Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

weue;s;=ud kslkaj;a uf.a mq;d
n,kak ;du wdfõ keye
mdG,Sf.a Ôma ßfha yemqKq
ika§maf.a mshd lg wßhs
ßhEÿref.ka meh 2 la‌ m%Yak lrhs

ug ´k fudl=;a fkdfõ' uf.a orejdj ikSm lr.kakhs' fyd| fvdla‌g¾ flfkla‌ ,jd uf.a orejdj ikSm lrj,d fokak' ug ta we;s' mdG,S weue;s;=ud kslkaj;a uf.a mq;d n,kak ;du wdfõ keye'''˜‍ hEhs wud;H mdG,S pïmsl rKjl uy;d meojQfha hEhs lshk Ôma r:hg je,slv m%foaYfha§ .eà widOH ;;a;ajfha miqjk ika§ma iïm;a ^24& ;reKhdf.a mshd jk ã' .=Kj¾Ok uy;d oeä lïmkfhka hq;=j Bfha ^07 jeksod& mejiSh'

weue;s mdG,S pïmsl meojQ nj lshk Ôma r:hg ika§ma yemS ;snqfKa miq.sh 28 jeksod rd;%sfha§h'

tÈk fld<U cd;sl frdayf,a oeä i;aldr tallhg we;=<;a l< ika§ma ;ju;a widOH ;;a;ajfha miqfjhs' ika§ma .ek f;dr;=re úuiQ wjia‌:dfõ Tyqf.a mshd fufia o lshd isáfhah'

mq;d tod ksjdvq ojfia hd¿fjd;a tla‌l weúÈkak .sh fj,dfõ ;uhs fï wk;=rg uqyqKmEfõ' mq;d wfma tlu orejd' wms fï wk;=r oela‌fla keye' mdG,S weue;s;=ud mojmq Ôma r:hg mq;d yemamqKd lsh,d mq;df.a hd¿fjda lsõjd' ta <uhs ;uhs i;H isoaêh lshkafka' mdG,S weue;s;=ud ;du uf.a orejj n,kakj;a wdfõ keye' ta ú;rla‌ fkfuhs lsisu foaYmd,lfhla‌ wdfõ keye'

ukqia‌ilu lshkafka fïlgo@ <uhdg ;du isysh keye' iuyr wh lshkjd <uhd l;d lrkjd <uhdg isysh ;sfhkjd lsh,d' tajd fndre' <uhdf.a ;;a;ajfha fjkila‌ keye' fï wk;=r fjÉp fj,dfõ mdG,S weue;s;=ud lsõjd fnfy;a m%;sldr wrka fokakï lsh,d' kuq;a oeka ta .ek l;djla‌j;a keye'

wmsg fudkj;a ´fk keye' uf.a orejd ikSm lr, fokak lsh,hs yefudaf.kau uu b,a,kafka' fyd| fvdla‌g¾ flfkla‌ <Õg wrka .syska mq;dj ikSm lr,d fokak' wmsg ta we;s' mq;dj fï ;;a;ajfhka f.dvod,d ÿkafkd;a f,dl= mskla‌' uf.a r;a;rx mq;d cmka hkak n,dfmdfrd;a;=fjkq;a ysáfha'˜‍

fï w;r weue;sjrhdf.a ßhEÿref.ka Bfha ^7 od& je,slv fmd,sish meh follg wdikak ld,hla‌ m%Yak lr we;' fuu wk;=r jk wjia‌:dfõ ;ud tu Ômar:h Odjkh fkdl< nj;a th Odjkh lr we;af;a ;u ßhEÿre úiska nj;a pïmsl rKjl weue;sjrhd m%ldY lr ;snQ w;r fmd,sish fï ms<sn|j È.ska È.gu ßhEÿref.ka m%Yak lr ;sfí'

wk;=r isÿjk wjia‌:dfõ weue;sjrhd fuu jdykh meojQ njg fmd,sishg m%ldY lr we;af;a wk;=frka ;=jd, ,enQ ;reKhdf.a ñ;%hka fofofkls'

wk;=r ms<sn|j fmd,sish óg fmro fuu ßhÿrdf.ka m%ldY igyka lrf.k ;sì‚'ßhEÿre mria‌mr úfrdaë m%ldY ,nd fokafka oehs wkdjrKh lr .ekSug fmd,sish fufia Tyqf.ka lreKq úuid we;'

Tyq mjid we;af;a fuu jdykh weue;sjrhd tu wjia‌:dfõ mojd ke;s njhs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY