Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

Y%S ,xldj;a wjodkfï
zziSldZZ uÿre ffjrih
rgj,a 21l me;sß,d

f,dj mqrd me;sr hk iSld ,xldjgo meñfKk wjodkula u;=j we;' uÿrejl=f.ka fndajk jhsria WK frda.h .ek oeä wjOdkh fhduq l< hq;af;a furg uÿre mdrd§ihla jk ksidh' zfvx.=z j<lajd .ekSug fkdyelsj <;fjoa§ furgg ziSldz wdfjd;a isÿjkafka w,s crurhls'

n%iS,fhka wdrïN jQ ziSldz uÿre ffjrih weußldj" Ñ,S" lekvdj we;=¿ rgj,a 21 l me;sr hñka ;sfnk njg f,dal fi!LH ixúOdkh wk;=re wÕjhs'

2015 jif¾ uehs udifha isg me;sr hk fuu ffjrifhka jeäu n,mEula‌ t,a, ù we;af;a n%iS,hghs' bka Tla‌f;dan¾ udifha isg n%iS,fha ysia‌ ln, l=vd orejka 3500 la‌ Wm; ,nd ;sfí'

fuu wjodkï ;;a;ajh fya;=fjka uÿre Wjÿr nyq, f,i me;sr f.dia‌ ;sfnk t,a ie,ajfoda¾" fldf<dïìhd iy bla‌jfoda¾ hk rgj, ldka;djkag 2018 jir jkf;la‌ .eí .ekSfuka je<lS isák f,io iSld ffjrih me;sr f.dia‌ ;sfnk rgj, ixpdrfha fh§fuka j<lsk f,io weußldkq frda. md,k yd ksjdrK uOHia‌:dkh oekqï§ ;sfí'

fï jk f;la‌ iSld ffjrihg m%;sldrhla‌ fyda tkak;la‌ fidhd f.k fkdue;s w;r tlu úi÷u jkafka frda. ldrl uÿrejd fndaùu j<la‌jd .ekSuh'

iSld uÿre ffjrihg fya;= ldrl jk ˜‍Bäia‌ Bðmaghs˜‍ iy ˜‍Bäia‌ msáfhagia‌˜‍ hk uÿre úfYaI Y%S ,xldfõo isák neúka iSld uÿre ffjrih Y%S ,xldfõo me;sr hefï wjodkula‌ ;sfnk nj fcHIaG lSg úoHd iyldr ks,Odß kð;a iqukfialr uy;d mjihs'

jvd;a ìh ùug lreK jkafka ziSldz uÿre jdylhd isákafkao zfvx.=z jeäfhka me;sr we;s m%foaYj, ùuh' fi!LH n,OdÍka mjikafka mj;sk wjodku wjfndaO lrf.k ziSldz me;sr hEu je<elaùug wjYH mshjr f.k we;s njh' lgqkdhl .=jkaf;dgqmf<ao wdrla‍Il úê úOdk fhdod we;' mßiaiï úh hq;af;a msgrgj, úfYaIfhka ,;ska wefußld rgj, nyq,j me;sr we;s ziSldz ixpdrlhka yryd furgg meñŒfï wjodkula we;s ksidh'

ziSld˜‍ jhsrih wdidokh ùfuka jeäu wk;=rg ,lajkafka .eìks ud;djkah' ta wehf.a zorejdz wx.úl, ùu ksidh' orejkaf.a fud<h j¾Okh ùfï m%udKh wvqùu Bg fya;=jh' fvx.= je,£fï§ fuka wêl f,i WK fkd.;a;o frda.shdj zwvmKz lsÍfï§ folu tl yd iudkfõ'

uqyqo y;a .õjla ;sìh§ wuqv .eiSu;a" wYajhd mek .sh miq bia;d,h jid oeóu;a cd;sl isß;ls' bka rgg ysñ jQ foag jvd wysñ jQ foa jeäh' ziSldz rgg meñ‚ miq u¾ok Èk" i;s" udi wrUd m,la ke;' Bg jehjk uqo,a lkaordj jeäh' ,efnk m%;s,dN wvqh' ziSldzg furgg md ;eîug bv fkdÈh hq;=h' ta i|yd fmdÿ ck;dj ikakoaO l< hq;af;a fi!LH n,OdÍka m%uqL wdKavqjh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY