Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

ksjdidka;r l%Svd Wf<,od rd;%sfha
.,a.uqj mdie,l wuq;= fi,a,ï
ldka;d we÷ï ;ek;ek¨‍

mdi,a ksjdidka;r C%Svd meje;ajQ bl=;a mdi,a jdrfha .,a.uqj wOHdmk fldÜGdYhg wh;a tla;rd cd;sl mdi,l wmpdr /qila isÿ ù we;s njg jd¾;d fjkjd' mdif,a C%Svd lghq;= ioyd mdif,a <uqka fukau .=reNj;=kao rd;‍%S ld,fhao mdif,a úúO W;aij lghq;= ioyd fukau ksjdi bÈlsÍfï lghq;= ioydo mdif,a k;r ù isg we;s w;r fï ;;ajh fya;= fldgf.k fuu wmpdr isÿjkakg we;ehs foudmshkao fpdaokd lr ;sfnkjd'


mdif,a uqr l=á ;< ;sî .eyeKq <uqkaf.a hg weÿï yuqùu;a" mdif,a m‍%‍Odk Yd,dj ;=< ;sî Wm;a md,k fldmq lsysmhla yuqùu;a iu. fuu Èkhka ;=<§ mdi, ;=< mdi,a ,uqka újO u;ao%‍jH Ndú;d lr we;s njg jd¾:d fjkjd'

flfia fj;;a foudmshkao lshd isáfha ñka fmr lsis÷ wjia:djl fuu mdif,a fujeks lghq;= isÿ fkdjqkq nj;a ysgmq úÿy,am;sjrhd lsisÿ wjia:djl rd;‍%s ld,fha .eyeKq ,uqkag mdif,a k;r ùug bv ,nd fkdÿka nj;ah' fï jk úg fuu mdif,a isÿjk we;eï C%shd fya;= fldgf.k mdif,a <uqka muKla fkdj .=rejrekao msßyS we;s njhs Tjqka jeäÿrg;a lshd isáfha' 

tfiau Tjqka ;jÿrg;a lshd isáfha fuu mdif,a ksjdidka;r Wf<, mej;s Èkfha W;aijfha ksudj iksgqyka ùu ms<snojo lsisÿ wjia:djl iEysulg m;a úh fkdyels njh' ´kEu W;aijhla wjidkfha cd;sl .Sh jdokh lr úisr hdu iksgqyka lsÍu isß; jqjo fuÈk fuu mdif,a W;aijfha jev wjika lr we;af;a yskaÈ NdIdfjka jdokh jk .S; folla oud .=rejreka yd YsIHhka tajdg k¾:h bÈßm;a lrñks' 

fuu ;;a;ajh fya;=fjka m‍%foaYjdiSka fndfyda fofkl= lshd isáfha fuu mdif,a f.dv ke.S we;s lS¾;skduh fïjk úg;a msßyS f.dia we;s nj;a th kej; lsis lf,l fmr ;snQ whqßka f.dvke.sh fkdyels nj;ah' 


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English