Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

wdlaIdg bkaÈhdjg hkak wjir
;j;a kvqjlg .syska ke;=j
w;awvx.=jg .kak jfrka;=

bka§h cd;slhl= iuÕ fmï in|;djla mj;ajd úúO wjYH;d i|yd Tyqf.ka remsh,a fldaá 14lg wêl uqo,la ,ndf.k idmrdë úYajdih lv lrk ,oehs lshk ckm%sh fg,s kdgH iy Ñ;%mg ks<s wdlaId iqOdß fufkúhg bkaÈhdfõ rE.; flfrk fg,s kdgH ud,djlg hEug fld<U w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d Bfha ^25od& wjir ,nd ÿkafkah'

ielldßhg mkjd ;snQ úfoaY.;ùu ;ykï lsÍfï ksfhda.h ;djld,slj bj;a lrñka w;sf¾l ufyia;%d;ajrhd tu wjirh ,nd ÿkafkah'


ielldßh fjkqfjka fmkS isá kS;s{ ir;a fidhsid uy;d lreKq bÈßm;a lrñka ;u fiajdodhsldj bkaÈhdfõ rE.; flfrk fg,s kdgH ud,djl m%Odk pß;hlg f;dardf.k we;s ksid ta i|yd hEug wehg wjir ,nd fok f,i wêlrKfhka b,a,d isáfhah'

ielldßhg tjeks wjia:djla ,eî we;s nj ;yjqre lsÍug bkaÈhdfõ wod< fg,s kdgH iud.fï ,smshlao wêlrKh fj; bÈßm;a lr ;sì‚'

tu b,a,Su i,ld neÆ w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d Bfha ^25od& isg ,nk ud¾;= 14 jeks Èk f;la úfoaY.; ùug ielldßhg wjir ,nd ÿkafkah'

;ud iuÕ fmï in|;djla mj;ajd" ;udf.ka úúO wjYH;d i|yd remsh,a fldaá 14lg wêl uqo,la ,ndf.k idmrdë úYajdih lvlrk ,oehs i|yka lrñka fndr,eia.uqj" r;a;kmsáh" wkaÈßia udj;" wxl 70$15 ksfjfia mÈxÑ .uf.a wdYd l=udß fkdfyd;a wdlaId iqOdß fufkúhg tfrysj bka§h cd;sl fla'mS' f.damsrdÊ uy;d ryia fmd,sish fj; meñ‚,a,la bÈßm;a lr ;sì‚'

wod< ielldßh remsh,a ,laI 30l YÍr wem iy remsh,a 25"000l uqo,a wem u; uqodyer ;sfnk w;r wehf.a úfoaY .ukao wêlrKh uÕska ;ykï lr ;sfí'isoaêhg wod< kvqj ,nk ud¾;= 24 jeks Èk h<s le|jk f,i w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d kshu flf<ah'

fï w;r wdlaId iqOdß rKavqjlg meg¨‍kq kvqjla úNd.hg .;a wjia:dfõ tu kvqjg weh fkdmeñŒu ksid weh w;awvx.=jg .ekSu ioyd jfrka;= ksl=;a lr we;If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY