Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

fïkldhs uuhs ;ryd kE
- wdlaId iqOdßwdlaId iqOdß rx.k Ys,ams‚hla jf.au jevigyka bÈßm;a lrkakshla f,i;a m%isoaêhg m;a pß;hla' ta ish,a,g jvd wdlaId m%isoaO jßkajr mqj;a ujkakshla f,ighs' fujr weh wm iu. ms<si|rlg meñ‚fha ish Wmka Èk idoh yudr ù tys WKqiqu uelS hkakg;a l,skqhs'

fldfyduo wdlaId WmkaÈfka@

f.dvla fyd|hs' fyd|g ;snqKd' yeuodu jf.a'

wjxlju lshkak lSfjks Wmka Èfkao ieurefõ lsh,d@


uu wjxlju ;uhs jhi lsõj;a m%Yak" fkdlsõj;a m%Yak' yeuodu b;ska —fydÜ wekaâ filais˜ bkakjfka wms' ta ksid jhi .ek m%Yak fkd,shd buq'

ljqo WmkaÈk W;aifõg wdfõ@

fï mdr f,dl= —mdᘠtlla .;af; keye' mjq‍f,a hd¿jkaf.a f.Ügqf.o¾˜ tlla ;uhs ;snqfKa' yeuodu uf.a yeu foagu tk <.u wh lSm fofkla ;uhs tod wdfõ'

ta wdj wh w;f¾ wdlaIdf.a fmïj;d;a ysáho@

kE… ug fmïjf;la ysáfha keye' lõo Thdg lsõfõ tod uf.a fmïj;d wdjd lsh,d'@

iómu msßñ hd¿fjda f.dvla tod weú;a ysáh ksihs ta jf.a m%Yakhla weyqfõ@


fmïjf;la keye' ta;a ug msßñ hd¿fjda f.dvla bkakjd' ta wh yeuodu uf.a foaj,aj,g bkakjd'


Wmka Èk W;aijh fjkqfjka we÷ï lShla ueyqjo@


tl we÷uhs' uf.a wdiu mdg r;=' taksid r;= .jqula uykak ys;=jd' uu fydh,d ÿkak fudaia;f¾lg m%isoaO ks¾udK Ys,amsfhla ;uhs ta we÷u ks¾udKh lf<a'


ta;a W;aijfha PdhdrEmj, ;j;a álla újD; we÷ula ;snqKdfka@


W;aifõ ;snqfKa f.or ksid ál fõ,djlg miafia uu f.org w¢k idudkH we÷ulg udre jqKd' ta .ekhs Th wykjd we;af;a'

fïkld uOqjka;s;a tod weú;a ysáhd fkao@

fokakj tlg oelafl ldf,lska'fïklhs" uuhs hd¿fjda' b;ska thd yeuodu uf.a foaj,aj,§ <.skau bkakjd'

m%isoaêfha rKavqfj,d ld,hla ;ry fj,d ysáhd fkao@

wms ;ry fj,d lsh,d rdjhla kï .shd ;uhs' ta;a uu fld;eklj;a lsh,d keye ux fïkl;a tlal ;ryhs lsh,d'

Thd fkdlsõjg fïkld lsh,d ;snqKdfka Thd,d w;r oeka lsisu hd¿lula keye lsh,d'

ug tfyu wdrxÑ jqfKa keye' uu okafka keye thd tfyu lsõj njla' wms yeuodu hd¿fjda'


tfykï la‍fIa;%hg wdj uq,au ld‍f,a lsõj úÈhgu fïklhs" wdlaIhs jhig .shdu;a hd¿fjda jf.a b£ú fkao@


wksjd¾hfhkau' jhig .shdu;a wms fï jf.a mdá odf.k i;=áka b£ú'

fudkjo biairyg ;sfhk w¨‍;a jev@

oekg jev lSfmlgu l;d lr,d ;sfhkjd' biairyg uf.a —*Ekaia,g˜ n,kak mq¿jka fjhs' w¨‍;a —ßhe,sá fIda˜ tllg;a wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' Bg wu;rj kï l,d lghq;= Ndrf.k keye' udi fol ;=kla úfõlfhka bkakhs ys;=fõ'

t;fldg jHdmdr lghq;=@
jHdmdr lghq;=;a lrf.k hkjd' ta;a ‍fmdä m%Yak álla ksid —fIdma˜ tl kï fï ojiaj, jy,hs ;sfhkafka' ál ojilska wdfh;a —fIdma˜ tl újD; lrkjd'


t;fldg úfoaYslhl=g fldaá 14 la jxpd l<d lsh,d jegqKq wdlaIdf.a kvqjg fudlo fjkafka@


—óähd˜ ld,hla uf.a miafikau ysáhd' kvqj .ek oek.kak' uu ta ldf,;a lsõfõ kvqj bjr jqKdu úia;r lshkakï lsh,hs' ;ju kvqj bjr keyefka' bjr jqKdu wksjd¾hfhkau lshkjd'


Wmka Èk W;aiju ;sh ;shd bkafka" újdy W;aifõlg;a oeka jhi yß fkao@


wksjd¾hfhkau újdy W;aifõl=;a .kakjd' .;af;d;a Th ldg;a lsh,hs .kafka'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY