Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ud,l is,ajdf.a khsÜ la,í
;yku È.gu
ufyaia;%d;a f;jk jrg;a
b,a,Su m%;slafIam lrhs

;udg khsÜ la,íj,g hEug wjYH ksid" Bg wjir fokakehs ysgmq weue;s u¾úka is,ajd uy;df.a mq;a ud,l is,ajd l< b,a,Sug ;jÿrg;a wjir fkd§ug fld<U w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d Bfha ^18od& ;SrKh flf<ah'

;udf.a úúO W;aij iy hy¿jkaf.a m%sh iïNdIK fld<U k.rfha khsÜ la,íj, meje;afjk nj;a" wêlrKh úiska ,nd§ we;s ;ykï ksfhda.h fya;=fjka ;ukag tu W;aijj,g f.dia isàug isÿjkafka ld¾ md¾laj, nj;a ielldr ud,l is,ajd uy;d wêlrKhg okajd isáfhah'

wod< iellref.a khsÜ la,í ;ykug tfrysj th bj;a lrjd .ekSug wêlrKfhka Bfha ^18od& wjir b,a,d isáfha f;jeks jrgh'ud,l is,ajdg mkjd ;sfnk khsÜ la,í ;yku ,nk wf.daia;= 25 jeks Èk f;la ;jÿrg;a §¾> lsÍug o w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d ;SrKh lf<ah' ;udg iy ;u fmïj;shg myr§ ;=jd, isÿl< njg fÊïia m%ekaisia leIa,s uy;d bl=;a 2014 fkdjeïn¾ 01 jeks Èk fld<U wmrdO fldÜGdih fj; meñ‚,a,la bÈßm;a lr ;sì‚'

tu meñ‚,a,g wod<j w;awvx.=jg .;a rfïIajrka l=,;=x." úiavf.a mkalï úu,r;ak" uk;=x. foajf.a m%shka; Wmfiak" ‍ ;ß÷ relaIdka úfÊfialr" ufkdaÊ ud,l is,ajd" ir;a pkaøisß" bkaÈl l=udrisß hk iellrejka 07 fokd oekg wem u; uqodyer isák w;r Tjqkaf.ka isjqjeks iellre yer wfkl=;a iellrefjda wêlrKh yuqfõ Bfha ^18od& fmkS isáhy'

2014 fkdjeïn¾ 01 jeks Èk nïn,msáh ßoï wekaâ í¨‍ rd;%s iudc Yd,dfõ§ wod< myr§u iellrejka úiska isÿlr ;sì‚'fï isoaêhg wod< mÍlaIK lghq;= wjika lr úu¾Yk f.dkqj kS;sm;s Wmfoia m;d t¾Ò1$13$2015 hgf;a 2015 fmnrjdß 01 jeks Èk kS;sm;sjrhd fj; fhduq l< nj okajd isá fld<U wmrdO fldÜGdifha ks,OdÍka" kS;sm;s Wmfoia fuf;la ,eî ke;ehso wêlrKh fj; okajd isáfhah'

ta iïnkaOfhka kS;sm;sjrhdg isys le|ùula hjk f,i w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d ksfhda. lf<ah'ielldr ud,l is,ajd uy;d fjkqfjka fmkS isá kS;s{jreka lreKq bÈßm;a lrñka ;u fiajdodhlhdg mkjd ;sfnk khsÜ la,í ;yku ,sys,a lrfok f,i b,a,d isáfhah'

iellreg tjeks wem fldkafoaishla mkjd we;af;a Tyqf.a ksoyi iSud lsÍug fkdjk nj fmkajd ÿka w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d iellre wem u; isáh§ fujeks jrola keje; isÿ jqjfyd;a th w.;sodhl ;;a;ajhla njo m%ldY lf<ah'

fuys§ iellrejkaf.a md¾Yajfha kS;s{jreka iu:hla fhdackd l< w;r tys§ w.;shg m;a úfoaYsl hqj< fjkqfjka fmkS isá kS;s{ Yfõkaø reøs.= uy;d lreKq bÈßm;a lrñka ;uka tjeks iu:hla ms<sn|j oekqj;a fkdue;s njhs'

fï isoaêhg wod< kS;sm;s Wmfoia ,nd.kakd f,i kshu l< w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d wod< kvqj le|ùu ,nk wf.daia;= 25 jeks Èk f;la l,a ;nk f,i kshu lf<ah'


If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us