Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

wdorh .ek l;d lrkak
ug;a ys;=Kd - <ysre fmf¾rd

ix.S; la‍fIa;%h ;=< Tyqgu wdfõKsl m%;srEmhla ujd .ksñka rislhka w;r ckm%sh;ajhg m;aj isák Tyq <ysre fmf¾rd' fï Èkj, <ysref.a wÆ;a .S;hla jf.au wÆ;a rEm rpkhla wmg oel.kakg" wikakg ,efnkjd' b;ska wms ys;=jd fï wdrxÑfha we;a; ke;a; oek.kakg'

<ysre Tfí wÆ;au .S;h .ek lsh,u l;dj mgka.uq fkao@

ug rjkd ;uhs uf.a wÆ;au .S;h' tal rislhkag wÆ;a w;aoelSula njg m;afõú' f.dvla fofklag mqÿuhla jqK ,disxf[dafrf.ka olsk udj wdorh .ek l;d lrkafka fldfyduo lsh,d' b;ska tal uu T¿jg .;af;a keye' uu isxÿj yo,d uudhsia fndahsia,g Ndrÿkakd' talg wjYH rEmrpkdj ug yodfokak lsh,d'

fï .S;fha úfYaI;ajhla ;sfhkjd fkao@

Tõ tal we;a;' uf.a wks;a .S;;a tlal .;a;yu fï .S;h ;=< úfYaI;ajhla ;sfhkjd' uf.a wks;a .S;j, ñhqisla mqrj,d ;sfhkjd' g%ela foiShlg jvd ;sfhkjd' ta;a fï .S;h i|yd fhdod.;af;a .sgdrh" mshdfkdaj iy fíia v%ïia tlla ú;rhs' ug ´kfj,d ;snqfKa wvqu oMnmN:{onM ixLHdjlska ix.S;h fhdodf.k fjdhsia tlg uq,a;ek §,d fohla lrkak' tal uu fuys w;ayod neÆjd' b;ska tal f.dv .sys,a,d'


fï .S;fha morpkdj .ek;a u;la lruq fkao@

ug rjkd .S;fha moud,dj iu.u rEmrpkdj;a .e<mS ;sfnkjd' wehs fï jf.a rEm rpkdjla fhdod.kak Tn ys;=fõ'

wms uq,skau woyia lf<a fï rEmrpkdj mqrdjgu .dhkh bÈßm;a fkdlr isákak' kuq;a Bg miafia ys;=kd .dhkhla fhdod.kak' fï .S;h mqrdu ;sfhkafka Ñ;%mghl miqìï rEmrpkdjla jf.a lsh,d ug ysf;kjd'

Tn rEmrpkdj ;=<ska wÆ;a uqyqKla la‍fIa;%hg y÷kajd fokjd' weh .ek;a i|yka lf<d;a@

ug ys;=kd yeuodu olsk flkdj fï rEmrpkdjg fhdod fkd.kak' b;ska uf.a hy¿fjda ;uhs ug fuhdj fydh,d ÿkafka' b,aYdï" Èuq;=" is;=ï ;uhs Ê´ tfla fï rEm rpkdj .ek òVoඬ od,d fï jf.a flfkla fydh,d ÿkafka'

weh rYañ iQßhnKavdr" b;ska rYañ Thdg fï ,enqKq wjia:dj .ek fudlo ys;kafka@

ug we;a;gu f.dvla i;=gqhs' uf.a m<uqjk wjia:dj' <ysre whshd ksid uu fï i|yd leue;s jqKd' ke;akï uu fï la‍fIa;%hg tÉpr leue;s keye'

m<uq rEm rpkdfjka Tng ,enqKq m%;spdr fudkjf.ao@

uf.a hy¿fjda lsõjd iuyr wh n”ú" fodia lshhs lsh,d' ta;a ug ;ju tfyu krl m%;spdrhla ,enqfKa keye' f.dvdla fofkla fyd| ;uhs lsõfõ'

bÈßhg fudkjo lrkak ys;df.k bkafka rYañ@

uu wdi ufkdaúoHdjg' b;ska ta me;af;ka biairyg hkak ys;df.k bkakjd' ta jf.au fyd| ks¾udKhla ,enqfKd;a Ndr.kakjd' úfYaIfhkau lshkak ´kd uf.a fï .ukg wïuhs" ;d;a;hs" uf.a whsh,df.ka ,enqKq iydh b;du jákjd lsh,d'

;rx.d chud,s
^Wmqgd .ekSu - ßúr&

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us