Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

relaIdkdg wúYajdihsÆ
uf.a wdorh;a iaÒr keye lsh,d 
fj,djlg ug ysf;kjd'

ljod fyda rx.k Ys,amskshla ùug fmreï mqrñka isá relaIdkd Èidkdhl f.a ta isyskh ienE jqKd'' oeka weh mqxÑ ;srfha ks;r ks;r olsk ckm%sh rejla'


relaIdkd ta .ek fudlo ysf;kafka@

i;=gqhs''' W;=ï me;=ï iy jiaidfka fma%uh hk fg,s kdgH j,ska fï ojia j, udj olskak mq¿jka'


relaIdkd lsõjdg iuyre w÷rkafk;a keye fkao@
Tõ' fk;= lsh,d ;uhs f.dvla fofkla udj oelalyu l;d lrkafka'

rx.k Ys,amskshla fjkak ,enqfKa jdikdjgo olaI;djhgo@

jdikdjg fï lafIa;%‍hg tkak ,enqKd' kuq;a /fËkak kï olaI;dj ´fka'


relaIdkd flfydu flfklao@

ir,j i;=áka bkak leue;s flfkla'

k¿ ks<sfhda tfyu lsõjg yeneyska ir, keye lsh,hs iuyre lshkafka@

fufyuhs ' we;a;gu f.dvlau ir, fjkak neye' tal fndre l;djla fka' rx.k Ys,amsfhla fyda Ys,amskshla úÈyg wdl¾IKhla we;s jqKyu Tjqka .ek wjOdkfhka isák msßi jeähs' b;ska uu ir, ùu lsh,d woyia lf<a we÷ñka me<ÿfuka fyda nia tfla hk tk tl .ek fkfuhs' ñksiqka iu. ir,j yd iqyoj .kq fokq lsßu ms<sn|jhs'


rx.k Ys,amskshla f,i È.gu /¢ bkak mq¿jka fõúo@

fldhs ;rï ÿrg m%dfhda.slj lrkak mq¿jka fõúoehs m%‍Yakhla ;sfhkjd' kuq;a uu rx.khg f.dvla wdofrhs' b;ska mq¿jka ;rï ld,hla /¢ isákak W;aiy lrkjd'

Tfí rej ckm%sh rx.k Ys,amskshlf.a rejg iudkhs lsh,d ljqre;a lsh,d keoao@

rejx.s wlald jf.ahs lsh,d lshkjd' wfka yenehs weh kï okafka ke;sj we;s ta .ek' ug ;ju rejx.s wlaldj uqK .eyqfKa tlu ojihs'

fma%laIlhkaf.ka ,enqKq fid÷reu u;lh ;sfhkjdo@

f.dvla ;sfhkjd' ta w;r nÿ,af,a flfkla uf.a Ñ;%‍hla we|,d wfma f.orgu tj,d ;snqKd' ux talg yßu leue;shs wog;a wfma f.or tal ;shd f.k bkakjd' ;j ojila mdf¾§ wdkaá flfkla weú;a udj tl mdrgu nod .;a;d''' b;ska fï isÿùï fol ug úfYaIfhka u;l ;sfhkjd'

relaIdkd fmïj;shla nj kï okakjdfka kuq;a tys ysñldrhd .ek ;ju lsõfõ keyefka@

tal kï lshkak nhhs' wmg ldjj;au úYajdi lrkak neyefka wo ldf,a'

Tyq Tng ke;s fjhs lshk nho ;sfhkafka@
tfyu fohla fkfuhs' lsisu fohla iaÒr keye' uf.a wdorh;a iaÒr keye lsh,d fj,djlg ug ysf;kjd'

ta lshkafka fï fma%uh wiaÒrhs@
fï f,dafla lsisu ;ekl iaÒr fohla keyehs lsh,hs ug ysf;kafka' uf.a ðú;fha w;aoelSï tlal tfyu we;a; iaÒr wdorhla ;sfhaú hehs úYajdi fkdlrk ;ekg wo ux weú;a ;sfhkjd'

Tn Th fkdlshd lshkafka fmïj;d jqK;a úYajdi keyehs lsh,d fkao@

th;a b;ska oek.kak tmehs ug úYajdi keye lsh,d' wksl Tyq okakjd uu lshk foa fl<skau lshk flfkla lsh,d ta ksid ta .ek je/È jegySula we;s lr .kak tlla keye'

fyd|hs fï wiaÒr wdof¾ iaÒr lruq hehs Tyq fhdackd lf<d;a@

wïfï'' uu fndfydu i;=áka ndr .kakjd''

gdkshd fudaiia
PdhdrEm - Yhska yis;a úl%‍ukdhl 
^Èkñk&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY