Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

kd<sldjl m%Odksfhla iu.
úkQ wk. /.=ï mdkjd
lsh, l;djla yeÈ,


l,d f,dlfha ld w;r;a fndfydu cm%h pß;hla ;uhs úkq Wodks lshkafka úkq ;ukaf.a wÆ;a úia;r jf.u t,a,jk fpdokdjlg ms<s;=re úÈhlg yß wmqre úia;r álla lsh,d ;snqkd fï úÈhg uõìu mqj;am; yd ms<siorlg tlafõ,d'

fï ojiaj, úkQj w,a, .kakj;a nEfka@

IQáka hk ksid ld¾hnyq,hs talhs w,a,.kak nE lsh,d ysf;kjd we;af;a'

r.mEug jvd ksfõok lghq;=j,g ys; .syska jf.a@

tfyu;a u kE' forK à mdÜ lrkjd' fkydrd .shyu ta jevigyk ug ,enqKd' ux f.dvla wdihs ta jevigyk lrkak'

r.mEuhs ksfõokhhs tlal;a jev megf,kafk keoao@

tfyu fjkafk kE' Bg wu;rj fï udfia South Korea j, m%ix.j,g hkak kshñ;j bkakjd'm%ix.j,g hkak weâjdkaia tfyu;a ,enqK yskaod i,a,s f.dvla we;s@


;du weâjdkaia lf<a kE' f,dl= i,a,shla <. kE' ug jeäÿr msgrg m%ix. ,efnkafk kE'
úkqg msgrg m%ix. ,efnkafk ke;af; wehs@

m%ix.j,g hkafk wïud tlal ta yskaod álÜj,g f,dl= úhoula hk ksid wdrdOkd wvqhs'

ckm%sh rEmjdysks kd<sldjl wOHla‍Iljrfhla tlal wk. /.qï mdkjd lshkafka we;a;o@

ljqo lshkafka' tfyu fohla kE' udOH ;ud Th fndre m;=rjkafk'ta udOH kd<sldfõ wOHla‍Ijrhg lsh,d úkQ iuyr wdáiaÜ,g kd<sldjg hkak ;sfhk pdkaia tl ke;s lr,d ;sfhkafka lshk l;dj;a fndrejlao@


´l;a fndrejla' uf.a tfyu iïnkaOhl=;a kE'

ta jf.a jevla uu lr,;a kE' tfyu fohla ;sfhkjd kï ux ta pek,a taflafka jev lrkak ´k' oeka m%Yak wy,d bjr we;s fkao@
kE ;du bjr kE' wehs fï l,n,fj,d@

l,n,hla kE'

ñhqisla ùäfhdaj,g l;d lroaÈ tlmdrgu .Kka Wiaikjd lshkafka we;a;o@

tfyu kE' yenehs tl È.g ñhqisla ùäfhdaj, bkak leue;s kE' miq.sh ldf,a kï ùäfhda follg ;=klg iïnkaO jqKd'

úkQf.a ncÜ tlg yßhkak jev ,efnkafka ke;s ksido ,efnk jev w;yßkafka@

uf.a ncÜ tlg yßhkjd kï ;uhs uu fldfydu;a jev Ndr.kafka' fm%ala‍Ilhkaf.a b,a,Sï ksid ;uhs l,ska jevj,g iïnkaO jqfKa'

la‍fIa;%hg weú;a ld,hla .;jqK;a ;du fyd| pß;hla" tlal iskud ks<shla fjkak neßjqKd fkao@

Tõ' yenehs' tal;a yenEfjkjd' <.§u' uydpd¾h iqks,a wdßhr;akf.a zmka;sksZ Ñ;%mgfh uKsfïL,df. pß;fhka udj olskak mq¿jka'

uKsfïL,df. tl wjêhl ysi uqvq lrkjfka' pß;h fjkqfjka úkq;a ysi uqvq l<do@

uu talg wleue;s jqKd' Bg miafi wOHla‍I uydpd¾h iqks,a wdßhr;ak pßf; ta úÈhg fjkia l<d' Tyqg wjYH jqKd udj ta pß;hgu .kak'

fldKafv lemqjkx fyd| .dKla .kak ;snqKo@

uu ys;=fj ta ojiaj, Ndr.kak wfkla jev .ek' fldKafv lemqjd kï tajd ke;sj hkjd' tfyu jqKd lsh,d pßf;g n,mEula kE'

fï jf.a pß; lrkak f.dvla lem fjkak fjkjfk@

uu;a ta lemùu l<d' pßf; fjkqfjka udi ;=kla uia ud¿ fkdld fmaú,d ysáhd'

k§I ks¾udK fyar;a


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us