhla fufia lshd isáhdh'

zzTh fld,af,d;a tlal wfma u,a,s,d rKavqjla fj,d ;sfhkjd' .,a‍fmd;a;fj, msÜgksfha§ fi,a,ï lroa§ ta .egqu we;s fj,d ;sfhkafka' wfma u,a,sf.a w;lg;a msysfhka wek,d ;snqKd' wms ‍fmd,sishg l;d l<;a ‍fmd,sish wdfõ keye' t;kg ;=jlal= wrf.k wdmq lsis flfkla ‍fmd,sishg w;awvx.=jg .;af;a keyeZZ hehs weh lshd isáhdh'

we,amsáh ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldß tï' ta' isisr l=udr uy;df.a u. fmkaùu u; W!r.iauxykaÈh ‍fmd,sish mÍlaIK isÿ lrhs'
 - ßúr

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English