Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

ckm;sjrKh od rd;‍%sfha
uyskao ÿka ÿrl:k weu;=u .ek
ue'fld fy<slrhs

miq.sh ckdêm;sjrK Èkfha m‍%;sM, m‍%ldYhg m;a lrñka meje;s uOHu rd;‍%sfha§ tjl ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d ;ukag ÿrl:k weu;=ula ,ndÿka nj ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYm‍%sh uy;d mjikjd' fï Tyq ta ms<snoj isÿlr we;s wkdjrKhhs'

Pkaoh od rd;%sfha uyskao rdcmlaI ckdêm;sjrhd Tng l;d l< nj mejfikjd' we;a;gu Tyq tod ? Tng l;d l<do@


ue;sjrKh ojfia rd;%sfha t;=ud ug ÿrl;kfhka l;d l<d' Bg miafi;a ug t;=ud l;d lr,d ;sfhkjd' t;=ud weyqfõ Pkao m%;sM,h wkqj uu mrdohs fkao lsh,dhs' uu t;=udg lsõjd oekg ;sfhk ;;a;ajh tfyuhs kuq;a Wfoa 6'00 ú;r fjklï ug tal yßhg lshkak neye lsh,d'

merÿkdg miqj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaIj Tng yuqjqfKa ke;so@

Tyq ug yuqjqKd' úúO W;aijj,§ t;=ud ug yuqfj,d ;sfhkjd' u.=,a f.j,aj,§ wju.=,a W;aijj,§ wfma fomd¾;fïka;=fõ 60 fjks ixj;airfha§ wms yuqfj,d l;d lr,d ;sfhkjd' foaYmd,k lghq;=j,È t;=udg hula oek.kak wjYH kï ug l;d lrkjd' t;=ud ckdêm;sj bkak ld,fha;a w.ue;sj bkak ld,fha;a tajf.au úmlaIfha isáh§;a yuqfj,d ;sfhkjd' uu 1987 ud;r iyldr flduidßia yeáhg lghq;= lroa§ t;=ud uka;%Sjrfhla fkdfjhs' tod 1984 uq,alsß., ;snqKq w;=re ue;sjrKh lroaÈ Tyq ug yuqfj,d ;sfhkjd' Ⱦ>ld,hla ;siafia uu t;=udj okakjd' oeka bkak ckdêm;s;=ud;a fndfyd l,la b|,d okakjd' w.ue;s;=ud;a tfyuhs' wdKavq mlaIfha fukau úmlaIfha bkak foaYmd,k{fhda fndfyda fokla uu okakjd' Tjqka weiqre lr,d ;sfhkjd'

ckdêm;sjrKfhka ffu;%s Èkqj;a uyskao merÿk;a uq¿ rfgkau Èkqfõ uyskao foaYm%sho

talg iuyre lshkjd uEka T*a o ueÉ fkao lsh,d' uu lshkafka uu uEka T*a o ueÉ fkdfjhs' uu lsHqf¾g¾…' ke;akï .%jqkaâiauka…' ieu fokdgu iudkj lghq;= l< yels l%Svd Nqñhla ieliSu ;uhs uu flrefõ' ug fu;k§ tlu i;=gla ;sfhkjd' fudlo wmg neK neK ysgmq Woúh fï Pkaofhka miafia wmg m%Yxid lrkak mgka .;a;d' wgf,da oyu jf.a ,enqKq úfõpk yd ,enqKq m%Yxid ish,a, WfmalaIdfjka n,k tl ;uhs wfma rdcldßh' lsisÿ ue;sjrKhla fyd¢ka ;shkak neye ck;dj" foaYmd,k{hka yd rdcH ks,OdÍka wmg iydh oelajQfõ ke;skï' b;ska m%Yxid ish,a, ysñúh hq;af;a fï ishÆ fokdghs

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English