Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

zäialjßZ pek,a tlg hk
wdidj ;du ;sfhkjd - fokqIald

Wohldka; j¾KiQßhf.a zpef,kac¾iaZ iskud ks¾udKh yryd rx.khg msúis fokqIald j¾;udkh jkúg jvd;a ckm%sh ù we;af;a jevigyka bÈßm;a lrkakshl f,ihs' fï jkúg ;djld,sj l,dlghq;=j,ska bj;aj isák fokqIald" .=jka fiaúldjl f,i jir 2l ld,hla ;siafia fiajfha ksr;j isákakSh' oekg zpek,a iSZ kd<sldfõ jevigyka bÈßm;a lrkakshl f,i lghq;= lrk weh bÈßfha§ iïnkaOjQ fjf<| oekaùï yd .S; rEm rpkd lsysmhlskao risl Tn yuqjg meñ‚ug iQodkñka isáhs'

fokqIald oeka l,dfjka wE;a fj,do@


.=jka fiaúldjla úÈyg oekg uu zY%S ,xlka thd¾,hskaZ iud.u iu. jir 2la ;siafi jev lrkjd' ta yskaod f,dl=jg l,dj me;a;g iïnkaO fj,d jev lrkafk keye' ta;a" uu zpek,a iSZ rEmjdysks kd<sldfõ jevigyka bÈßm;a lrkakshl úÈyg ;du;a jev lrkjd' Bg wu;rj miq.sh ldf,§ fjf<| oekaùï lsysmhg;a odhl jqKd' b;ska bv ,efnk mßÈ l,d lghq;=j,g;a iïnkaO fjkak ;uhs ys;df.k bkafka'

fg,skdgHj,g iïnkaO fjkak wdrdOkd ,enqfKa keoao@

,enqKd' ta;a" f.dvla wdrdOkd ,enqfKa Ⱦ> fg,skdgHj,g' b;ska uu lrk /lshdj;a tlal ta ks¾udKj,g odhl fjkak neyefka' fldgia 40la jf.a ;sfhk fg,skdgHlg tl;= fj,d jev lrkak kï uu leu;shs' kuq;a" tjeks kdgHl wdrdOkdjla ug ,enqfKa keye' wka;sug uu rÕmE‍‍fõ iajdëk rEmjdysks kd<sldfõu ksIamdokhla jQ zis;a wyihsz lshk fg,skdgHfha'

.=jka fiaúldjl fjkak fokqIald ySk ujmq flfklao@

keye' uf.a ySfka jqfKa ksfõÈldjla úÈyg cd;Hka;r kd<sldjlg iïnkaO fjkak' kuq;a" ysf;a fldKl wdidjla ;snqKd .=jka fiaúldjla fjkak;a'

cd;Hka;r kd<sldjg tl;= fjk ySfka oeka wu;lo@

keye' .=jka fiaúldjla úÈyg ug ;j wjqreÿ 2la ú;r jev lrkak ´kd' Bg miafi fï /lshdfjka bj;a fj,d cd;Hka;r ksfõÈldjl fjk b,lalh imqr .kak ´kd' wefußldfõ zäialjßz rEmjdysks kd<sldjg iïnkaO fjkak ;uhs uu oekg ie,iqï lr,d ;sfhkafka'

ksfõÈldjla jqfKd;a rx.kh me;a;g fhduq fjkafka keoao@

fhduq fjkjd' yenehs bv ,efnk mßÈ' ta;a" jD;a;sh uÜgfï ksfõÈldjla úÈyg jev lf<d;a ug fndfydaÿrg rx.khg me;a;g fhduq fjkak ld,hla ke;s fõú'

.=jka fiaúldjla úÈyg oekg rgj,a fldmuK m%udKhlg .sys,a,d ;sfhkjdo@

zY%S ,xlka thd¾ ,hskaZ .uka lrk iEu rglgu jf.a .sys,a,d ;sfhkjd' uu ys;kafk rgj,a 10lg 12lg jf.a .sys,a,d ;sfhkjd'

fï rgj,a w;ßka wdi lrmq rgla tfyu we;s@

b;d,shg f.dvla wdihs' hqfrdamd rglg jf.a wms .sfhd;a ojia 3la fokjd rg ;=< ixpdrh lrkak' wdishdj jf.a rglg .sfhd;a ,efnkafka Èk 2la ld,hla' b;ska rg rgj, ixpdrh lrkak ,eîu;a tla;rd úÈyg f,dl= jdikdjla lsh,hs uu ys;kafka'
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us