Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

,ka;%d breIs fm%au l;dj fy<sfõ

we;=j;a neß ke;sj;a neß uf.a Girl Friend iskaÿj lsh,d fl,af,da tmd lsõj ,ka;%d wka;sug újdy jqKd fkao@


breIsf.a j.;=. .ek oekaj;a lshuq fkao@

breIs lafIa;%hg iïnkaO flfkla kï fkfjhs' thdf.au lsh,d mqxÑ jHdmdrhla mj;ajdf.k hkjd' thd fndfydu ir, flfkla'

breIs-,ka;%d wdor l;djg oeka fldÉpr l,ao@

oeka wjqreÿ follg;a lsÜgqhs' we;a;gu breIs uf.a liskaf.a hd¿fjla' biair b|kau uu thdj oel,d ;sfhkjd' l;d lr,d ;snqfKa kE' ojila fjäka tll wms ´po[ tl ¾Ò;pr lr lr boa§ uf.a bNo Ü;pMM{M fol ke;s jqKd' fldfydu yß Bg miafia t;ek ;snqK ¾ÒvOnO POOnv tll ;sì,d breIs ug tal f.k;a ÿkakd' ta fjf,a uu Bvpoඬ rON lsh,d bNo Ü;pMM{M fol .;a;d'

Bg miafia uu wdfha Êpc{POOඬ .syska thdf.a tljqkaÜ tl fydh,d Bvpoඬ rON lsh,d oeïud' Bg l,ska ojfia thdf.a WmkaÈfk;a ;snqKd' uu talg;a iqn m;,d gpc{POOඬ cvpn tl mgka .;a;d' Tfydu ;uhs l;kaof¾ mgka .;af;a'

ika.a,dia fol ÿkakq fjf,;a Bvpoඬ rON l<d kï wdfhu Êpc{POOඬ tflka fydh,d Bvpoඬ rON lsõfõ ia;=;s lrkaku fkfjhs fkao@

fïlhs b;ska Bvpoඬ rON lshkak ú;rlau kï fkfjhs' wfkl b;ska thd tlal l;dj mgka .kak úÈhla ;sfhkak;a ´ksfka' Bg miafia Ävpn lr,d yïnfj,d hd¿jkaf.kq;a bNkkOmn tl wrf.khs fiÜ lr .;af;a' yenehs ljodj;a fuhdjuhs n¢kafka lsh,d ys;df.k ysáfha keye' we;a;gu fuÉpr ÿr taú lsh,d ys;=fKa keye'

tfykï fi,a,laldrlughs breIsj fmïj;sh lr.;af;a' miafia woyi fjkia fj,d wehju ìßh lr.kak ys;=fKa wehs@

wdY%h lroa§ weh uf.a ìßh ;k;=rg;a fyd|hs lsh,d ys;=Kd' we;a;gu fïlhs' risl risldúfhda ysáhg we;a;gu uu wdi keye uf.a miafika tk .Ekq <uhskag' fudlo tfyu miafika toaÈ lsis w.hla keyefka' ug ´ks uuu neye,d uuu lÜg ld,d uuu .eyekq <ufhla od.kak' t;fldg ;uhs jákdlula ;sfhkafka'

breIs l,d lafIa;%hg iïnkaOhla keoao@

thdg kï l,dj .Eú,dj;a keye' uu ys;k úÈhg uu tfyu flfkla fydhd .;a; tl;a f,dl= fohla' ke;akï b;ska l,d lafIa;%fha flfkla nekao kï fmdâv neß fjoaÈ weol=o fydhkjdfka'

ix.S;fha kshef<k flkl=g ÿj fokak f.dvdla wïu,d leue;s kEfka' ,ka;%dg ta m%Yafk wdfõ keoao@

ug;a ta m%Yafk ;snqKd f.dvdla biair' breIsf.a wïu,d kekao,d jqK;a thdg fyõfõ ffjoHjrfhla" kS;s{jrfhla jf.a flfkla' b;sx uq,skau ix.S; lrk flfkla lsh,d ux .ek lshkfldg thd,f. wïu,d leue;s jqfKa keye' miafia wïu,d f;areï wrf.k leue;s jqKd'

breIs ,ka;%df.a wïu,dg iómo@

wfma wïudf.a me;af;ka wleue;a;la ;snqfKa keye' wfma wïu,d lsõjd Thdg fyd| kï wmsg m%Yakhla keye lsh,d' breIsj ux wïug :{{n l<d' wïug;a thdg wdi ys;=Kd' oeka ta fokakd ug;a jvd tl;=hs' ta fokakd tl me;a;l oeka yeufoal§u'

wÆ;a fcdavqj wÆ;au leoe,a,lo Ôj;a fjkafka@

Tõ' wms fjku ;uhs mÈxÑ fj,d bkafka' uu ys;k úÈhg n¢k wÆ;a ´fku fcdavqjla ujqmshka tlal bkakjdg jvd fjku f.orlg .syska wÆ;a Ôú;hla wdrïN lrk tl fyd|hs' f.or od,d tkfldg fmdä ÿlla ;snqK;a ne|,d fjku .; lrk Ôú;h iqkaorhs' uu ys;k úÈhg'

újdyh;a tlal lr<shg wdjdg miq.sh ojiaj, ,ka;%d ix.S; jevlghq;=j,ska wE;a fj,d ysáhd fkao@

;snqK ld¾hnyq,;aj tlal wÆ;a ks¾udKhla lrkak neß jqKd' fjäka tl fjkqfjka wÆ;a iskaÿjla l<d' tal;a bÈßfha§ t<solajkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' Bg wu;rj ÉOcnOm ´po[ tflka uV[{O 2la ¾”Nn lrkak;a bkakjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us