Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

hd¿lï .ek l;d lrkak
uu kx leue;s kE - fïkld

fïkld uOqjka;s lshk ku rx.k Ys,amsKshla f,i y÷kdf.k ;snqK;a oeka weh jeämqru ld,h .;lrkafka jHdmdßl f,dalfha lsõfjd;a ksjerÈhs' miq.sh ld,fha we;eï isoaê iïnkaOfhka uejqKq mqj;aj,;a w;ßka m;r fïkldf.a ku lshejqK;a uE;l ;snqKq ksyeähdj ì|,d weh;a iu. l;dnylg ßúiris wms ys;=jd'

fï ojiaj, fudlo fjkafka fïkld@

Ñ;%mghlg iy fg,s kdgHhlg wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' fï udfia tajdfha rE.; lsÍï mgka.kakjd' ta pß; folu f.dvla fjkia pß; folla' uf.a rislhkag fjkiau rx.khla uf.ka olskak ,efnhs' Bg wu;rj jHdmdr lghq;=;a lrf.k bkakjd'

t;fldg fïkld mgka.kakjd lsh,d ;snqK kegqï mka;sh@

kegqï mka;sh mgka.;a; ishÆ lghq;= iQodkï lr,d ;sfhkafka' ta i|yd iagqäfhda tl;a yo,hs ;sfhkafka' ta;a mka;sh mgka.kak fj,djla ke;sjhs bkafka' uu jHdmdßl lghq;= tlal álla ld¾hnyq,hs'

fïkldf.a wdof¾@


wdof¾ b;ska iqkaorhs' iqkaor wdorhla ,enqfKd;a iqkaorhs'

ta lshkafka ;du;a ,enqfKa keoao tfyu tlla@

wjxlju ;du ,eì,d keye' ,enqfKd;a b;ska lshkjdfka'

ta;a b;ska l,jhi;a yß fkao oeka@

l,jhi;a yßhgu yß ;uhs'

fldfydu flfklao iylrejd úÈyg n,d‍fmdfrd;a;= fjkafka@

ug wdof¾ lrk wjxl flfkla ;uhs b;ska'

ta flkd l,djg iïnkaO flfkla fjkjg leue;so@

wdof¾ we;s fjkfldg fldfya flfklao lsh,d okafka kEfka'

újdyfhka miafia fïkldg r.mEfuka bj;afjkak jqfKd;a@

uu ,efnk ,efnk yeu pß;hu r.mdk flfkla kffuhs' fyd| pß;hla ,enqfKd;a lrkjd' lrk tl pßf;a yß fyd|g lrk flfkla uu' È.gu rx.kfha bkakjo lsh,d ;SrKh lrkafka uu kffuhs' udj ;shd.kakl,a la‍fIa;%fha bkakjd'

;ju lrkak fkd,enqKq ta;a lrkak wdidfjka bkak pß;hla ;sfhkjo@

ux wdihs fjkia fjkia pß; lrkak' yïnfjk yeu pßf;u w;ayod n,kak leue;shs uu'

<.§ ;snqK wdlaIf.a WmkaÈk W;aifõg .syska ysáhd fkao@

uu ta .ek l;d lrkak leue;s keye' tal wfma fm!oa.,sl Ôúf;a'

wms ys;=jd WmkaÈk W;aifõg .sfha fokakd wdfha hd¿ jqK ksid lsh,hs'

;ryla kE

tfykï wehs ta .ek l;dlrkak wleue;s@

uu leue;shs ñksiaiq wmsg idudkH úÈyg i,lkjdkï' wms fohla lsõju tal ;j flfklag ud;Dldjla fjkjg ux leue;s keye'

fïkldf.a WmkaÈk W;aifõ fldfydu ;sfhaúo@

uu we;a;gu n¾;afâ mdáj,g leue;s keye' 21 jeks WmkaÈfka kï W;aijhla wrka ieurejd' .sh wjqreoafoa mjq‍f,a whhs hd¿fjdhs i¾m%hsia mdá tlla ÿkakd' uu kï n¾;afâ mdá .kak whg;a lshkafka tmd lsh,hs'

iuyre WmkaÈfkag mska jevlrkafka' fïkld tfyu fohlaj;a lrkafka keoao@

uu ´fka;rï mska jevlr,d ;sfhkjd' tal b;ska ;u ;ukaf.a leue;a;' ta;a b;ska mska l<d lsh,d f*dfgdaia odkak ´k keyefka'

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us