Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

wÆ; Wmka lsß leáhka fokakd
wrka id.a .yska f,dalv molalula
§kQ wïudf.a ÿlanr l;dj


ta f,dalv molalu T,sïmsla 
rka molalulg jvd w.fkah''

ixfõ§ l;djla wo wmsg uqyqKq fmdf;ka yuqjqKd' wfma rg rkska ßÈfhka f,dalfvka nn<jkak wfmau ÿ mq;=ka lrk lem lsÍu .ek fï l;dj Tng fyd| idlaIshla 'ta l;dkaorh uqyqkqfmdf;a Èla.eiaiqfka fuf,isks"
cd;sl fjä ;eîfï lKavdhu bkaÈhdj n,d msg;aj wdfõ cfkare 25 jeksodh' id.a ;r.dj,shg fmr T,sïmsla iqÿiqlï ,eîfï ;r.dj,shg uqyqK §u Tjqkaf.a .ufka wruqK úh'

ta wõ wiafia wjika wNsfma%rK foaYkh <uqka fjkqfjka mj;ajkakehs ug fjä ;eîfï ix.ï mßmd,kfhka b,a,Sula ,eìK' ta wkqj uu 23 jeksod je,sir fjä msáfha § Tjqka yuqjQfhñ'

foaYkh ksudfõ § idudkHfhka <uqkag fm!oa.,slj ud yuqùug wjia;djla §u uf.a isß;h' ta wkqj kdúl yuqodfõ tf.dvfj, ud wìuqj fmkS isáhdh' wE isáfha oeä mSvkhl nj ug ye.sK' wE th msglr.; fkdyS wvkakg jQjdh' blsìÿu w;ßka lÿ¿ leg lvd yef,oa§ uf.a oEi o f;;a úh'

25 jeks od miajre 2 g fjä ;eîfï lKavdhu Èjhsfkka msg;aj hdug kshñ;j ;snQ w;r" ta jkúg;a wef.a ;=kauia ksjqka orejkag ùid ,eî fkd;sìK' ksjqka orejka ujf.a lsß yer fjk;a lsß j¾. m%;slafIam lsÍu ksid orejka yer oud hd fkdyel' wef.a iyhg wE iu. hkakg isá wef.a ieñhd È,arela ish¿ fjr oeÍfuka miq 22 jeks isl=rdod orejkaf.a .uka n,m;% ,ndf.k ;snqK o ùid ksl=;a lsÍug bkaÈhdkq uyflduidßia ld¾hd,fhka kshu lr ;snqfKa iÿodgh' th uj iu. msg;aj hdug orejkag we;s wjia;dj wysñ ùula jk w;r" uj ke;sj ore fofokd iu. muKla .=jkg ke.Su È,arelag l, yelalla fkdùh' tlaÈk ùid ksl=;a lsÍug Tjqkaf.ka remsh,a 44000 la b,a,d ;snQ w;r
tf.dvfj, fï ;r.dj,shg iqÿiqlï ,nd ;snqfKa ore m%iQ;sfhka udi tlyudrlg miq mej;s cd;sl YQr;dfõ§h' ie;alfuka jQ ;=jd, meijd fõokdfjka fjf,oa§ b,lalh ,nd.;a tf.dvfj, fu;ek§ miq neiSu uf.a wfmalaIdj fkdùh' fu;rï udkisl mSvkhla ueo wE flfia kï b,lalh ,nd .kako@

,fmdâvla bkak mqf;a' wmsg úl,amhla ;sfhkjd' wms talg W;aidy lruq' Thd 25 yji maf,aka tlg k.skjd' yenehs nnd,d fokakd tlal' udj úYajdi lrkak',

wk;=rej ÿrl;kfhka l%Svd wud;Hjrhd weu;+ uu m%Yakh meyeÈ,s l, w;r" Tyq th ukdj f;areï .;af;ah' fjä ;nkakshf.a udkisl iqjh ug jeo.;a nj;" ta ioyd iÿod WoEik 10 jkúgj;a ùid ,nd .ekSu wjYH nj;a uu meyeÈ,s l, w;r wud;Hjrhd iÿod w¿hu ;ud wu;d ishÆ f;dr;=re ,nd fok f,i b,a,d isáfhah'

iÿod Èkh ;SrKd;aul jQ w;r tf.dvfj, .=jka f;dgqm,g msg;aj .sfha orejka fkdue;sjh' WoEik 08 jkúg wef.a l%Svd WmlrK la,shrkaia ioyd fhduq l, hq;=j ;sìK' ta w;r;=r wud;Hjrhd uy flduidßiajrhd wu;d yels blaukska orejkag iy ieñhdg ùid ,nd fokakehs b,a,d ;sìK' oyj,a 12'30 muK jkúg ÿrl;kfhka ud weu;+ tf.dvfj, .=jka f;dgqmf,a isá ;ud iu. orejka tla jQ nj i;=gq lÿÆ j.=rejñka oekqï ÿkakdh'

Bfha .=jydá fjä msáhg meñKs l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d yuqfõ wE m%Kduh mqo lr yvk úg uf.a fukau wud;Hjrhdf.ao oEia lÿ,ska fm.S .sfhah' Bfha rd;%S ud wdÈ;Hd fydag,fha § l=vd fjälalrejka fofokd neyeoelSug hoa§ Wka fjälaldr wïudf.ka nv mef,kakg lsß î iqjfia ksoñka Wkay'

id.a hkq rka molalï ms<sno l;djla muKla fkdfõ'lKavdhula f,i jev lsÍu" wfkldf.a ÿl f;areï .ekSu jeks fndfyda foao Bg wka;¾.;h' óg Èk lsysmhlg fmr ,enQ ߧ iy f,dalv molalï .¾ydjg ,la l, fmdaiagqjla nqlsfha ÿgq w;r tjekakkag lSug we;af;a yeu molalulau msgqmi fujeks lÿÆ l;djla mj;sk njh' tneúka tf.dvfj, oekgu;a Èkd we;s id.a f,dalv molalu ug kï T,sïmsla molalulg jvd w.fkah'

fï l;dj uqyqKq fmd;g tl;= lr,d ;snqfKa udOH i.fhla jk Nd;sh w¾:kdhl ifydaorhdhs
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us