Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

jdr mÍlaIKfha;a
.Kka j,g ,l=Kq 15la .;a
ysre‚ld O/L j, .Kka
mdia jqK yeá fukak


md¾,sfïka;= uka;%SkS ysre‚ld fma%upkaø uy;añh ish f*ianqla .skqug úYdLdfõ fiamd,s .=rejßhg msysgjkakehs lrk ,o wdhdpkhg weh tlal< u;ldj¾ckhg fïjk úg úYd, m%;spdr ,eî ;sfí'

;ud fld<U úYdLdfõ wl=re lrk iufha ;udg .Kka b.ekakqfõ fiamd,s kï .=re ud;djla nj;a" ;ud wolaIu úYh jQfhao .Kka nj;a" weh ke;akï ;ud .Kkaldßhla fkdjk nj;a ysre‚ld lshd isákakSh'

flfiajqjo wE .Kkaldßhla jQfha flfia oehs weh ish igyk u.ska fy<slr we;af;a fufiah'

wmg l=vd l, wl=re lshd ÿka" yß je/oao lshd ÿka " fyd| krl lshd ÿka .=re uE‚jrekag" .=re mshjrekag ;u Ôú; ld,fha ,nd .; yels tlu i;=g ;ukaf.ka bf.kqu ,enQ o‍refjla iudcfha hym;a ia:dkhl isákjd oelSuhs ' fï bkafka fiamd,s ñia" ug 10"11 mka;s j, .Kka b.ekakqfj ñia' ux ;u‍hs yeu jdr mÍlaIKhlu .Kka j,g ,l=Kq wvqfjkau .;af;'
Tf,j,a j,g l,ska ;sfhk wjidk jdr mÍlaIKfha ug .Kka j,g ;snqfKa ,l=Kq 15 hs' tod ñia udj mka;sfha ,uhs Tlafldu biairy ke.sÜgj,d lsõjd z ysreksld" uf. .=re Ôúf;a ljodj;a lsisu ,ufhla ljodj;a f*,a fj,d kE' yenehs fï hk úÈhg Thd f*,a fjhs" ta ksid ug ,eÊc fkdlr pqÜgla uykais fj,d Thd ug S tlla wrka fokakz lsh,d

mka;sfha yefudau biairy fjÉp ,eÊcdjg ug ñia tlla wdfj f,dl= ;‍ryla' uu f.o‍r .syska ñia tlal ;sín ;‍ryg;a tlal wjidk udi ;=k f.dvdla uykais Wkd' ug wjidkfha A 4" B 4 ,enqkd Tf,j,a úNd.hg' .Kka j,g B tlla ;snqkd'

Results wdmq ojfia biafldaf, .shdu ux oelald wE; ñia bkakjd' ug ñia ,Õg .syska lshkak ´k jqkd z ñia ux pqÜgla uykais fj,d B tlla .;a;d" ñia ug lsõfj S tlla .kak lsh,fkaz lsh,d' fudlo ux ta ldf,a ñia tlal f,dl= ;‍rylska ysáfha' ta;a ux wE; tkjd oel,d ñia ux ,Õg ÿjf.k weú;a udj nod .;a;d'

ñiaf. weia j, l÷¿' ug ñia tlal ;‍ry ke;sfj,d we;sjqfka ñia .ek mqÿu wdo‍rhla' ug tod ;u‍hs f;arefka wmg W.kajk .=rejrfhda wmg ;‍rjgq lrkafka wms tlal lsisu ;‍rylska fkfjhs' wmsj hym;a ;eklg f.akak' wo fiamd,s ñia jf.au" wmg W.kakmq ñia,d" i¾,d fudk ;‍rï ;uqkaf.ka bf.k .;a; o‍refjd wo iudcfha bkak ;ek n,,d i;=gq fjkjd weoao'

uf.a Ôúf;a ,eìÉp jákdu wjia:djla ;uhs" w.ue;sjrhd bÈßmsg fiamd,s ñiaf. fiajh w.h lrkak ,enqKq tl' ,laI .Kkla orejkaf.a weia mdomq ñia wo f.dvdla wirK fj,d' ms,sld frda.fhka ñÿk;a ;ju;a úYd, fnfy;a m%udKhla .kak ;sfhkjd' udf.a wdo‍rkSh úidldjks" wms Tlafldu tl;= fj,d ñiag mq¨‍jka Woõjla lruq'
0714434407 fiamd,s ñiaf. ÿrl:k wxlh'
ia;+;s'

ysreksld
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY