Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

lkak.s .ek ud ;=< ;sfhkafka
f,dl= f.!rjhla - mQcd WudYxl¾

zzm;a;sksZZ iskud mgh .ek mQcdg fudkjo ysf;kafka '' @

b;du;a iqkaor Ñ;%mghla' Ñ;%mghg odhl jQ yeu fokdf.au iduQysl m%;sM,hla úÈhg ;uhs fï jf.a iqkaor Ñ;%mghla ìysjqfKa ' m;a;sks jf.a Ñ;%mghla ks¾udKh lrkak odhl;ajh ,ndÿkakq ñ,skd iqu;smd, uy;añh ;s,x. iqu;smd, uy;d" c.;a iqu;smd, uy;d jf.au m;a;sks iskudmgfha wOHlaI iqks,a i¾j;a fï fj,dfõ f.!rjfhka isysm;a lrkak leu;shs '

lkak.S .ek mQcd ;=< ;sfhkafka fudk jf.a ye.Sulao '' @

lkak.S,d f,dafla yeu;eku bkakjd ' lkak.S lshkafka Ôúf;a m%Yak f.dvlg uqyqK fok .Eksfhla ' yenehs lkak.S mjq lshk ye.Su ‍fkfjhs ug tkafka ' lkak.S fudk ;rï ÿla f.dvlg uQK ÿkak;a ta yeu ÿllau ú| ordf.k Ôúf;ag uqK fok .Eksfhla' lkak.S lshkafka f,dl+ Yla;shla ;sfhk .Eksfhla'' lkak.S .ek wkqlïmdjla ‍fkfjhs f.!rjhla we;sfjkafka'


lkak.S fldaj,ka wdor l;dfõ§ isÿ jQ foa ienE Ôúf;a§ mQcdg;a uqyqK fokak jqfKd;a fudllao .kak ;SrKh@

ug m%Yakh meyeÈ,s kE ''

lkak.S fldaj,kag mK jf.a wdof¾ lrkjd' ta;a fldaj,ka udOù lrd hkjd' wka;sug Ôúf;a jerÈ,d wdfhu toaÈ lkak.S fldaj,kaj wdorfhka ms<s.kakjd' mQcd wdof¾ lrmq flfkla ta jf.a fohla lf<d;a mQcd lrkafk;a lkak.S lrmq foauo@

^yskeyS& wehs fï úÈhg udj wudrefõ odk m%Yak wykafka' fïlhs" uu kï ys;kafka fï f,dafla ´kEu flfklaf.a w;ska jrola fjkak mq¿jks' ta ysxod ldf.j;a jerÈj,g oඬqjï fokak ldgj;a whs;shla kE' jerÈj,g oඬqjï fok tl foúhkag whs;s fohla' ljqreyß jrola lr,d jerÈ f;areï wrf.k iudj b,aÆfjd;a thdg iudj fokak uu ljodj;a miqng fjkafka kE' yenehs b;ska ta neg¿ yu ‍fmdrj.;a;= fldákag kï /jfgkafka kE' ys;du;d jerÈ lr,d fndrejg iudj b,a,k whg uu oඬqjï fokafka kE' yenehs ta jf.a wh uu ljodj;a Ôúf;ag <xlr .kafka kï kE''

rE .; l< ld,fha§ wu;l fkdjk w;aoelSïj,g uqyqK fokak isÿjkak;a we;s' ta tlla folla isysm;a lf<d;a@

Ñ;%mgfha wjika cjksldj ta lshkafka fldaj,kaf.a urKh isÿjk iy lkak.S t;kg tk wjia:dj rE .; lf<a uy le,Ejla ueo' ta le,Efõ j<iaiq bkakjd lsh,d wdrxÑ jqKd' uu fyd|gu nhjqKd' b;ska rE .; lsÍu bjr fjkl,au uu ysáfha ksIamdok lKavdhu tlal' ta fj,dfõ lkak.S úhrefjka jf.a i<U;a wrf.k .,a m¾j;h Èf.a ÿjf.k tk cjksldj r.mdk fj,dfõÈ;a r;a fjÉp .,a m¾j;h Èf.a toaÈ uf. ll=,a msÉÑ,d há m;=,a foflau yu .shd' ta;a ta cjksldfõ bkak fj,dfõ ug tal oekqfKa kE' oekqfKa f.or .shdg miafia''

m;a;sks Ñ;%mgfha Tn jvd;au m%sh lrk o¾Ykh l=ulao '' @

wr uq,ska lsõj cjksldj ;uhs'' zzkS;sh wjkS;sh l<" O¾uh wO¾uh l<ZZ jeks fonia f.dvla lsh,d uu rÊcqrejkag iy foaúhg wNsfhda. lrk cjksldj ;uhs uu leu;su cjksldj' yenehs Bg miafia uÿrdmqrhu .sksn;a lrk cjksldjg kï uu leu;s kE' fudlo m<s.ekSu uu wkqu; lrkafka kE'

^,laìu mqj;am; weiqfrka&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English