Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

ud ckm%sh iskud ks<sh l<
ieug ;=;s - ÈklaIs m%shidoa

fg,skdgHh yd iskud ks<shl jk ÈklaIs m%shidoa fï Èkj, l,d lghq;= lsysmhlskau Tn yuqjg meñfKa' rx.k Ys,amskshl fiau" jevigyka bÈßm;a lrkakshl fukau" j¾;udkfha k¾;k Ys,amskshl f,io ish yelshdjka úoyd olajkakg ÈklaIs iu;aj ;sfnkakSh' miq.shod weh zikais,ala forKZ iskud iïudk Wf,f<a§ jif¾ ckm%sh;u iskud ks<sh f,io iïudkhg md;% jQjdh'

,enqK iïudkh .ek uq,ska l;d lruq@

forK rEmjdysks kd<sldj úiska jd¾Islj mj;ajk ,ikais,ala forK, iskud iïudk Wf,f<a§ jif¾ ckm%sh;u iskud ks<sh f,i iïudk Èkd.kak ug yelsjqKd' fï iïudkh ug ysñjqfKa pkao%kar;akï uy;auhd wOHlaIKh l< ,fï jf.a wdorhla, lshk Ñ;%mg rx.kh fjkqfjka'


fï Tfí m<uq iïudkho@

keye' óg l,ska ug mqxÑ ;sf¾§ fg,s kdgHh rx.kh fjkqfjka iïudk ysñfj,d ;sfhkjd' ckm%sh;u ks<sh jf.au ke.S tk ks<sh yd iydh ks<sh f,i uu iïudk Èkdf.k ;sfhkjd' kuq;a" Ñ;%mg rx.khla fjkqfjka ug ysñjqK m<uq iïudkh fïl' ta jf.au fï iïudkh ug ,enqfKa uf.a m<uq iskud rx.kh fjkqfjka' b;ska fï iïudkh .ek ud ,enQ wfkla iskud iïudkj,g jvd f.dvla jákjd'

iïudk ks¾foaYhg Tnf.a ku we;=<;a jqKdyu Tng mqxÑ fyda úYajdihla ;snqKo fï iïudkh ug ,efnhs lsh,d@

keye' fldfy;au ug úYajdihla ;snqfKa keye' fudlo" ud iu.ska fï iïudkhg iskud ks<shka wgfofkl= ks¾foaY fj,d ysáhd' ta w;r" hfYdaOd úu,O¾u" iì;d fmf¾rd" fiañKs boaou,af.dv" mfndaod ix§mks jf.au uf.a fidfydhqßh fYaIdo%s;a ta ks¾foaY w;r isáhd' b;ska tjeks olaI m%ùK msßila tlal ;r. lr,d ug fï iïudkh ,efnhso lshk l=;=y,g ug ;snqKd'

ks¾foaYhka w;rg wdjdu f.dv fofkla fï iïudkh Èk.kak úúO foa lrkjd@

forK fjí wvúfha fï ks¾foaYhka od,d ta fjkqfjka Pkaoh ,nd fokak lsh,d ;sfhkjd uu oelald' uu ud iïnkaO fmdiaÜ uf.a ,f*ianqla, iudccd, .sKqu yryd fnodyßk ksid fï ldrKh iïnkaOj fjí msgqj;a fnodyeßhd' tamuKhs uu fï iïudkh fjkqfjka lf<a' wfma f.or ljqre;a fï jf.a foaj,aj,g iïnkaO fjkafka keye' uf.a ;d;a;d jqK;a lshkafk ;ukag hula ,efnkjd kï tal ,efnhs' tal miafi nf,ka hkak tmd lsh,d' ks¾foaYhka w;rg wdjdyu uu fï .ek wïudg lsõjd' leu;skï Pkaohla ,nd fokak lsh,d' kuq;a" wïudg ta foa u;l ke;s jqKd' iïudkh ug ,enqKdu ;uhs wïud lsõfõ Thd ug tod Pkaohla fokak lsõfõ fïlgo lsh,d'

iïudkh ,eîu;a tlal ,enqK fma%laIl m%;spdr fudk jf.ao@

f.dv fofkla l;d lr,d iqnme;=jd' uu;a ta iqnme;=ï ksy;udkSj Ndr.;a;d' uf.a ,f*ianqla, iudccd, .sKqu yryd ug iydh oelajQ ieug uu ia;=;s l<d' fïl;a uu wjia:djla lr.kakjd ug iyh oelajQ uf.a risl" risldúhkag ia;=;s lrkak' 

^iriúh mqj;am; weiqfrks&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English