Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

ysgmq ckm;s uyskaog jerÿfka
wkjYH ñksia‌iq <x lr.;a ksid
ysreKsld lshhs^ùäfhda&

uyskao rdcmla‌I uy;a;hd n,hg weú;a t;=ug jerÿfka wkjYH ñksia‌iq <x lrf.k wjYH ñksia‌iq wE;a lr .;a; ksid hEhs fld<U Èia‌;%sla‌ md¾,sfïka;= uka;%s ysre‚ld fma%upkaø uy;añh mejiqjdh'

ta uy;añh fï nj m%ldY lf<a f,dal ldka;d Èkg iu.dñj miq.sh od fldf<dkakdj rdcuyd úydria‌:dkfhaÈ .eìks uõjreka i|yd fmdaIK u¨‍ ,nd§fï jevigykg iyNd.s fjñks'md¾,sfïka;= uka;%s ysre‚ld fma%upkaø uy;añh wehf.a uka;%s m%;smdok j,ska fuu fmdaIK u¨‍ ,nd§fï jevigyk ixúOdkh lr ;sì‚'

fldf<dkakdj rcuyd úydria‌:dkfha úydrdêm;s Oïñl ia‌jdñka jykafiaf.a uQ,sl;ajfhka fuu jevigyk meje;aú‚'

tysÈ jeäÿrg;a woyia‌ oela‌ jQ md¾,sfïka;= uka;%s ysre‚ld fma%upkaø uy;añh fufia o mejiqjdh'


ysgmq wdrla‌Il f,alï f.daGdNh rdcmla‌I" kdu,a rdcmla‌I,d wdfõ 2005 ka mia‌fia ta wh tkak l,ska uyskao rdcmla‌I uy;dj" uka;%slñka w.ue;slñka" ckdêm;s mqgqfõ ;shkak lemfj,d lghq;= lf<a uf.a mshd" ir;a f*dkafiald uy;d we;=¿ fcHIaG úfYaI msßila‌' tfy;a uyskao uy;a;hd wjYH wh wE;a lrf.k wkjYH wh <xlr .;a; ksid t;=ug wo jerÿkd'

uyskao rdcmla‌I uy;a;hd fï ojia‌j, fmdÿ úmla‌Ihla‌ tla‌l tl;= fj,d" fyd¢ka u;l ;shd .kak ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d ;uhs ljqre flkys,slï l<;a ;j wjqreÿ 5 la‌ hklï rfÜ ckdêm;s' wms wevqj;a fovqj;a tal ;uhs ienE we;a;" wo uf.a m%;smdok yryd uq,skau fuu mkai, uQ,sl lrf.k fïjd fokafka foaYmd,k{jßhla‌ ksid fkfï' wms oel,d kE ljodj;a Y%S ,xld ksoyia‌ mla‌Ih;a tla‌i;a cd;sl mla‌Ih;a tl;= fj,d jevlrkjd' fï fjki msßilg n,ka bkak nE' úfYaIfhka ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fldf<dkakdj wdikh ,ia‌ik lrkak úfYaI jev ms<sfj<la‌ yo,d ;sfhkjd'

ldka;djlg ,nkak mq¿jka W;=ïu moúh uõ moúh' ta ;rïu jdikdjka;u flkd ldka;dj" f,dalfha wo ;dla‌IKh ÈhqKq fj,d msßñfhla‌ .eyeksfhla‌ fjkak ´ks kï talg;a wo ;dla‌IKh ÈhqKq fj,d ;sfnkjd'

fuu wjia‌:djg fldf,dkakdj rcuyd úydrfha úydrdêm;s Oïñl ia‌jdñkajykafia iy .eìks uõjreka úYd, msßila‌ iyNd.s jQy'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY