Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

újdyh lshkafka
ir, fohla fkfuhs
-Yd,sld tÈßisxy

l,ska l, mqxÑ ;srfha fukau ߧ ;srfhka Tn ji.hg m;a lrk ;re w;r weh;a tla ;drldjla' b;ska fï ;refõ wÆ;a f;dr;=re oek .kak wm weh yuq jqKd' weh Yd,sld tÈßisxyhs'

Yd,sld fï ojia j, ld¾hnyq, fj,d fkao@

Tõ' ñÿï l¿jr" wdor wimqj" boao,hd jeks kj ks¾udK lsysmhlu fï Èkj, jevlghq;= fl‍Í f.k hkjd' fï oeKq;a fldu¾I,a tll rE .; lsÍï bjr jqKd ú;rhs'

ldf,lg fmakak b|,d ldf,lg w;=reoka fjkafka fudlo@

ta b;ska kdgH úldYh fjk ms<sfj< wkqjfka' fg,s kdgH fkdlr ysgmq ldf,l=;a ;snqKd' yenehs Tkak fï ojia j, kï w;=reoka fj,d keye'

b;ska Tfydu ießka ief¾ fkdfmks .syska fm%laIlhkag wu;l fõúo okafka keye@


tfyu fjk tlla keye' fudlo wms yefudagu fjka jqK fma%laIl msßila bkakjd' Tjqkaf.a ta u;lfha uu yeuodu;a bkakjd' ta fma%laIlhkaf.a wdorh;a fkdwvqj ,efnkjd'

wvqjla ke;sj ,efnkafka fm%laIl wdorh ú;ro@

wïudf.a wdof¾ kï ord .kak neß ;rï''' ta yereKu ;d;a;df.ka jf.au ifydaor ifydaoßhkaf.kq;awdorh kï fkdwvqj ,efnkjd''

wms weyqfõ f.oßka ,efnk wdof¾ .ek fkfuhs@

yaïï''' uu wdorh lr,d ;sfhkjd' kuq;a ta wdof¾ lrk fmïj;du Ôjk iylre fjhs lsh,d wmsg iaÒrj lshkak neyefka' újdyh lshkafka ir, fohla fkfuhs' újdyhg f;dar .kak iylre iu. wms ðú; ld,hu .; l< hq;=hs' Tyqf.ka wdorh ksis /ljrKh ,eìh hq;=hs' ðú;h ms<sn| wjfndaOh jf.au orejkag fyd| ;d;a;d flkla úh hq;=hs' oeka újdy fjk jhfia wms ysáhd lsh,d ta ishÆ .=Kdx. j,ska msßmqka flfkla fidhk tl f,fyis myiq l¾;jHhla fkfuhs'

oeka fhdackd tfyu tkafka ke;so@

újdy fhdackd kï fydhdf.k tkjd' kuq;a tal ye.sï j,g muKla iSud fj,d .; hq;= ;SrKhla fkfuhsfka'

pß; fkd,efnk fldg úlg pß; j,;a r.mdkjd hehs iuyre lshkjd@

rx.k Ys,amskshlg ´kEu pß;hla ksrEmKh lsÍfï yelshdj ;sìh hq;=hs' b;ska úlg pß; ksrEmKh lshkafk;a ;j;a tla olaI;djla' ukqiaifhla yskeiaisu f,ais myiq jevla fkfuhs fka'

ta lshkafka Yd,sldg ,efnk ´kEu pß;hla ndr .kak iQodkï@

´kEu pß;hla lsh,d wfma ixialD;sh" wd.u iy fï iudchg fkd.e<fmk pß;hla ndr .kak uf.a iqodkula keye' iudchg wkq.;j hï mKsjqvhla Èh yels pß;hla lrkak ,eîu;a mskla'

tfyu oeKqk pß;hla fuf;la Yd,sldg ,eî ;sfnkjdo@

ue;l§ úldYh jQ ~bysreKq lsß~ fg,s kdgHfha ~fmdâä~ rggu oeKqk pß;hla'

rgg oeKqk lsõjg iïudkhla ,nkak ;rï oeKs,d keye jf.ahs@

lsysm j;djlu ckm%sh ks<sh we;=¿ iïudk lsysmhlgu fhdackd jqKd' kuq;a ,enqfKa keye lsh,d ÿla fjkafka keye'' ug ,eìh hq;= by<u m%;spdrh fma%laIlhkaf.ka ug ,efnkjd'

Yd,sld ySk oelafla rx.khg fkfuhs fkao@

Tõ' ld,jg ux fmdä ldf,a b|,u wdof¾ l<;a uf.a ySfka jqfKa k¾;k .=rejßhla fjkak' kuq;a wyïfnka ks<shla jqKd'

È.gu rx.k lafIa;%fha /fokak ,efíúo@

ux f.dvla ÿr ys;k flfkla fkfuhs' yeu foa .eku uOHia; ùu fyd|hs' b;ska wfma ldf,;a tlal fjkia pß; j,ska È.gu /£ b¢ù hehs ys;kjd‍'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us