Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

fïkl rdcmlaI
iqcdks fïkldg;a leu;sÆ

fkydrd mSßia iy fïkl rdcmlaI lshkafka lõre;a fyd|g okak ckm%sh k¿ ks<s hqj<la' Tjqka fofokdf.a ta ckm‍%sh;ajh jeä fjkak fya;=jqfka fïklhs fkydrhs fokakdf.a újdyh lsh,d ;uhs f.dvla wh lshkafka'

fïkl rdcmlaI uOH fj; oela jQ woyia lsysmhla my;ska"

fuf;la r.mE wdor cjksld w;r Tn leue;su wdorjka;sh lõ o@

fkydrd wereKu uu leue;su ks<sh iqcdks fïkld

Tn fjk;a ks<shka iu. wdor cjksld r..mEu ms<sn| fkydrdf.a m‍%;spdr fudk jf.a o@

thd tajd n,kafka keye' fudlo thdg tajd n,ka bkak neye' fkdn,d bkakjd ñila ljodj;a tajd .ek rKavq lr,d keye'

t;fldg fkydrd fjk;a k¿fjka iu. wdor cjksldjla r.mEu Tng ;ryla" B¾IHdjla we;s lrkjd o@


ug ;ryla we;s fjkjd' thd ta cjksldj yßhg lrkafka kE lsh,d ys;=fKd;a' fudl o uu okakjd fkydrdf.a wdof¾ lrkak mq¿jka mßudj fldÉprlao lsh,d' b;sx ux thdg lshkafka ug wdof¾ lrk úÈhg ta cjksldfõ § ta k¿jg;a wdof¾ lrkak' pßf;g ;ukaf.a Wmßuh fokak lsh,hs' ta yereKq fldg ta jf.a foalg B¾IHd lrk ukqIHfhla ‍fkfjhs uu'

Tfí mjq,a Ôú;h ;=< Tng yß flkd ,eì,d bkakjd lsh,d Tn ys;kjd o@

uu oekg ys;kjd leue;su flkd ,eì,d bkakjd lsh,d' wms újdy fj,;a oeka udi wgla' m‍%Yak ke;s mjq,a Ôú; ldgj;a keye' m‍%Yak yß úÈhlg úi|df.k Ôj;a fjk tlhs Ôú;h lshkafka' ux ys;kjd yß flkd yïn fj,d ;sfhkjd lsh,d'

fkydrd yereKq fldg fm!oa.,sl Ôú;fha Tn wdorh lrk ldka;djla bkakjd o@

Tõ' ldka;djla bkakjd' ta uf.a wïud' ta jf.au uf.a ifydaoßhg;a f.dvla wdofrhs'

Èlalidoh" fojkjr újdy ùu ms<sn| iudcfha mj;skafka ;rula fodaI iy.; oDIaáhla' wehs ñksiaiq udkqIslj ta foi fkdn,kafka@

uu olskafka ´l wfma cdkj, jrola' wfma ñksiaiq ldgyß lrorhla jqKdu Woõjg tl;= fjkjd' ta;a flfklaf.a i;=gl§ i;=gqfjkak tl;= fjkjd wvqhs' Ôúf;a fudlla yß fjkila fjoa§ ta Èyd n,kafka jerÈ fldafKlska' ;ukaf.a mjqf,ka m‍%Yak ;sfhkjd' ta;a fmakafka k¿" ks<shkaf.a" C%Svlhskaf.a m‍%Yak fuhdg wrh ksid fufyu jqKdfka lsh,d m‍%Yak yodf.k o`.,kjd' iuyrúg uu rx.k Ys,amsfhla fkdjqKd kï Th foa ux olskafk;a Tn lshQ úÈhgu ;uhs' fïl wOHdmkh ms<sn| m‍%Yakhla' ux ys;kjd msgrgj,aj, ÈhqKq ñksiaiq Èyd n,,d wms yefokak ´fka'

Tn fkydrj újdy lr .kafka Ôú;fha ;j;a tla wdor cjksldjla úÈhgo ke;akï Ôú;fha we;a;gu fydhmq flkd uqK .eyqKq ksid o@

uu ys;kafka keye Ôúf;a wms fydhk flkd yïnfjkjd lsh,d ljuodlj;a' fïkl rdcmlaI lshkafka wiSñ; úÈhg wdof¾ wjYH flfkla' ux fkydrdj oelafla wiSñ;j wdorh lrkak mq¿jka flfkla úÈhg' uf.ka fkydrg wdof¾ ,enqKdo ,efnkjdo lshk tl ‍fkfjhs ux n,kafka' ug ,efnkjo lshk tl' ux wdof¾§ yßu wd;aud¾:ldóhs' ug lshd.kak f;afrkafka ke;s ;rug wiSñ; wdorhla ;sfhk .eyekshla fkydrd lshkafka' ta wereKdu uu fydhmq flkd fkydrdo lsh,d ug;a ;ju ys;d.kak neye' fïl wdor cjksldjla ‍fkfjhs' fïl wfma ienE Ôúf;a' wms tl;= jqfK;a wms fokakg fokak wdof¾ lrmq ksihs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us