Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ug /l.kak fyd| kula ;sfhkjd
- rejx.s

rejx.s r;akdhl ku l,ska l, lr<shg tkafka rx.k la‍fIa;%fha m<lrk olaI;d ksid ú;rlau ‍fkfjhs' úúO ú,dis;d" m%ldY yryd;a m%isoaêh j¾Okh lr .kak rejx.s" ßúiris ixjdohg tl;= jqfKa fufyuhs'

rejx.s" rxcka tlal fndfydau iómj bkak nj fmakjd@

wd… Tõ' wms l,d la‍fIa;%fha jev lsysmhlau l<d" miq.sh ojiaj,' fvdlag¾ kjßhka *s,aï tfla IQáka bjr jqKd' rka ihqr lsh,d ;j;a Ñ;%mghlg odhl jqKd' ta jf.au fg,s kdgH 2 l jevlghq;= lrñka ;rula ld¾hnyq,j oji f.jkjd'
jD;a;Sh ks<shla ksid rejx.s ,efnk yeu pß;hu Ndr .kakjd we;s@

keye… uu taldldÍ pß; m%;sla‍fIam lrkjd' uu wdihs úúO úêj, pß; yryd olaI;d fmkajkak'

rx.kfha§;a rejx.sg we÷ï iïnkaO iSudj,a keoao@

keye' fï fjkl,a uu flá we÷ï fyda weÛ fmak we÷ï w¢kak isoaO ùu ksid tlu pß;hlaj;a m%;sla‍fIam lr,d kE'

ta lshkafka rejx.sf.a rx.khg iSud kE@

iSud kï ;sfhkjd' jeäysáhkag muKla krUkak mq¿jka Ñ;%mgj," kdgHj, uu rÛmdkafka kE'

pß;hla f;dard .kak moku fudllao@
m<uqjeksu foa pß;h fudllao lshk tl' B<Ûg tafla wOHlaIjrhd lõo" f,dflaIka tl fudllao" rÛmdk wksla wh lõo" f.ùu lSho lsh,d fydh,d n,kjd'

jD;a;Sh ks<shlg tfyu pß; m%;sla‍fIam lrkak mq¿jkao@

jD;a;sh kï rÛmEu ;uhs' ta;a tfyuhs lsh,d ug rx.kh ksid mqoa.,sl Ôúf;ag ydks fjk pß; lrkak nE' ug fyd| kula ;sfhkjd' uu ta ku wdrlaId lr.kak ´k'

rejx.s iudcYS,S flfklao@ f;dard fírdf.k hd¿lï mj;ajk flfklao@
uu iudcYS,shs' ta;a mqoa.,slj <Ûskau ys;j;a fjkfldg ux wdY%h lrkafka lõo lsh,d fydh,d n,kjd'


rislhkaf.a m%;spdr by<skau ,efnkjo rejx.s@
Tõ' Tõ' fï <.§ uu fn,a,kaú, mkai,g .shd' wjqreÿ 12 l ú;r orefjla weú;a ug oK.y,d jekaod' uu;a" ud tlal b|mq hd¿j;a nh jqKd fï fudllao fjkafka lsh,d' Bg miafia ta <uhf.a wïud weú;a lSjd fuhdf.a leue;su ks<sh Thd' ta ksihs oK.y,d jekafo lsh,d' ta ;rïu m%;spdr ug ,efnkjd'


tfyu kï rejx.sf.a .jqï ú,dis;d" fldKav ú,dis;d wkqlrKh lrk fndfyda msßila we;s@
Tõ' ug ´k;rï uqK.eys,d ;sfhkjd' wkqrdOmqr jf.a wE; m<d;aj,g .shdu uu jf.a fldKavh mSrK" uu jf.a we÷ï me,÷ï w¢kak wdi lrk yqÛ fofkla ug uqK.eys,d ;sfhkjd' ta .ek ug i;=gqhs'


rejx.sf.a .jqï ú,dis;dj,g yq. fofkla úúO fpdaokd k.kjd fkao@
uu ta fpdaokd kï .Kka .kafka kE' uu ú,dis;d lrkak wdihs' uu .jqula w¢kafka meh lsysmhlg ú;rhs' ta;a uu ta .jqu .ef,õjg miafi;a yqÛla wh ta .jqu .ek l;d fjkjd' ta l;d ksid uu wmyiq;djg m;a fjkafka kï kE'

m%isoaO pß;hla ùu .ek lk.dgqjlaj;a keoao@
kE… ks<shla ùu jdikdjla'

ks<shla fjkak jdikdj ;snqKu we;so@
uÈ' olaIlu ´kE' ta;a jdikdj ke;slu ksid olaIfhda yq.fofkla l,d f,daflka wid¾:l fjkjd wms oel,d ;sfhkjd'

rejx.s fï la‍fIa;%fha ;j fldmuKl,a /fËkjo@
jhig .syska w;mh jdre ke;sfjkl,a /fËkjd'

tfyu neßjqK ojig@
f.or kj;skjd'

fï mdr kï rejx.sg je,kaghska irejg ;snqKd fkao@
je,kaghska iurkak ,enqfKa kE'


tfyu lshkafka ckm%sh;dj wvqfjkjg fkao@
tfyu kï kE

ta;a oeka újdyhg ld,h yß@
jeäl,a fkd.syska Thd,g újdyh .ek wdrxÑh f.akakï

ta lshkafka blaukskau thd .ek úia;r t<s lrkjo@
úia;r t<s lrkak b;ska uq,skau thd yuqfj,d ;sfhkak tmehs'

tfykï blauka újdyhla .ek wdrxÑh f.akakï lsõfõ@

Tõ' újdy fjkak flfkla blaukskau yïnqKdu" újdyh .ek wdrxÑh blaukska f.akakï

i|ud,s j¾KiQßh
ßúR weiqfrks

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us