Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

cel,ska ,xldfõ
zo fndä fIdmaZ újD; lrhs

f,dj iqm‍%isoaO rEm,djKH ksIamdok ikakduhla jk ‘o fndä fIdma’ ^The Body Shop& ish kj;u wf,úie, Y‍%S ,xldfõ Bfha újD; flre‚'

fld<U 03 .dÆ mdf¾ f*hd,hska f.dvke.s,af,a msysgd we;s fuu wf,úie, ‍újD; lsÍfï wjia:djg fndä fIdma ys ikakdu ;dkdm;sksh f,i lghq;= lrk Y%S ,dxlsl rE/ðkla yd fnd,sjqâ ks<s cela,Ska *¾kEkavia" iud.fï Y‍%S ,xld wOHlaI fg‍%j¾ rdcr;akï uy;d iy furg ‘o fndäfIdma’ wf,úif,a yjq,aldÍ;ajh ork fid*aÜf,dðla iuQyfha iNdm;s$ m‍%Odk úOdhl ks,OdÍ wfYdala m;srf.a uy;do iyNd.S úh'

ishhg ishhla YdLuh wuqøjHj,ska ieliQ ialska flhd" nd;a" Ij¾" fndä flhd" fïla-wma" fyhd" iqj| ú,jqka" msßñka i|yd jk ksIamdok iy ;E.s NdKav o fndä fIdma fj;ska ,nd.; yel' fufia f,dj w;sYhska ckm‍%sh ksIamdokj,g wu;rj ish mdßfNda.slhka fjkqfjka ifï i;aldr WmfoaYk fiajd" fïla-wma fh§u iy úfYaI rEm,djKH fiajd wdÈh msßkeóugo o fndä fIdma lghq;= lrhs'


fuu wjia:dfõ§ cela,Ska *¾kEkavia woyia oelajQfha fufiah -

uu È.= ld,hla ;siafia ‘o fndä fIdma’ tlal iómj lghq;= lrkjd… uu o fndä fIdma ksIamdokj,g weíneys jqKq flfkla' uu tajdg f.dvlau leu;s f,dalfha rgj,a /ilska ,nd.kakd fyd|u wuqøjH fï ksIamdokj,g Ndú;d lr ;sfnk ksihs… fï jf.a iajdNdúl iy hym;a ksIamdok f.fkk iud.ula wfma rfÜ YdLdjla újD; lsÍu ug f,dl= i;=gla'

fid*aÜf,dðla iuQyfha iNdm;s$ m%Odk úOdhl ks,OdÍ wfYdala m;srf.a uy;d wjOdrKh lf<a ‘o fndä fIdma’ hkq ;uka fnfyúka f.!rj lrk" iy fid*aÜf,dðla iuQyfha jákdlï" oelau iy ixialD;shg mokï ù we;s uQ,O¾uu ms<smÈk iud.ula njhs' ta ksid tu iud.fï wf,úie,la fld<U k.rfha újD; ùu .ek ;uka fnfyúka i;=gq jk nj Tyq mejiS h'

jir 1976 § weksgd frdäla úiska tx.,ka;fha ,sÜ,a yeïmagka m‍%foaYfha wdrïN l< ‘o fndä fIdma’ fï jkúg cd;Hka;r ;,fha rEm,djKH ksIamdok ikakduhla njg m;aù we;' fï jkúg tu iud.u i;=j rgj,a 60 lg wêl ixLHdjl wf,úie,a 3"000 lg wêl ixLHdjla mj;S'
If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us