Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

m,d .sh neis,a
kj mlaIfha uq,a mqgqjg

uyskao rdcmla‍I uka;S‍%jrhd fufyhjk foaYmd,k ixúOdkfha lghq;= iïnkaOfhka iudf,dapk yuqjla iEu w.yrejdod Èkhlu neis,a rdcmla‍I uy;df.a m‍%Odk;ajfhka meje;afjk nj wkdjrKh fõ'

fuu ixúOdkfha wdrïNl wjia:dj,§ úu,a ùrjxY" ÈfkaIa .=Kj¾Ok" Woh .ïukams, iy jdiqfoaj kdkdhlaldr" uyskao rdcmlaI hk uka;S‍%jreka kdu,a rdcmla‍I uka;S‍%jrhdf.a m‍%Odk;ajfhka /ia ù we;'

bka miqj thg uyskao rdcmla‍I uka;S‍%jrhdf.a úfYaI ksfhdað;hl= jYfhka neis,a rdcmla‍I uy;d iyNd.s lrjd we;' thg wfkl=;a mla‍I kdhlhka fukau kdu,a rdcmla‍I uka;S‍%jrhdo oeä úfrdaOh m< lr ;sìK' flfia kuq;a uyskao rdcmlaI uy;d mjid we;af;a ;ukaf.a ksfhdað;hd f,i neis,a rdcmlaI uy;d iyNd.S lrjk nj;a ;uka ñka bÈßhg úfYaI wjia:djl yer tu iudf,dapk /iaùug iyNd.S fkdjk nj;ah'

ta wkqj ishÆ úfrdaO;d fkd;ld uyskao rdcmla‍I uka;S‍%jrhdf.a n,h mjrk ,o ksfhdað;hd jYfhka neis,a rdcmla‍I uy;d fuu yuqùïj, m‍%Odkshd njg m;a lr ;sfí'
bka miq v,ia w,ymafmreu" l=udr fj,a.u" id,skao Èidkdhl hk uka;S‍%jrekao jßkajr tu idlÉPdj,g iyNd.S jQ nj;a" oekg ks;H jYfhkau neis,a rdcmla‍I uy;df.a m‍%Odk;ajfhka i;sm;d iuf,dapkhka isÿ jk nj;a wkdjrKh fõ'

fuu iudf,dapkj,§ ;uka fj; t,a, ù ;sfnk kS;suh m‍%Yak ms<sn|j neis,a rdcmlaI jeä wjOdkh fhduq lrk w;r" foaYmd,k mla‍Ih msysgq ùu oeä f,i wvd,j ;sfnk njo ìï uÜgfï wkq.dñlhkaf.a Ñ;a; ffO¾hh /l .ekSu i|yd Èkm;d mqj;am;l kj mla‍Ihla iïnkaOfhka m‍%Odk mqj;la m< lrjd.ekSfï wjYH;djh u;=ù we;'

miq.sh ckdêm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI uy;d mrdch ùfuka miq meh 24la hkakg;a fmr neis,a rdcmlaI uy;d rg yer .sh w;r uyskao msf,a úu,a ùrjxY" jdiqfoaj kdkdhlaldr" ÈfkaIa .=Kj¾Ok w§kaf.ka neis,a rdcmlaIg tfrysj oeä úfõpkhla t,a, úh' ,uyskao me/oaÿfõ neis,a''' neis,a ;uhs j.lshkak ´kd'', wd§ m%ldY mjd Tjqka isÿ lrk ,§' miqj ffu;%Smd, isßfiak uy;dg Y%s,ksmh Ndr §fuka miq mej;s mlaI uOHu ldrl iNdfõ§ tys ;k;=re oerEjka fjkia jQ w;r Y%S,ksm cd;sl ixúOdhl Oqrh oerE neis,a rdcmlaI uy;dg lsisÿ ;k;=rla fyda ysñ fkdjqks' thg uyskao rdcmlaI uy;d we;=¿ mlaIfha lsisfjl=;a úfrdaOh m< fkdlf<a by; úfrdaOh W.%j mej;s neúKs' 

flfia kuq;a foaYmd,k úpdrlhska mjikafka fï jkúg neis,a rdcmlaI uy;dg Y%S,ksmfha idudðl;ajh mjd wysñù we;s ;;ajhg meñK we;s neúka Tyq kj mlaIh i|yd f.dvk.k jHQyfha m%Odkshd lr uyskao rcmlaI uy;d Tyqf.a mlaI idudðl;ajh wysñùfï wk;=frka weÛ fírd.ekSug Wmdhla fhdod we;s njh'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY